738/2010

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 24 juli 2003 om miljöministeriet (708/2003) 1 §, 5 §, 6 § 1, 3 och 4 punkten och 7 § 2 mom.,

av dem 6 § 1 punkten sådan den lyder i förordning (296/2008) och 6 § 4 punkten och 7 § 2 mom. sådana de lyder i förordning (1827/2009), som följer:

1 §
Ministeriets verksamhetsidé

Miljöministeriet är en samarbetsinriktad ledande påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, biologisk mångfald och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.


5 §
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en överdirektör. Chef för förvaltningsenheten är en förvaltningsdirektör, chef för enheten för internationella ärenden och EU-frågor en direktör för internationella ärenden, och chef för kommunikationsenheten en kommunikationsdirektör.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, överdirektörerna, förvaltningsdirektören, direktören för internationella ärenden och kommunikationsdirektören högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,


3) för lagstiftningsdirektören och lagstiftningsråden juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och med lagberedning samt

4) för ekonomidirektören, utvecklingsdirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören och för andra än ovan nämnda råd samt för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

7 §
Tillsättning av tjänster

Statsrådet utnämner ministeriets överdirektörer, förvaltningsdirektör, direktör för internationella ärenden, kommunikationsdirektör, regeringsråd, byggnadsråd, råd för internationella ärenden, miljöråd, regionplaneringsråd, bostadsråd, regionförvaltningsråd, lagstiftningsdirektör, lagstiftningsråd, revisionsråd, ekonomidirektör, utvecklingsdirektör, dataförvaltningsdirektör, forskningsdirektör, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De beslut av miljöministeriet som fattats före förordningens ikraftträdande om förordnande till uppgiften som chef för en enhet gäller alltjämt efter ikraftträdandet den tid som anges i besluten.

Helsingfors den 26 augusti 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringssekreterare
Heidi Sederholm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.