811/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 14 § i statsrådets förordning om Museiverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i statsrådets förordning om Museiverket (282/2004) 7 och 14 § som följer:

7 §

Vid Museiverkets särskilda sammanträde avgörs ärenden som gäller

1) underställning av verkets beslut till högre myndigheter samt ärenden som underställts Museiverket,

2) skydd av byggnader och fornlämningar i de fall då frågan är av stor betydelse,

3) sådana ansökningar om utförsel av kulturföremål från landet som är av stor vikt,

4) inlösning av fornlämningar och överföring av inlösningsrätten i de fall då frågan är av stor betydelse.

Museiverkets särskilda sammanträde är beslutfört när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande. Vid det särskilda sammanträdet skall dock alltid en medlem som avlagt högre högskolexamen i juridik och chefen för den verksamhetsenhet till vars ansvarsområde ifrågavarande ärende huvudsakligen hör vara närvarande.

Om det vid det särskilda sammanträdet uppstår meningsskiljaktighet om hur ett ärende skall avgöras, avgörs ärendet genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

14 §

Museiverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstol, skiljeförfarande och hos andra myndigheter statens rätt och fördel i ärenden som berör verket.

Generaldirektören och en av denne utsedd tjänsteman har rätt att utan särskild fullmakt bevaka eller befullmäktiga ett ombud att bevaka statens rätt och fördel i ärenden som avses i 1 mom. samt att på Museiverkets vägnar ta emot delgivning av stämning.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 september 2010

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Konsultativ tjänsteman
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.