705/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av 8 och 41 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 8 § 2 mom. 2 punkten och 41 §, av dem 41 § sådan den lyder i lag 1225/2009, som följer:

8 §
Rätt till bostadsbidrag

Rätt till bostadsbidrag har också den som fyllt 16 år och som får


2) garantipension enligt 7 § 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension (703/2010),


41 §
Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad pension eller ersättning

Om den som får bostadsbidrag har beviljats folkpension, efterlevandepension eller garantipension eller sådan i 22 § 1 mom. i folkpensionslagen avsedd arbetspension eller ersättning som ska beaktas som inkomst vid beräkning av bostadsbidrag, eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten, utan undanröjande av beslutet enligt 42 § och utan samtycke av part enligt 39 § 2 mom., avgöra ärendet på nytt efter att ha hört parten.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Utbetalningen av de bostadsbidrag för pensionstagare som betalas när denna lag träder i kraft fortsätter på de grunder som tillämpas vid ikraftträdandet till dess att nästa justering enligt 17 § görs av någon annan orsak än för att garantipension beviljats i enlighet med lagen om garantipension.

RP 50/2010
ShUB 10/2010
RSv 86/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.