751/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 29 § i kreditupplysningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditupplysningslagen (527/2007) 29 § som följer:

29 §
Information till registrerade

En fysisk person om vilken en första anteckning görs i ett kreditupplysningsregister ska informeras om detta och om registrerades rätt att yrka rättelse samt om vilken betydelse betalningen av en fordran har för anteckningarna i kreditupplysningsregistret. Sådan information behöver dock inte ges när det är fråga om registrering av uppgifter om företagskopplingar.

Den som förvärvar personkreditupplysningar om en registrerad för att använda dem vid beviljande av kredit eller i sådant syfte som anges i 19 § 2 mom. 4―6 punkten, ska se till att den registrerade på förhand kan få information om att personkreditupplysningarna används och om det register som anlitas. Om ansökan om kredit förkastas utifrån personkreditupplysningar som erhållits ur registret, ska den som inbegärt uppgifterna dessutom genast efter beslutet underrätta den registrerade om användningen av kreditupplysningarna samt om det register som uppgifterna har hämtats ur. Information behöver inte ges när det är fråga om uppgifter om företagskopplingar eller om förvärvande av uppgifter om ett företags ansvarspersoner i syfte att bedöma ett företags förmåga att sköta sina åtaganden.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 24/2010
EkUB 10/2010
RSv 89/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.