756/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ordningsbotsförseelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på användning av ordningsbot som straff för vissa förseelser, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

2 §
Gångtrafikförseelser

En gående föreläggs en ordningsbot på 10 euro för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av

1) förbudet i 3 § 2 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) mot att hindra eller störa trafiken, skyldigheten i 4 § att följa tecken eller anvisning som ges av den som reglerar trafiken eller tecken eller anvisning som ges med trafikanordning, skyldigheten enligt 6 § att lämna fri passage för utryckningsfordon eller procession eller trafikreglerna om gående i 40―44 §, eller

2) skyldigheten enligt vägtrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den att följa trafikanordningar och förbudet mot att röra sig på område för motorväg.

3 §
Förseelser av förare av motorlösa fordon

En cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon föreläggs en ordningsbot på 20 euro för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av

1) förbudet i 3 § 2 mom. i vägtrafiklagen mot att hindra eller störa trafiken eller trafikreglerna för förare av fordon i 2 kap.,

2) bestämmelsen om allmänna säkerhetskrav för fordon i 4 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002),

3) skyldigheten enligt vägtrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den att följa trafikanordningar och förbudet mot att röra sig på område för motorväg, eller

4) bestämmelserna i vägtrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den om begränsning av persontransport på cykel.

4 §
Förseelser som gäller handlingar för ett motordrivet fordon

Föraren av ett motordrivet fordon föreläggs en ordningsbot på 20 euro för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av skyldigheten att ha med sig handlingar

1) enligt 66 a § 1 mom. i fordonslagen,

2) enligt vägtrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller

3) enligt 29 § 1 mom. i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2003), om överträdaren är en annan än en trafikidkare.

5 §
Förseelser som gäller ett motordrivet fordons konstruktion, utrustning och skick

Ett motordrivet fordons förare, ägare eller varaktiga innehavare föreläggs en ordningsbot på 35 euro för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av bestämmelserna om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick

1) enligt 4 §, 7 § 1 mom. eller 9 § 1 mom. i fordonslagen, eller

2) enligt vägtrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den om användning av däck och dubbar och kopplande av fordon och släpvagn.

En mopedist eller en ägare eller varaktig innehavare av en moped föreläggs för en förseelse som avses i 1 mom. en ordningsbot på 20 euro.

6 §
Förseelser som gäller användning av personlig skyddsutrustning

Föraren av och passagerarna i ett fordon som avses i 88 § 1 mom. i vägtrafiklagen föreläggs en ordningsbot på 35 euro för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtenhet att använda bilbälte under körning. En ordningsbot av samma storlek föreläggs också för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången gärning

1) en förare som transporterar barn i ett fordon i strid med 88 a § i vägtrafiklagen,

2) en förmyndare, vårdnadshavare eller förare som försummar den skyldighet angående användning av skyddsanordningar för barn under 15 år som anges i 88 c § 1 mom. i vägtrafiklagen, och

3) en förare som försummar den skyldighet angående säkerheten vid transporter med invalidtaxi som anges i 88 c § 2 mom. i vägtrafiklagen.

Föraren av och passagerarna på eller i ett fordon som avses i 89 § 1 mom. i vägtrafiklagen föreläggs en ordningsbot på 35 euro för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtenhet att under körning använda skyddshjälm av godkänd modell. En ordningsbot av samma storlek föreläggs också en förare för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången försummelse av skyldigheten enligt 89 § 2 mom. i vägtrafiklagen att se till att barn under 15 år använder skyddshjälm.

7 §
Överskridande av hastighetsbegränsning med motordrivet fordon

Om den högsta tillåtna hastigheten enligt 25 § 1 mom. i vägtrafiklagen eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den är högst 60 kilometer i timmen, föreläggs föraren av ett motordrivet fordon, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen en ordningsbot på 85 euro, och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen en ordningsbot på 115 euro.

Om den högsta tillåtna hastigheten är mer än 60 kilometer i timmen, föreläggs föraren av ett motordrivet fordon, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet överskrider den högsta tillåtna hastigheten

1) med högst 15 kilometer i timmen en ordningsbot på 70 euro, och

2) med mer än 15 kilometer i timmen men högst 20 kilometer i timmen en ordningsbot på 100 euro.

En mopedist föreläggs dock, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet överskrider den högsta tillåtna hastigheten med högst 15 kilometer i timmen, en ordningsbot på 50 euro.

