730/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 4 kap. 15 a § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 kap. 15 a § i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987), sådan paragrafen lyder i lagarna 10/1994, 541/2005, 541/2007 och 1387/2007, ett nytt 6 mom. som följer:

4 kap.

Beslag

15 a §
Beslut om beslag när en främmande stat har begärt rättshjälp

I fråga om en bevisinhämtningsorder som inkommit från en medlemsstat i Europeiska unionen ska begäran enligt 2 och 3 mom. framställas hos den domstol som avses i 10 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden och om tillämpning av rambeslutet (729/2010).


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2011.

RP 268/2009
LaUB 7/2010
RSv 60/2010
Rådets rambeslut 2008/978/RIF (32008F0978); EUT nr L 350, 30.12.2008, s. 72-92

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.