785/2010

Utfärdad i Helsingfors den 2 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift (1398/2006) 2 § 2 mom. samt 5 och 6 § som följer:

2 §
Storleken på arbetsgivarens pensionsavgift

I arbetsgivarens pensionsavgift ingår förutom vad som nämns i 1 mom. en omkostnadsdel som täcker de kostnader verkställigheten av pensionsskyddet orsakar. Omkostnadsdelen utgör en lika stor procentandel av lönesumman för alla arbetsgivare. Finansministeriet fastställer omkostnadsdelens storlek på det sätt som anges i 5 §.

5 §
Fastställande av omkostnadsdelens storlek

Finansministeriet fastställer storleken på omkostnadsdelen av arbetsgivarens pensionsavgift så snart som möjligt efter det att statsbudgeten för året i fråga har godkänts. Det tidigare fastställda beloppet används tills den nya omkostnadsdelen har fastställts.

På basis av den årliga förhandsberäkningen fastställer finansministeriet senast i oktober året innan storleken i euro på den omkostnadsdel som Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten ska få.

För den kommunala pensionsanstaltens del fastslås de faktiska kostnaderna senast i mars följande år. Finansministeriet fastställer beloppet av det förskott som har betalats till ett för högt eller för lågt belopp och detta debiteras eller gottgörs i samband med den omkostnadsdel som ska betalas till den kommunala pensionsanstalten efter den sista mars. På det sammanlagda beloppet av de poster som betalats ut till ett för högt eller för lågt belopp räknas för tiden mellan den 1 juli och dagen för utbetalning ut en ränta som är lika hög som den effektiva nominella räntekostnaden för staten för den långfristiga upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

6 §
Intäktsföringen av pensionsavgifterna till statens pensionsfond

Med undantag för den omkostnadsdel som ska betalas till Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten intäktsför Statskontoret arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift till statens pensionsfond på det sätt som finansministeriet bestämmer.


Denna förordning av statsrådet träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av statsrådets förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 september 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Regeringsråd
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.