800/2010

Utfärdad i Helsingfors den 9 september 2010

Statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 12 § i miljöskyddslagen (86/2000), sådan paragrafen lyder i lag 253/2010:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om minimikrav i fråga om miljöskyddet gällande stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar när verksamheten kräver miljötillstånd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stenbrott ett område där annat än gruvmineral lösgörs eller bryts så, att stenen kan utnyttjas som råmaterial för byggnadssten, gravsten eller någon annan motsvarande produkt,

2) annan stenbrytning brytning av sten så, att stenen kan utnyttjas som sprängsten eller råmaterial för kross, om stenbrytningen inte hänför sig till markbyggnad eller annan byggnadsverksamhet för vilken tillstånd inte behöver sökas med stöd av 4 § 2 mom. i marktäktslagen (555/1981),

3) stenkross krossning av sprängsten, grus eller morän till krossprodukter med hjälp av krossutrustning,

4) skutknackning förminskning av stenblock med oönskat stor volym som uppstått i samband med stenbrytning, med hjälp av en hydraulhammare som utgör tilläggsutrustning på grävskopa, en fallhejare eller någon annan motsvarande metod,

5) område för stödverksamhet ett område där transportmedel förvaras, underhålls och tankas samt där flytande bränslen, oljor och kemikalier behandlas och lagras och avfallshantering bedrivs.

3 §
Plats för verksamheten

Verksamheten får inte placeras på mindre än 400 meters avstånd från objekt som är särskilt exponerade för buller eller damm, såsom sjukhus, daghem, vårdinrättningar eller läroanstalter.

Stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar ska placeras så att verksamhet som alstrar buller eller damm ska ligga på minst 300 meters avstånd från en byggnad som används som bostad eller semesterbostad eller från ett gårdsområde i byggnadens omedelbara närhet som är avsett för människor att vistas på eller från annan plats som exponeras för störningar.

Stenkrossar kan placeras på mindre än 300 meters avstånd från objekt som exponeras för störningar endast om verksamhetsutövaren genom att placera verksamheten inomhus eller genom att utnyttja andra tekniska metoder på ett tillförlitligt sätt som miljötillståndsmyndigheten godkänner visar, att verksamheten på platser som exponeras för störningar inte överskrider de värden för bullernivå som avses i 7 §. Verksamheten får inte heller förorsaka sådan försämring av luftkvaliteten som äventyrar iakttagandet av den i 5 § avsedda statsrådets förordning om luftkvaliteten.

Ett område för stödverksamhet kan placeras närmare än 300 meter från de platser som exponeras för störningar.

4 §
Begränsning av utsläpp till luft och spridning av utsläpp

Dammkällorna ska utifrån de tekniska möjligheter som erbjuds placeras på den lägsta punkten på verksamhetsområdet.

Spridningen av damm som uppstår vid borrning av sten ska förhindras genom att borrvagnarna förses med dammuppsamlingsutrustning eller genom att bästa tillgängliga teknik för att förhindra dammspridning i övrigt utnyttjas.

För att förhindra damm från stenmaterial som faller ned på upplagshögen från transportören för lastning och krossutrustning ska fallhöjden regleras att den är så liten som möjligt, ändan av transportören för krossutrustning utrustas med skydd som förhindrar dammspridning eller genom att använda bästa tillgängliga teknik för att förhindra dammspridning i övrigt.

Om en stenkross placeras på mindre än 500 meters avstånd från en byggnad som används som bostad eller semesterbostad, från byggnadens gårdsområde som är avsett för människor att vistas på eller från ett rekreationsområde eller från annan verksamhet som exponeras för störningar, ska dammets spridning i miljön hindras genom vattenbegjutning eller genom att utsläppskällorna kapslas in heltäckande och tätt eller genom att bästa tillgängliga teknik för dammbekämpning i övrigt utnyttjas. Upplagshögarna och lasten på fordonen ska vid behov begjutas med vatten och dammspridning från fordon ska förhindras utanför verksamhetsområdet.

5 §
Luftkvalitet

Bestämmelser på områden där människor bor eller vistas och där människor kan exponeras för luftföroreningar finns i statsrådets förordning om luftkvaliteten (711/2001).

