786/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 september 2010

Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) 26 §,

ändras 2, 4, 6 och 7 §, 9 § 1 mom., 10, 15, 17, 21 och 27 §, av dem 6, 7 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 853/2006 och 21 § sådan den lyder i lag 642/2007, samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tjänsteman en tjänsteman inom utrikesförvaltningen med en beskickning som tjänsteställe,

2) make tjänstemannens make eller sambo som lever med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans i minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn,

3) barn

a) tjänstemannens barn under 20 år som tjänstemannen har vårdnaden om eller hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete,

b) makens barn under 20 år som maken har vårdnaden om eller hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete,

c) tjänstemannens eller makens barn som fyllt 20 år, som bor i samma hushåll som tjänstemannen, som tjänstemannen eller maken hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år och som på grund av sjukdom, lyte eller skada inte förmår försörja sig genom eget arbete,

4) familjemedlem make och barn,

5) medföljande familjemedlem make och barn som bor på stationeringsorten i samma hushåll som tjänstemannen; som medföljande räknas dock inte boende under en kortare tid än sex månader,

6) hembiträde arbetstagare som avses i lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/1977), som står i arbetsavtalsförhållande till tjänstemannen och som var bosatt i Finland omedelbart före anställningen,

7) stationeringsort en beskicknings placeringsort, och

8) stationeringsland den stat där beskickningen är placerad.

4 §
Ortstillägg

En tjänsteman har rätt att få ersättning för särskilda utgifter på grund av arbete som utförts på utrikesrepresentationens stationeringsort och till följd av lokala förhållanden på orten (ortstillägg). Ortstilläggets storlek bestäms så att ortstilläggets grundvärde, som bestämts enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav uppdraget ställer och utifrån tjänstemannens familjeförhållanden, multipliceras med en dyrortskoefficient som baserar sig på prisnivån på stationeringsorten och med en valutakoefficient. Ortstillägget betalas för tjänstemannens tjänstgöringsperiod, om inte något annat följer av 16―18 eller 20 §.

En tjänsteman har rätt att få förhöjt ortstillägg för medföljande make (tillägg för make). Tillägget för make kan sänkas eller vägras beroende på makens förvärvsinkomster så som bestäms genom förordning av utrikesministeriet.

En tjänsteman har dessutom rätt att få höjt ortstillägg för medföljande barn (tillägg för barn).

Närmare föreskrifter om hur ortstillägg, tillägg för make och tillägg för barn ska bestämmas och om tilläggens storlek utfärdas genom förordning av utrikesministeriet. Valutakoefficienten bestäms enligt den kontokurs som utrikesministeriet fastställer.

6 §
Utrustningsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för nödvändiga anskaffningar som orsakas av förflyttning till utrikesrepresentationen (utrustningsersättning), om tjänstemannen i och med förflyttningen flyttar till stationeringsorten, tjänstgöringsperioden på stationeringsorten omfattar minst elva månader och det har gått minst tre år sedan föregående förflyttning som berättigade till ersättning.

Storleken på utrustningsersättningen bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav uppdraget ställer, tjänstgöringsperiodens längd, tjänstemannens familjeförhållanden och tiden som förflutit sedan föregående förflyttning som berättigade till ersättning.

Närmare föreskrifter om hur utrustningsersättningen ska bestämmas och om dess storlek utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

7 §
Flyttersättning

När en tjänstgöringsperiod börjar eller slutar har en tjänsteman rätt att få ersättning för egna och medföljande familjemedlemmars kostnader för byte av boningsort till följd av förflyttning till eller från stationeringsorten (flyttersättning). En medföljande familjemedlems andel av flyttersättningen kan på ansökan beviljas separat. Om tjänstemannen blir tjänstledig vid tjänstgöringsperiodens utgång, men fortfarande bor på stationeringsorten, kan flyttersättningen beviljas när tjänstledigheten går ut.

Ersättningen bestäms enligt uppskattade kostnader för nedpackning, transport, uppackning, mellanlagring och försäkring av personligt resgods och bohag som följer med vid flyttningen. Ersättningens storlek bestäms enligt flyttrutt, kalkylerat antal kubikmeter flyttgods och eventuella separata utgiftsposter. Det kalkylerade antalet kubikmeter flyttgods bestäms enligt tjänstemannens tjänstebenämning eller de krav uppdraget ställer och medföljande familjemedlemmar. Dessutom kan tjänstgöringsperiodens längd och eventuell inredning i bostaden påverka antalet kubikmeter. Närmare föreskrifter om det kalkylerade antalet kubikmeter flyttgods och flyttersättningens storlek utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

Om flyttningen till stationeringsorten sker från en annan ort än Helsingfors eller den tidigare stationeringsorten eller om flyttningen från stationeringsorten sker till en annan ort än Helsingfors eller en annan stationeringsort, betalas flyttersättning enligt närmast motsvarande flyttrutt, dock högst till det belopp som betalas vid flyttning mellan Helsingfors och stationeringsorten.

9 §
Utbildningsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning för medföljande barn, om tjänstemannens tjänstgöringsperiod varar i minst ett år (utbildningsersättning). Rätten till utbildningsersättning börjar vid läsårets början det kalenderår då barnet fyller 5 år och upphör vid utgången av den termin då barnet fyller 20 år.


