700/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av 11 och 18 kap. i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 11 kap. 2 § 3 mom. samt 18 kap. 5 §, 17 § 1 mom. och 24 §,

sådana de lyder, 11 kap. 2 § 3 mom. och 18 kap. 17 § 1 mom. i lag 1364/2007 samt 18 kap. 5 och 24 § i lag 1113/2005, samt

fogas till 18 kap. en ny 19 a § som följer:

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

2 §
Arbetsinkomst

Som sådan lön som utgör grund för dagpenning enligt 1 mom. 1 punkten betraktas i 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda löner, arvoden och ersättningar på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, arvoden till idrottsutövare, löner som avses i 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) och personlig ersättning till en artist eller sportutövare som avses i 3 § i den lagen, löner för utlandsarbete enligt 77 § i inkomstskattelagen på vilka förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd, kompletteringsdagpenning som betalas av en sådan sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992) och betjäningsavgifter som fås på grundval av en anställning.


18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

5 §
Den försäkrades betalningsskyldighet

Den som enligt denna lag är försäkrad i Finland är skyldig att betala den försäkrades sjukförsäkringspremie i enlighet med vad som bestäms i denna lag.

Skyldigheten att betala sjukförsäkringens dagpenningspremie börjar från ingången av den månad som följer på den månad då den försäkrade fyller 16 år och upphör efter den kalendermånad då den försäkrade fyller 68 år.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie fastställs inte för en försäkrad som har avlidit under skatteåret.

Grunderna för den försäkrades sjukförsäkringspremie
17 §
Utlandsarbetsinkomst som grund för premien

Den lön för utlandsarbete enligt 77 § i inkomstskattelagen på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd ska beaktas då det sammanlagda beloppet av den inkomst som läggs till grund för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie fastställs, om inte något annat följer av 18 § 1 mom. i detta kapitel.


19 a §
Pension som betalas från utlandet som grund för premien

Pension som betalas från utlandet till Finland beaktas som inkomst när sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställs.

När sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställs beaktas dock inte sådan pension enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen som har betalats från ett annat EU- eller EES-land till Finland (utlandspension), om

1) det inte från Finland betalas pension till personen i fråga enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen, eller

2) personen i fråga, när han eller hon arbetat i ett land som betalat utlandspension, har betalat försäkringspremie på grundval av sina arbetsinkomster för finansiering av sjukvårdsutgifterna under pensionstiden.

Den som får utlandspension ska utreda vilken del av denna pension som har intjänats för den tid för vilken personen i fråga har betalat i 2 mom. 2 punkten avsedd premie.

Sjukvårdspremien får inte vara högre än de sammanlagda pensioner som betalas ut från Finland enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen, om den fastställs på grundval av både utlandspension och pensioner från Finland. Denna pensionsbaserade sjukvårdspremie ska räknas ut genom att premien utan pensionsinkomster jämförs med den premie som fås när också pensionerna enligt de två nämnda förordningarna beaktas. Skillnaden är den sjukvårdspremie som fastställs på grundval av pensionerna enligt förordningarna.

24 §
Justering av sjukförsäkringens dagpenningspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift justeras årligen så att intäkterna av premierna och avgifterna samt statens finansieringsandel täcker de utgifter för arbetsinkomstförsäkringen som avses i 11 §. Efter det första året beaktas ändringarna i utgifterna så att de ändringar som behöver göras i premierna och avgifterna efter det att statens finansieringsandel dragits av fördelas jämnt mellan dagpenningspremien och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Premieprocentsatsen och avgiftsprocentsatsen justeras med två decimalers noggrannhet.

Oberoende av 1 mom. justeras företagares tilläggsfinansieringsandel årligen så att intäkterna av företagares tilläggsfinansieringsandel täcker den del av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen enligt 11 § som består av de dagpenningsutgifter som avses i 8 kap. 10 §.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs årligen före den 23 november det följande årets premieprocentsats för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsats för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift samt storleken av företagares tilläggsfinansieringsandel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lagens 24 § träder dock i kraft den 1 november 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2010
ShUB 12/2010
RSv 93/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.