6 §
Bullerbekämpning

Bullerkällorna ska utifrån de tekniska möjligheter som erbjuds placeras på den lägsta punkten på verksamhetsområdet. Upplagshögarna med råmaterial, ytjord och produkter ska med tanke på bullerspridning vara av tillräcklig höjd och placeras så, att de hindrar bullerspridning i riktning mot de platser som exponeras för buller.

Underhåll av maskiner och anordningar ska sörjas för. Transportsträckorna på verksamhetsområdet ska planeras så att de blir så korta som möjligt.

Om en stenkross placeras på mindre än 500 meters avstånd från en byggnad som används som bostad eller semesterbostad, från byggnadens gårdsområde i byggnadens omedelbara närhet som är avsett för människor att vistas på eller från ett rekreationsområde eller från andra objekt som exponeras för störningar, ska buller förhindras genom inkapsling, gummering eller andra motsvarande bullerbekämpningsåtgärder som ljudtekniskt sett är de bästa. Bullerskydd ska byggas i omedelbar närhet av bullerkällan.

7 §
Bullernivå

Det buller som verksamheten orsakar på de platser som kan störas får inte överskrida de riktvärden för bullernivån utomhus som anges i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992).

8 §
Tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment

Om verksamheten befinner sig på mindre än 500 meter från den plats som exponeras för buller får krossning, borrning, skutknackning, sprängning, lastning eller transport inte utföras under veckoslut eller söckenhelger, utan

1) krossning ska utföras vardagar mellan klockan 7―22,

2) borrning ska utföras vardagar mellan klockan 7―21,

3) skutknackning ska utföras vardagar mellan klockan 8-18,

4) sprängning ska utföras vardagar mellan klockan 8―18, och

5) lastning och transport ska utföras vardagar mellan klockan 6―22.

Om terrängförhållandena ger ett särskilt gott skydd och verksamhetsutövaren, genom att förlägga stenkrossen inomhus eller genom att utnyttja andra tekniska metoder som effektivt minskar buller på ett tillförlitligt sätt, som miljötillståndsmyndigheten godkänner, visar att verksamheten på platser som exponeras för buller uppfyller de i 7 § angivna kraven på värden för bullernivå, kan man i miljötillståndet tillåta krossning på lördagar mellan klockan 7.00―18.00. Av särskilda skäl kan man enligt miljötillståndet dessutom tillåta lastning och transport på lördagar mellan klockan 7.00―18.00.

I syfte att förhindra förorening av miljön kan man i miljötillståndet av särskilda skäl utfärda strängare bestämmelser än i 1 och 2 mom. om verksamhetstiderna.

9 §
Skydd av mark och grundvatten

Bränslen och andra ämnen som medför risk för förorening av miljön ska förhindras att komma ut i marken och grundvattnet.

Marken på områdena för stödverksamhet ska isoleras så, att bränslen och andra ämnen som medför risk för förorening av miljön inte kommer ut i marken och grundvattnet. De områden där bränslen, smörjämnen och kemikalier lagras och hanteras ska vara ogenomträngliga för vätska och invallade.

Bränslecisterner ska vara dubbelmantlade eller vara försedda med fast skyddsbassäng och tåla mekanisk och kemisk påfrestning. Cisternerna ska utrustas med överfyllningsskydd och tankningsanläggningarna med låsbara avstängningsventiler.

Transportmedel för lastning ska tankas och underhållas så, att bränslen och andra ämnen som medför risk för förorening inte komma ut i marken och grundvattnet.

Medel för dammbindning och halkbekämpning samt sprängämnen får inte användas så, att de kan medföra risk för förorening av marken eller grundvattnet.

10 §
Avfalls- och dagvatten

Verksamheten ska ordnas så, att den inte medför risk för förorening av ytvattnet eller brunnar.

Bestämmelser om behandlingen av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet finns i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003).

Vatten som kommer ut i naturen ska vid behov ledas via en klarningsbassäng för avskiljning av fasta partiklar.

