727/2010

Utfärdad i Helsingfors den 18 augusti 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom., 12 § 2 och 4 mom. och 13 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar (55/1980), av dem 12 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag 303/2006 och 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 809/1992:

1 §
Restriktionsområdet

Denna förordning gäller det restriktionsområde som fastställts på grund av konstaterade fall av viral hemorragisk septikemi hos fiskar (VHS-sjuka) i fiskodlingsanläggningar i landskapet Åland.

Restriktionsområdet omfattar landskapet Åland jämte vattenområden.

2 §
Krav och restriktioner som gäller odlad fisk

Fiskodlingsanläggningar inom restriktionsområdet ska utan dröjsmål meddela landskapsveterinären om dödlighet som överskrider den normala dödligheten hos fisk eller om misstankar om VHS-sjuka.

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter ska iakttas då levande fisk av arter som är mottagliga för eller sprider VHS-sjuka och dessa arters könsceller samt slaktad men orensad fisk av arter som är mottagliga för VHS-sjuka transporteras till restriktionsområdet och bort från det.

Slaktavfall, andra biprodukter av fisk och död fisk som härstammar från fiskodlingsanläggningar inom restriktionsområdet ska behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, och kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser. Slaktavfall av frisk fisk som slaktats för livsmedelsbruk kan även levereras som foder åt pälsdjur utanför restriktionsområdet, om slaktavfallet före transporten har hettats upp eller behandlats med syra i enlighet med kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter (850/2005).

3 §
Krav och restriktioner som gäller vildlevande fisk

När levande vildlevande fisk av arter som är mottagliga för eller sprider VHS-sjuka och dessa arters könsceller transporteras till en odling utanför restriktionsområdet ska kraven i 2 § iakttas. Utplantering av alla slag av vildlevande fiskarter och könsceller av dem utanför restriktionsområdet är förbjudet.

4 §
Krav och restriktioner som gäller utrustning och redskap som används för transport av odlad fisk

Transportmedel och utrustning som används för transport av levande och slaktad odlad fisk eller slaktavfall av dessa, samt redskap och utrustning som används vid uppfödning av odlad fisk, ska rengöras och desinficeras innan de får föras från restriktionsområdet.

En sumpbåt får inte transporteras bort från restriktionsområdet utan skriftligt tillstånd av landskapsveterinären. Förutsättningen för att tillstånd ska beviljas är att båten rengjorts och desinficerats på behörigt sätt och att den står tom i minst tre dygn efter desinficeringen innan den transporteras bort från restriktionsområdet. Då sumpbåten rengörs, desinficeras och hålls tom ska detta göras på minst fem kilometers avstånd från närmaste fiskodlingsanläggning och rensningsanläggning.

Den utrustning som använts vid transport av slaktad fisk som förs från restriktionsområdet ska tvättas och desinficeras efter transporten före en ny transport. Fisktransportlådor och fisktransportcontainrar som härstammar från restriktionsområdet ska tvättas och desinficeras innan de eventuellt returneras till restriktionsområdet. Styroxlådor eller lastpallar av trä som använts inom restriktionsområdet får inte returneras till fiskodlingsanläggningar inom restriktionsområdet eller transporteras till fiskodlingsanläggningar utanför restriktionsområdet.

Transportutrustning för levande fisk som förs till restriktionsområdet ska desinficeras preliminärt innan utrustningen transporteras bort från restriktionsområdet. En grundlig tvätt och desinficering ska utföras vid en så närbelägen plats som möjligt på fastlandet.

Livsmedelssäkerhetsverket kan ge närmare anvisningar om den tvätt och desinficering som avses i 1―4 mom. Tvätten och desinficeringen får inte medföra risk för att de virus som orsakar VHS-sjuka sprids. Vid desinficering ska användas ämnen som har effekt på de virus som orsakar VHS-sjuka. Tidpunkten och platsen för tvätt och desinficering, samt använda tvätt- och desinfektionsmedel ska dokumenteras. Med tanke på tillsynen ska dokumentationen åtfölja transportutrustningen i minst ett år.

5 §
Övriga krav och restriktioner

Vid sådana anläggningar på restriktionsområdet där VHS-sjuka har påvisats tillämpas även föreskrifter som meddelas av landskapsveterinären med stöd av 8 § i lagen om djursjukdomar (55/1980).

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (470/2008) finns dessutom bestämmelser om allmänna krav för odling av vattenbruksdjur, utsläppande av vattenbruksdjur på marknaden, utplantering av dem i havet eller i vattendrag och transport av dem samt om djursjukdomsspecifika restriktioner och krav på hälsointyg.

6 §
Krav som gäller hälsointyg

I kommissionens förordning nr 1251/2008/EG finns bestämmelser om krav som gäller hälsointyg vid transporter enligt 2 och 3 §.

7 §
Avvikelser från restriktionerna

Förbudet mot flyttning enligt 2 och 3 § gäller inte orensad vildlevande och odlad fisk som levereras för vetenskapliga undersökningar och undersökningar av uppföljning av fisksjukdomar, om hanteringen av fisk eller prover inte medför någon risk för att VHS-virus sprids i naturliga vatten.

Förbudet mot flyttning enligt 3 § gäller inte flyttning av levande vildlevande fiskar eller deras rom för undersöknings- eller utställningsbruk, om hanteringen av fisk, rom och vatten inte medför någon risk för att VHS-virus sprids i naturliga vatten.

Landskapsveterinären kan, under förutsättning att risken för att VHS-sjuka sprids inte ökar, avvika från kraven i det tillstånd som avses i 4 § 2 mom., om det är fråga om flera transporter efter varandra mellan samma fiskodlingsanläggningar.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk (399/2004) jämte ändringar.

Rådets direktiv 2006/88/EG (32006L0088); EUT nr L 328, 24.11.2006, s. 14
Kommissionens direktiv 2008/53/EG (32008L0053); EUT nr L 117, 1.5.2008, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 (32008R1251); EUT nr L 337, 16.12.2008, s. 41
Kommissionens förordning (EG) nr 0719/2009 (32009R0719); EUT nr L 205, 7.8.2009, s. 10
Kommissionens förordning (EU) nr 0346/2010 (32010R0346)); EUT nr L 104, 24.4.2010, s. 1
Kommissionens beslut 2009/177/EG (32009L0177); EUT nr L 63, 7.3.2009, s. 15
Kommissionens beslut 2009/975/EG (32009L0975); EUT nr L 336, 18.12.2009, s. 31
Kommissionens beslut 2010/171/EU (32010L0171); EUT nr L 75, 23.3.2010, s. 28

Helsingfors den 18 augusti 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Riitta Rahkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.