759/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 8 kap. 11 § i lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) 8 kap. 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1472/2001, som följer:

8 kap.

Om parterna

11 §

Målet kan prövas och avgöras trots svarandens utevaro, om hans eller hennes närvaro inte är nödvändig för utredningen av målet och han eller hon har kallats till domstolen vid äventyr av sådan påföljd. Svaranden kan i så fall dömas till ordningsbot, böter eller fängelse i högst tre månader och till en förverkandepåföljd på högst 10 000 euro.Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.