726/2010

Utfärdad i Helsingfors den 18 augusti 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogscentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2007―2009 som följer:

Skogscentral
euro
Kusten/Sydkusten 34,87
Kusten/Österbotten 30,91
Sydvästra Finland 38,17
Tavastland-Nyland 39,70
Sydöstra Finland 37,31
Birkaland 39,29
Södra Savolax 37,68
Södra Österbotten 32,77
Mellersta Finland 37,55
Norra Savolax 34,86
Norra Karelen 33,99
Kainuu 31,13
Norra Österbotten 27,43
Lappland 27,20
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 september 2010 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 18 augusti 2009 om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (649/2009).

Helsingfors den 18 augusti 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Miljööverinspektör
Marjukka Mähönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.