715/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009) rubriken för 5 § samt 5 § 1 mom. och 11 § samt

fogas till 2 § nya 3 och 4 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas också på garantipension som en arbetsoförmögen beviljats med stöd av 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension (703/2010).

Vad som i denna lag föreskrivs om sjukpension enligt folkpensionslagen, gäller på motsvarande sätt också garantipension som avses i 3 mom.

5 §
Inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension

Utbetalningen av sjukpension enligt folkpensionslagen och garantipension enligt 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension påverkas inte, om pensionstagarens arbetsinkomster är högst 600 euro i månaden. Om pensionstagaren tjänar mer än 600 euro i månaden, ska utbetalningen av sjukpensionen och garantipensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på Folkpensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.


11 §
Tillämpliga bestämmelser

Om inte något annat följer av denna lag, ska verkställigheten ske också med tillämpning av de i 2 § nämnda arbetspensionslagarna, folkpensionslagen, lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011 och gäller till och med den 31 december 2013.

RP 50/2010
ShUB 10/2010
RSv 86/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.