712/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 6 § 1 mom. 15 och 16 punkten, sådana de lyder i lag 1641/2009, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 792/2007 och 1641/2009, en ny 17 punkt som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


15) från utlandet får förmåner som motsvarar dem som nämns i 2―12, 16 eller 17 punkten,

16) får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt 8 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004),

17) får garantipension enligt lagen om garantipension (703/2010).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 50/2010
ShUB 10/2010
RSv 86/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.