789/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 2 september 2010

Statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavta

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978), sådant det lyder i lag 746/2010, som följer:

1 §
Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås

Kreditgivare och kreditförmedlare, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, ska i god tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten den information som avses i punkterna 1―4 i bilaga 1. Vid distansförsäljning av krediter ska även den information som avses i bilagans 5 punkt lämnas till konsumenten för att kravet på information i 6 a kap. 6―9 § i konsumentskyddslagen (38/1978) ska uppfyllas. Eventuell övrig information till konsumenten ska lämnas i en särskild handling.

2 §
Förhandsinformation vid telefonförsäljning

Vid telefonförsäljning ska kreditgivare och kreditförmedlare, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, ge konsumenten åtminstone följande information för uppfyllande av informationskravet i 6 a kap. 10 § 2 mom. 2 punkten i konsumentskyddslagen:

1) kreditbeloppet eller kreditgränsen och de villkor som gäller för att konsumenten ska få lyfta krediten,

2) kreditavtalets löptid,

3) nyttigheten och dess kontantpris när det är fråga om en kredit som marknadsförs för finansiering av köp av en bestämd nyttighet,

4) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan,

5) den effektiva räntan samt kreditbeloppet och kostnaderna för krediten sammanlagt framställt med hjälp av ett representativt exempel

6) avbetalningarnas storlek, antal och betalningsintervall.

3 §
Information som ska lämnas innan kreditavtal om krediter som är knutna till brukskonton och avtal om betalningsarrangemang ingås

När det är fråga om konsumentkrediter som är knutna till brukskonton och där kredittiden enligt avtalsvillkoren är högst tre månader eller där krediten ska återbetalas på uppmaning, ska kreditgivarna och kreditförmedlarna, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, i god tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten den information som avses i punkterna 1―4 i bilaga 2.

Om det är fråga om ett sådant avtal om betalningsarrangemang till följd av konsumentens betalningssvårigheter där avtalsvillkoren inte är oförmånligare för konsumenten än det ursprungliga kreditavtalet, ska kreditgivarna och kreditförmedlarna, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, i god tid innan avtalet om betalningsarrangemang ingås ge konsumenten den information som avses i punkterna 1―5 i bilaga 2, med undantag av kreditgivarens eventuella rätt enligt punkt 2 i bilagan att när som helst kräva att hela krediten ska återbetalas.

Vid distansförsäljning av krediter ska även informationen i punkt 6 i bilaga 2 lämnas till konsumenten för uppfyllande av informationskravet i 6 a kap. 6―9 § i konsumentskyddslagen.

4 §
Lämnande av förhandsinformation per telefon om vissa typer av kredit

Om en konsument i telefon begär att omedelbart få tillgång till en kredit som är knuten till ett brukskonto och som enligt avtalsvillkoren har en kredittid på högst tre månader eller där krediten ska betalas tillbaka på uppmaning, ska konsumenten få åtminstone följande uppgifter för uppfyllande av kravet i 6 a kap. 10 § 2 mom. 2 punkten i konsumentskyddslagen:

1) kreditbeloppet eller kreditgränsen,

2) räntan, räntevillkoren, referensindex eller referensräntor som gäller den ursprungliga räntan, de avgifter som ska betalas från det att kreditavtalet ingås och, i förekommande fall, de villkor som gäller för ändring av avgifterna,

3) den effektiva räntan med hjälp av representativa exempel som innehåller alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats,

4) i förekommande fall en upplysning om att kreditgivaren när som helst kan kräva att hela kreditbeloppet betalas tillbaka.

Bestämmelserna om förhandsinformation i 1 mom. 1―3 punkten tillämpas också om kreditgivaren till följd av konsumentens betalningssvårigheter ingår ett sådant avtal om betalningsarrangemang med konsumenten där villkoren inte är oförmånligare för konsumenten än det ursprungliga kreditavtalet. I sådana fall ska konsumenten i god tid innan avtalet om betalningsarrangemang ingås också få information om kreditavtalets löptid.

