781/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 september 2010

Lag om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) en ny 40 a § som följer:

7 kap.

Bestämmelser som hör till området för den internationella privaträtten

40 a §
Ställningen för den andra parten i en rättshandling

En rättshandling där fullmaktsgivaren företräddes av någon som inte har rätt att företräda huvudmannen enligt den lag som tillämpas på rätten att företräda, är dock giltig, om

1) rättshandlingen företogs mellan personer som vistades inom samma stat,

2) företrädaren hade rätt att företräda fullmaktsgivaren enligt lagen i den stat där rättshandlingen företogs, och

3) den andra parten i rättshandlingen inte kände till eller borde ha känt till att lagen i en annan stat tillämpas på rätten att företräda fullmaktsgivaren.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 61/2010
LaUB 13/2010
RSv 108/2010

Helsingfors den 3 september 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.