11 §
Avfallshantering

Avfallshanteringen på verksamhetsområdet ska ordnas i enlighet med avfallslagen (1072/1993) och förordningar som utfärdats med stöd av den så, att verksamheten inte medför nedskräpning av miljön, förorening av marken eller olägenhet för hälsan eller miljön.

Bestämmelser om utvinningsavfall ingår i statsrådets förordning om utvinningsavfall (379/2008).

12 §
Beredskap inför olyckor och störningar

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål vidta de korrigerings- eller bekämpningsåtgärder som olyckor eller störningar kräver i syfte att förhindra förorening av miljön och minska skadlig miljöpåverkan. En utredning av den miljöpåverkan som uppkommit ska inledas i den omfattning som situationen kräver på det sätt som avtalas med tillsynsmyndigheten. För att liknande fall inte ska uppkomma ska korrigerande åtgärder dessutom vidtas.

Verksamhetsutövaren ska sörja för service och underhåll av konstruktioner och anläggningar på verksamhetsområdet på ett sådant sätt att det vid användningen av dem inte uppkommer fel eller förändringar som ökar risken för att verksamheten orsakar skador på miljö och hälsa.

Med tanke på olyckor och störningar ska det på verksamhetsområdet finnas tillräckligt med primärsläckningsredskap och redskap för bekämpning av läckor. I anordningarnas närhet ska det finnas nödkoppling samt anvisningar för tillvägagångssättet vid läckor och eldsvådor.

För att förhindra olyckor och störningar samt olägenheter till följd av dem ska bränslen och smörjämnen samt övriga kemikalier förvaras på ett säkert sätt. Vägarna på området ska planeras och byggas så, att de lämpar sig för utryckningsfordon.

I fråga om avloppssystemet ska det finnas tidsenliga bruks- och underhållsanvisningar, som ska förvaras på fastigheten och vara tillgängliga för myndigheterna. Avloppssystemet ska användas och underhållas enligt anvisningarna så, att det fungerar på planerat sätt och så, att kraven för behandling av avloppsvatten uppfylls.

För verksamheten med tanke på olyckor och störningar ska det utses en ansvarig person, vars kontaktuppgifter ska anmälas till tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds. Kontaktuppgifterna ska uppdateras.

Utomstående ska hindras tillträde till verksamhetsområdet.

13 §
Kontroll

Om verksamheten ligger på mer än 500 meters avstånd från de platser som exponeras för buller och damm, om terrängförhållandena ger ett särskilt gott skydd och om verksamhetsutövaren på ett tillförlitligt sätt, som miljötillståndsmyndigheten godkänner, visar att de värden för luftkvalitet och bullernivå som avses i 5 och 7 § inte överskrids, kan bestämmelser om kontroll av buller och koncentrationer av andningsbara partiklar utelämnas ur miljötillståndet.

Om verksamheten ligger på mindre än 500 meters avstånd från de platser som exponeras för buller och om verksamhetsutövaren på ett tillförlitligt sätt, som tillståndsmyndigheten godkänner, visar att det buller verksamheten alstrar, inklusive trafiken, inte överskrider de värden för bullernivå som avses i 7 § och om bästa tillgängliga teknik för bullerbekämpning utnyttjas, kan bestämmelser om kontroll av buller utelämnas ur miljötillståndet.

14 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2010.

Denna förordning, med undantag för 3 §, tillämpas på stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar, som vid denna förordnings ikraftträdande har miljötillstånd, från och med den tidpunkt då

1) miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten ska sökas med stöd av 28 § 3 mom. i miljöskyddslagen,

2) en ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska göras i enlighet med 55 § 2 mom. i miljöskyddslagen, eller

3) ett miljötillstånd behöver ändras med stöd av 58 § 1 mom. i miljöskyddslagen.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas denna förordning dock på de verksamheter som avses i momentet i fråga senast från och med den 1 januari 2018.

På ett sådant miljötillståndsärende gällande stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och som inte har kungjorts ska denna förordning tillämpas.

På ett sådant miljötillståndsärende gällande stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och som har kungjorts ska de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande tillämpas.

Helsingfors den 9 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringssekreterare
Elise Sahivirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.