5 §
Information som ska finnas i ett konsumentkreditavtal

Följande information ska lämnas i ett konsumentkreditavtal:

1) parternas namn och besöksadresser och motsvarande uppgifter om en eventuell kreditförmedlare,

2) typ av kredit,

3) kreditbeloppet eller kreditgränsen och de villkor som gäller för att konsumenten ska få lyfta krediten,

4) kreditavtalets löptid,

5) nyttigheten och dess kontantpris när det är fråga om en kredit som marknadsförs för finansiering av köp av en bestämd nyttighet,

6) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan,

7) det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, den effektiva räntan och alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats vid tidpunkten för ingåendet av kreditavtalet,

8) avbetalningarnas storlek, antal och betalningsintervall,

9) kontoskötselavgift, avgifter för det betalningsmedel som behövs för utnyttjande av krediten och andra eventuella avgifter till följd av kreditavtalet samt på vilka villkor dessa avgifter får ändras,

10) eventuella kostnader som konsumenten måste betala till en notarie vid ingående av kreditavtalet,

11) om en förutsättning för att krediten beviljas på marknadsförda villkor är att konsumenten ingår ett avtal om en försäkring eller en kompletterande tjänst, en upplysning om denna förutsättning och eventuella säkerheter som kommer att krävas,

12) upplysning om rätten att återbetala krediten i förtid och om kreditgivarens eventuella rätt till ersättning för detta och ersättningsgrunderna samt anvisningar som gäller utnyttjande av den förtida återbetalningsrätten,

13) dröjsmålsräntan och reglerna för ändring av den samt eventuella andra avgifter som tas ut vid avtalsbrott,

14) varning om påföljderna vid betalningsförsummelse,

15) upplysning om konsumentens rätt att på begäran och utan avgift få en amorteringstabell när som helst under kreditavtalets löptid, om det är fråga om ett kreditavtal som ingåtts för en bestämd tid och där skuldkapitalet ska amorteras i delar,

16) en förteckning över betalningsperioder och betalningsvillkor för räntor och avgifter, om dessa ska betalas utan amortering av skuldkapitalet,

17) upplysning om ångerrätten eller om att ångerrätt inte finns enligt lag,

18) ångerfristen, upplysning om konsumentens skyldighet att återlämna de medel som han eller hon fått med stöd av kreditavtalet och att betala ränta för den tid som de stått till konsumentens förfogande, det räntebelopp som ska betalas per dag och andra villkor och anvisningar som gäller utnyttjande av ångerrätten,

19) upplysning om återgång av kombinerat kreditavtal enligt 6 kap. 24 § och 10 kap. 12 § i konsumentskyddslagen i det fall att konsumenten frånträder ett avtal som ingåtts vid hemförsäljning eller distansförsäljning eller ett köp av tidsandelsbostad,

20) upplysning om konsumentens rätt enligt 7 kap. 39 § i konsumentskyddslagen att kräva gottgörelse även av kreditgivaren på grund av avtalsbrott av säljaren eller den som utfört tjänsten, om det är fråga om en nyttighetsbunden kredit,

21) upplysning om parternas rätt att säga upp eller häva kreditavtalet eller tidigareläggande av förfallodag,

22) eventuella andra avtalsvillkor,

23) upplysning om huruvida konsumenten har tillgång till rättsskyddsförfaranden utanför domstol och, om så är fallet, hur konsumenten kan använda dem,

24) tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

I avtal om bostadskredit ska i stället för de uppgifter som avses i 1 mom. 15 punkten lämnas upplysning om att konsumenten när som helst på begäran har rätt att få en amorteringstabell, men utan avgift endast en gång om året.

Vid ett kreditavtal där konsumentens betalningar inte omedelbart medför en motsvarande amortering av det totala kreditbeloppet utan används för kapitalbildning under perioder och på villkor som anges i kreditavtalet eller i ett biavtal ska det i avtalsvillkoren klart och tydligt anges att ett sådant kreditavtal inte utgör någon garanti för att det totala utnyttjade kreditbeloppet enligt kreditavtalet återbetalas, om inte en sådan garanti ställs.

6 §
Information som ska lämnas i ett kreditavtal som är knutet till ett brukskonto

I ett kreditavtal som är knutet till ett brukskonto och där kredittiden enligt avtalsvillkoren är högst tre månader eller där krediten ska återbetalas på uppmaning ska följande anges:

1) parternas namn och besöksadresser och motsvarande uppgifter om en eventuell kreditförmedlare,

2) typ av kredit,

3) kreditgräns och de villkor som gäller för att konsumenten ska få lyfta krediten,

4) kreditavtalets löptid,

5) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan samt andra eventuella avgifter till följd av kreditavtalet samt på vilka villkor dessa avgifter får ändras,

6) den effektiva räntan med hjälp av representativa exempel som innehåller alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten,

7) kreditgivarens eventuella rätt att när som helst kräva att hela krediten återbetalas,

8) ångerfristen och övriga villkor som gäller konsumentens ångerrätt.