En ordningsbot föreläggs dock inte, om den högsta tillåtna hastigheten har överskridits på en gårdsgata eller gågata i strid med skyldigheten enligt 33 eller 33 a § i vägtrafiklagen.

8 §
Andra trafikförseelser av förare av motordrivna fordon

Föraren av ett motordrivet fordon föreläggs en ordningsbot på 50 euro för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av vägtrafiklagens

1) 8 § 1 mom. eller 9 § om framförande av fordon på körbanan,

2) 11 § om val av körfält, 12 § 2 mom. om svängning eller 15 § 2 mom. om körning in i korsning,

3) 16 § om möte,

4) 24 a § om användning av kommunikationsapparatur under körning,

5) 34 § 1 mom. om givande av ljud- och ljussignaler,

6) 35 § 1 mom. om givande av riktningstecken,

7) 36 §, 37 § 1 eller 4 mom. eller 38 § om användning av ljus, eller

8) 39 § 2 mom. om stannande av fordon före färjas skyddsanordningar.

Föraren av ett motordrivet fordon föreläggs också en ordningsbot enligt 1 mom. för en överträdelse av bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om

1) minimihastigheten som krävs av ett fordon på motorvägar eller motortrafikleder, bogsering av fordon på eller körning eller omkörning av fordon med anlitande av fel körfält på motorvägar eller motortrafikleder,

2) påbud, förbud, begränsningar eller bestämmelser som anges genom vägmärken, dock inte vägmärken som gäller väjningsplikt vid möte eller i korsning, obligatoriskt stannande, fordons eller fordonskombinations största tillåtna massa, fordons största tillåtna massa på axel eller boggi, omkörningsförbud eller obligatoriskt stannande för tullkontroll eller för granskning,

3) iakttagande av grönt eller gult trafikljus,

4) fortsatt körning på körfältslinje,

5) överskridande av eller körning på vit spärrlinje eller spärrområde eller framförande, stannande eller parkering av fordon på vitt spärrområde, eller

6) gruppering som anges med vit körfältspil.

En mopedist föreläggs dock för de förseelser som anges i 1 och 2 mom. en ordningsbot på 35 euro. En sådan ordningsbot föreläggs en mopedist också för överträdelse av bestämmelserna eller föreskrifterna om rött trafikljus.

9 §
Störande och onödig körning med motordrivna fordon

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av bestämmelserna om sådan störande eller onödig körning eller tomgångskörning med motordrivet fordon som anges i 86 § i vägtrafiklagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreläggs föraren en ordningsbot på 35 euro.

10 §
Förseelser som gäller besiktning och anmälan för registrering av fordon

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången användning i strid med 8 § 1 mom. eller 85 § 1 mom. i fordonslagen av ett obesiktigat fordon eller ett fordon som inte har anmälts för registrering föreläggs föraren en ordningsbot på 35 euro.

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången underlåtelse att enligt 64 § 1 mom. i fordonslagen göra en anmälan av fordons registeruppgifter föreläggs ägaren eller innehavaren av fordonet en ordningsbot på 35 euro.

11 §
Förseelser som gäller personbefordran med motordrivna fordon

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av bestämmelserna i 87 § 2 mom. i vägtrafiklagen eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den föreläggs föraren en ordningsbot på 50 euro.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte, om en person är placerad

1) så att det hindrar förarens sikt eller stör manövreringen eller så att en för fordonet föreskriven lykta, reflektor eller skylt täcks, eller

2) i lastutrymmet eller på lastflaket till en annan bil än en last- eller paketbil.

12 §
Förseelser som gäller sjötrafik

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av sjötrafiklagen (463/1996) föreläggs ordningsbot som följer:

1) den som framför en farkost, för en annan än i 2 punkten avsedd förseelse mot i 5 § 2 mom. avsedda påbud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler anger, 35 euro,

2) den som framför en farkost, för överskridande av den högsta tillåtna hastigheten med maximalt den högsta tillåtna hastigheten, 60 euro,

3) för framförande av en farkost utan de dokument som enligt 13 § ska medföras när farkosten är i användning eller för försummelse att inom utsatt tid visa upp dessa dokument, 20 euro,

4) för framförande av en farkost i strid med regionala förbud eller begränsningar som har utfärdats med stöd av 15 §, 35 euro, eller

5) för framförande av en farkost utan att ha med sig annan med stöd av 9 § föreskriven basutrustning än räddningsvästar eller annan motsvarande säkerhetsutrustning, 35 euro.

