701/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. 2 punkten,

sådana de lyder i lag 1114/2005, som följer:

3 §

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift

1) för tiden före den månad som följer på den kalendermånad då arbetstagaren fyller 16 år,

2) efter den kalendermånad då arbetstagaren fyller 68 år,

3) om beloppet av de betalningar som en fysisk person eller ett dödsbo har gjort till samma mottagare och som inte hänför sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver inte överstiger det maximibelopp för betalningen som bestäms genom förordning av statsrådet, eller

4) om en enskild, tillfällig betalning inte överskrider det maximibelopp för betalningen som bestäms genom förordning av statsrådet.


4 §

Med lön avses i denna lag


2) den lön för utlandsarbete enligt 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2010
ShUB 12/2010
RSv 93/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.