7 §
Information som ska lämnas i ett avbetalningsavtal

Avbetalningsavtal ska dateras och rubriceras "Avbetalningsavtal". På avtalets första sida ska med större typsnitt än den övriga texten ges en upplysning om att äganderätten till varan inte överförs på köparen förrän hela köpesumman har betalats eller om att försäljaren har förbehållit sig rätten att återta den sålda varan.

Följande uppgifter ska lämnas om parterna och föremålet för köpet:

1) köparens och säljarens namn och besöksadress samt motsvarande uppgifter om kreditgivaren om någon annan än säljaren är kreditgivare,

2) en specifikation av köpeobjektet och eventuell tilläggsutrustning,

3) köpeobjektets leveranssätt och leveranstid samt övriga leveransvillkor,

4) kontantpriset på köpeobjektet och eventuell tilläggsutrustning och kontantbetalningsandelen samt kontantpriset och kreditkostnaderna sammanlagt.

Följande uppgifter ska lämnas om krediten:

1) kreditavtalets löptid,

2) kreditbeloppet samt avbetalningarnas storlek, antal och betalningsintervall,

3) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan,

4) grunderna för bestämmande av övriga kreditkostnader och deras belopp, samt på vilka villkor dessa avgifter får ändras,

5) den effektiva räntan och alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats vid tidpunkten för ingåendet av kreditavtalet,

6) det sammanlagda belopp som köparen ska betala med stöd av kreditavtalet,

7) om en förutsättning för att krediten beviljas på marknadsförda villkor är att köparen ingår ett avtal om en försäkring eller en kompletterande tjänst, en upplysning om denna förutsättning och eventuella säkerheter som kommer att krävas,

8) eventuella andra avtalsvillkor.

Följande uppgifter ska lämnas om avslutning av avtalet:

1) upplysning om konsumentens ångerrätt beträffande krediten eller om att denna rätt inte finns enligt lag,

2) ångerfristen, upplysning om konsumentens skyldighet att betala kreditbeloppet och krediträntan för den utnyttjade kredittiden till kreditgivaren, det räntebelopp som ska betalas per dag och andra villkor och anvisningar som gäller utnyttjande av ångerrätten,

3) upplysning om rätten till förtida betalning och om kreditgivarens eventuella rätt till kompensation för detta och kompensationsgrunderna, samt anvisningar som gäller utnyttjande av rätten till förtidsåterbetalning,

4) upplysning om återgång av kombinerat kreditavtal enligt 6 kap. 24 § och 10 kap. 12 § i konsumentskyddslagen i det fall att konsumenten frånträder ett avtal som ingåtts vid hemförsäljning eller distansförsäljning eller ett köp av tidsandelsbostad,

5) upplysning om parternas rätt att säga upp eller häva kreditavtalet eller tidigareläggande av förfallodag.

Följande uppgifter ska lämnas om övriga rättigheter och skyldigheter som parterna har:

1) upplysning om konsumentens rätt att på begäran och utan avgift få en amorteringstabell när som helst under kreditavtalets löptid,

2) dröjsmålsräntan och reglerna för ändring av den samt eventuella andra avgifter som tas ut vid avtalsbrott,

3) varning om påföljderna vid betalningsförsummelse,

4) upplysning om konsumentens rätt enligt 7 kap. 39 § i konsumentskyddslagen att kräva gottgörelse även av kreditgivaren på grund av avtalsbrott av säljaren,

5) upplysning om att det när en vara återtas ska företas uppgörelse på det sätt som avses i 7 kap. 36 § i konsumentskyddslagen,

6) upplysning om att bestämmelserna i 7 kap. i konsumentskyddslagen också i övrigt tillämpas på avtalet.

Följande uppgifter ska lämnas om rättsmedel:

1) den behöriga myndigheten vid avbetalningsuppgörelse,

2) upplysning om huruvida konsumenten har tillgång till rättsskyddsförfaranden utanför domstol och, om så är fallet, hur konsumenten kan använda dem,

3) tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66

Helsingfors den 2 september 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Katri Kummoinen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.