För en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av lagen om farkostregistret (976/2006) föreläggs ordningsbot som följer:

1) den som äger en farkost, för försummelse att göra en registeranmälan enligt 7 § 1 mom. innan farkosten tas i bruk, ägaren eller innehavaren, för försummelse att anmäla ändringar enligt 2 mom. i nämnda paragraf inom föreskriven tid eller ägaren, för försummelse att inom föreskriven tid göra en anmälan enligt 3 mom. i nämnda paragraf om att farkosten har förstörts, överlåtits eller tagits ur bruk, 35 euro, eller

2) för användning av farkost i strid med 8 § 1 mom. innan den har införts i registret och för användning i strid med 10 § 2 mom. av farkost som inte är försedd med registerbeteckning, 35 euro.

13 §
Förseelser som gäller fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver fångst av fisk eller kräfta utan att till staten ha betalat fiskevårdsavgift eller spöfiskeavgift enligt 88 § i lagen om fiske (286/1982) föreläggs en ordningsbot på 50 euro.

Ordningsboten föreläggs i enlighet med 1 mom. den som bedriver fångst av fisk eller kräfta och som inte medför bevis över betalning och inte inom sju dygn visar upp beviset.

14 §
Ordningsförseelser

För uppsåtliga förseelser mot ordningslagen (612/2003) föreläggs ordningsbot som följer:

1) 35 euro för störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten enligt 3 §,

2) 20 euro för intagande av berusningsmedel i strid med förbudet i 4 § 1 mom.,

3) 50 euro för ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion eller en företrädare för dem för försummelse av aktsamhetsplikten för förhindrande av fara enligt 5 §,

4) 35 euro för användning av ljus eller reklam i strid med förbudet i 6 § 1 mom. eller för sådant olovligt avlägsnande eller skadande av kungörelse eller meddelande som avses i 2 mom. i nämnda paragraf,

5) 50 euro för köp eller erbjudande mot betalning av sexuella tjänster i strid med förbudet i 7 § 1 mom.,

6) 20 euro för tömning av tarmen eller urinering i strid med förbudet i 7 § 2 mom.,

7) 35 euro för ordnande av föreställningar i strid med förbudet i 7 § 3 mom.,

8) 35 euro för ägaren eller innehavaren av en byggnad eller en företrädare för dem för försummelse av skyldigheten att enligt 8 § säkerställa tillträde till byggnad,

9) 20 euro för innehav av ämnen som lämpar sig för klottring i strid med förbudet i 13 §,

10) 20 euro för försummelse enligt 14 § 1 mom. av skyldigheten i samband med djurhållning, eller

11) 20 euro för ridning eller körning i strid med förbudet i 15 § 1 mom.

15 §
Föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan

För ringa innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan och som avses i 41 kap. 6 § i strafflagen (39/1889) och för ringa överlåtelse som avses i 7 § i nämnda kapitel till en minderårig av föremål som lämpar sig för att skada någon annan föreläggs gärningsmannen en ordningsbot på 35 euro.

16 §
Ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet

För en uppsåtligen eller av grov oaktsamhet begången ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet i 19 § i avfallslagen (1072/1993) föreläggs den som skräpat ned en ordningsbot på 50 euro.

17 §
Alkoholförseelser

Den som uppsåtligen bryter mot alkohollagen (1143/1994) föreläggs ordningsbot som följer:

1) för förtäring av alkoholdrycker i strid med förbudet enligt 58 § 1 mom., 20 euro,

2) för förtäring av alkoholdrycker på allmän plats i strid med förbud som med stöd av 58 § 2 mom. har meddelats av polisen, 20 euro,

3) för innehav i strid med 34 § 2 mom. av lagligen tillverkade och importerade alkoholdrycker såsom person som inte har fyllt aderton år, 20 euro, eller

4) för innehav i strid med 34 § 2 mom. av lagligen tillverkade och importerade starka alkoholdrycker såsom person som fyllt aderton men inte tjugo år, 20 euro.

18 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

Genom denna lag upphävs förordningen om ordningsbotsförseelser (610/1999).

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.