9 a §
Dagvårdsersättning

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för medföljande barns dagvård (dagvårdsersättning). En förutsättning för att få ersättning är att vården ordnas på en av utrikesministeriet godkänd dagvårdsplats. Bestämmelser om ersättningens maximibelopp och självkostnadsandel kan utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

Rätten till dagvårdsersättning börjar vid ingången av den kalendermånad som följer efter det att barnet fyllt 3 år och upphör när rätten till utbildningsersättning börjar. Bestämmelser om tidigareläggning av rätten till ersättning kan utfärdas genom förordning av utrikesministeriet.

10 §
Reseersättningar

När en tjänsteman flyttar på det sätt som avses i 7 § har han eller hon rätt att få ersättning för egna och medföljande familjemedlemmars kostnader för flyttresan (ersättning för flyttresa). Ersättningen betalas enligt flyttrutten. Om tjänstemannen blir tjänstledig från utrikesförvaltningen när tjänstgöringsperioden går ut, men fortfarande bor på stationeringsorten, kan ersättningen för flyttresan på ansökan av tjänstemannen beviljas när tjänstledigheten går ut. Flyttar en tjänsteman till eller från något annat land än Finland eller till eller från någon annan ort än sin stationeringsort, betalas ersättningen högst till det belopp som skulle ha betalats vid flyttning mellan stationeringsorten och Finland.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars tur- och returresa från stationeringsorten till Finland (ersättning för semesterresa hem) minst en gång för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.

För familjemedlemmar som bor utanför stationeringsorten har en tjänsteman rätt att få ersättning för besöksresor tur och retur från den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt till tjänstemannens stationeringsort eller till Helsingfors eller för tjänstemannens eller makens resa från stationeringsorten till den plats där familjemedlemmen är stadigvarande bosatt (ersättning för besöksresor) minst en gång för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början.

En tjänsteman har rätt att få ersättning för skäliga kostnader för egen och medföljande familjemedlemmars tur- och returresa med anledning av en nära anhörigs dödsfall (ersättning för begravningsresa). Med nära anhörig avses en familjemedlem, tjänstemannens eller makens förälder eller ett barn som inte kan anses vara familjemedlem enligt 2 §, men som tjänstemannen eller maken haft vårdnaden om. Medföljande familjemedlemmar har rätt till reseersättning på grund av tjänstemannens dödsfall. Ersättningstagaren har till följd av ett och samma dödsfall rätt till ersättning för högst en tur- och returresa

En tjänsteman har rätt att få ersättning också för ett hembiträdes flyttresa och semesterresa hem. En förutsättning för ersättning för flyttresa är att hembiträdets anställning varar i minst nio månader. Reseersättning kan betalas för högst ett hembiträde per kalenderår. I övrigt tillämpas på reseersättningar för hembiträde bestämmelserna i 1 och 2 mom.

Genom förordning av utrikesministeriet kan närmare föreskrifter utfärdas om antalet resor som avses i 1―5 mom., grunderna för hur de kostnader som ersätts ska bestämmas och ersättningsbeloppen.

15 §
Subsidiaritet för ersättningar för familjemedlemmar

En tjänsteman har rätt att få de föreskrivna ersättningarna som utbetalas för familjemedlem endast till den del maken inte har rätt till motsvarande förmåner från en annan arbetsgivare.

17 §
Ersättningar under tjänstledighet

En tjänsteman har under tjänstledighet rätt till ersättningar enligt denna lag på motsvarande grunder och i motsvarande förhållande som i statens tjänstekollektivavtal har överenskommits om tjänstemannens lön under tjänstledighet. Tjänstemannen har dock rätt att få bostadsersättning och utbildningsersättning till fullt belopp.

En tjänsteman har rätt till ersättningar enligt denna lag också för den tid han är faderskapsledig utan lön under den moderskapsledighet med lön som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal.

En förutsättning för att ersättningar enligt denna paragraf ska betalas är att tjänstemannen bor på stationeringsorten under tjänstledigheten.

21 §
Ersättningar på stationeringsorter med hög säkerhetsrisk

Stationeringsorter som har hög säkerhetsrisk bestäms genom förordning av utrikesministeriet. En tjänsteman som förordnats till en stationeringsort med hög säkerhetsrisk har inte rätt till ersättningar för barn eller för familjemedlemmar i enlighet med vad som närmare föreskrivs genom förordning av utrikesministeriet. Däremot har tjänstemannen då av orsaker som beror på de speciella omständigheterna rätt till ersättning för semesterresa hem minst två gånger för varje full ettårsperiod från början av tjänstgöringsperioden.

27 §
Återkrav

Betalade ersättningar kan återkrävas, om förutsättningen för ersättningen inte uppfylls. En ersättning återkrävs emellertid inte, om en förutsättning som hänför sig till tjänstgöringsperioden eller till boendet inte uppfyllts på grund av tjänstemannens eller en familjemedlems sjukdom, förflyttning oberoende av tjänstemannen till ett annat tjänstgöringsställe eller av något annat motsvarande av utrikesministeriet godkänt skäl. På återkrav av de ersättningar som avses i denna lag tillämpas i övrigt 60 och 61 § i statstjänstemannalagen (750/1994).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 16/2010
FvUB 10/2010
RSv 99/2010

Helsingfors den 3 september 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare, Statsminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.