763/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 46 och 47 i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen (1466/1994) 46 § och 47 § 5 mom., sådana de lyder, 46 § i lag 1299/2003 och 47 § 5 mom. i lag 331/1996, som följer:

46 §

Om det för ett tullbrott kan bestämmas ett bötesstraff och en förverkandepåföljd genom ett bötesföreläggande eller ett strafföreläggande, får förundersökningsledaren eller någon annan till uppgiften förordnad tullman utfärda ett bötesyrkande, bötesföreläggande eller ett straffyrkande som avser nämnda påföljder så som föreskrivs i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

Om påföljden för ett brott som undersöks av tullverket kan vara ordningsbot och vid sidan av ordningsboten förverkandepåföljd, har den tullman som avses i 1 mom. rätt att förelägga nämnda påföljder eller utfärda ett straffyrkande som avser dem så som föreskrivs i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot.

47 §

En i överenskommelse om gränstullsamarbete avsedd tjänsteman som utför tullåtgärder på finska statens vägnar kan i tullbrottmål delge stämning och ett i 46 § avsett bötesyrkande, bötesföreläggande, ordningsbotsföreläggande eller straffyrkande inom den kontrollzon som avses i avtalet. Inom kontrollzonen kan utan riksåklagarens åtalsförordnande ett föreläggande eller ett yrkande som gäller tullbrottmål utfärdas även för andra än finska medborgare.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.