757/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 2 § 1 mom., 5 § 2 mom. och 6 § som följer:

2 §
Påföljders verkställbarhet

Verkställigheten av böter och av förverkandepåföljder som avser egendom ska inledas när det avgörande där påföljden har bestämts har vunnit laga kraft eller har blivit verkställbart som en lagakraftvunnen dom. Bestämmelser om verkställbarheten av ett bötesföreläggande, ordningsbotsföreläggande och strafföreläggande som utfärdats med stöd av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) finns i 38 § 2 mom. i nämnda lag.


5 §
Tillfälle att erlägga betalning

I samband med användning av bötesyrkande och straffyrkande ska den tjänsteman som utfärdar yrkandet ge den betalningsskyldige tillfälle att erlägga betalning.

6 §
Rätt att betala en fordran

Den betalningsskyldige har rätt att betala sina böter redan innan avgörandet om påföljden är verkställbart. Vid ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot har den som misstänks för förseelsen rätt att betala det belopp som har yrkats förverkat när bötesyrkandet eller straffyrkandet har delgetts honom eller henne.

Betalning utgör inget hinder för den betalningsskyldige att söka ändring i det avgörande genom vilket påföljden har bestämts eller att motsätta sig ett ordningsbotsföreläggande som avses i 3 kap. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot.

Trots att betalning erlagts anses verkställigheten till den del den motsvarar det betalda beloppet avslutad först när avgörandet har vunnit laga kraft.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.