693/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av ungdomslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ungdomslagen (72/2006) 7 § 2 och 3 mom. och 13 § samt

fogas till 2 § en ny 5 a-punkt och till lagen nya 7 a―7 d § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5 a) sektorsövergripande samarbete ett samarbete på lokal nivå mellan myndigheter som representerar olika förvaltningsgrenar,


7 §
Utveckling och genomförande av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik omfattar fostrande handledning av unga, verksamhetslokaler, möjligheter till fritidssysselsättning, informations- och rådgivningstjänster, stöd för ungdomsföreningar och andra ungdomsgrupper, idrottsinriktad, kulturell, internationell och mångkulturell ungdomsverksamhet, miljöfostran för unga samt vid behov tjänster som gäller ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete eller andra verksamhetsformer som är lämpade för de lokala förhållandena och behoven.

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken förverkligas genom sektorsövergripande samarbete samt i samråd med de unga, ungdomsföreningarna och andra organisationer som bedriver ungdomsarbete.

7 a §
Sektorsövergripande samarbete

För allmän planering och utvecklande av verkställigheten av det sektorsövergripande samarbetet mellan myndigheter på lokal nivå ska kommunen bilda ett koordinerande nätverk för vägledning av och tjänster för unga med företrädare för undervisnings-, social-, hälsovårds- och ungdomsväsendet samt för arbets- och polisförvaltningen. Utöver dessa kan företrädare för försvarsmakten och för övriga myndigheter höra till nätverket. Nätverket fungerar i växelverkan med sammanslutningar som producerar tjänster för unga. Flera kommuner tillsammans kan också bilda ett gemensamt nätverk. Nätverket behandlar inte enskilda ungas ärenden.

För att främja samordningen av och genomslagskraften för de tjänster som erbjuds unga ska det koordinerande nätverket för vägledning av och tjänster för unga

1) samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utifrån detta bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planer på lokal nivå,

2) främja samordningen av och effektiviteten i tjänster som riktar sig till unga i syfte att dessa ska vara tillräckliga, kvalitativt högtstående och lätt tillgängliga,

3) planera och effektivisera gemensamma förfaringssätt för att vägleda unga till tjänsterna och vid behov från en tjänst till annan,

4) främja smidigt utbyte av information som ansluter sig till anordnandet av tjänster för unga genom att ta fram gemensamma förfaringssätt myndigheterna emellan.

7 b §
Uppsökande ungdomsarbete

Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Arbetet grundar sig i första hand på information som den unge själv har gett och på den unges bedömning av sitt behov av stöd.

När kommunen ordnar uppsökande ungdomsarbete ska den till ansvarsperson för verksamheten utse en kommunal tjänsteinnehavare eller en person som står i arbetsavtalsförhållande till kommunen. Den som arbetar inom uppsökande ungdomsarbete ska ha tillräcklig utbildning och erfarenhet av arbete bland unga. Uppsökande ungdomsarbete verkställs av en kommun eller av flera kommuner gemensamt. Kommunen kan ordna med uppsökande ungdomsarbete också genom att skaffa tjänster från en sammanslutning som producerar tjänster för unga. I detta fall ansvarar kommunen för att de tjänster som den har skaffat ordnas på det sätt som avses i denna lag.

7 c §
Att lämna ut uppgifter för uppsökande ungdomsarbete

För att information ska få lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet krävs den unges samtycke, om inte annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans.

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till hans eller hennes hemkommun, som följer:

1) undervisningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen,

2) utbildningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och som avbryter sina yrkes- eller gymnasiestudier,

3) försvarsmakten eller civiltjänstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och som befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring.

En undervisningsanordnare, en utbildningsanordnare, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen som utifrån tillgänglig information och med beaktande av en i 2 mom. avsedd ung persons situation och stödbehov som helhet bedömer att personen inte är i behov av i 7 b § avsedda tjänster och annat stöd behöver inte lämna ut uppgifter om honom eller henne.

Också andra myndigheter än de som nämns ovan i denna paragraf får utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter till hans eller hennes hemkommun för det uppsökande ungdomsarbetet, om myndigheten utifrån information som den fått i sin myndighetsroll samt med beaktande av den unges situation och stödbehov som helhet bedömer att han eller hon utan dröjsmål är i behov av tjänster och annat stöd.

Den som lämnar ut uppgifter som avses i denna paragraf ska på förhand på lämpligt sätt underrätta den unga personen och vårdnadshavaren för en minderårig om att uppgifter om den unge kan lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet i situationer som avses i 2 och 4 mom.

Uppgifter som avses i denna paragraf får inte lämnas ut om en ung person som man enligt 25 § i barnskyddslagen (417/2007) ska göra en anmälan om till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen.

7 d §
Behandlingen av uppgifter som lämnats ut med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet

Unga personers identifierings- och kontaktuppgifter för det uppsökande ungdomsarbetet får lämnas ut på elektronisk väg. Utöver det som i personuppgiftslagen (523/1999) bestäms om behandling av personuppgifter får uppgifter som inkommit i samband med arbetet samköras eller annars behandlas inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet i syfte att identifiera unga som är i behov av stöd och för skötseln av uppgifter inom det uppsökande ungdomsarbetet. Vid behandlingen av ett ärende som angår en enskild ung person inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet antecknas den som har anmält den unges kontakt- och identifieringsuppgifter, beslut om fortsatta åtgärder samt vilka uppgifter om den unga som lämnats ut och till vem. Kommunen är registeransvarig för behandlingen av personuppgifterna.

I samband med det uppsökande ungdomsarbetet får uppgifter om en ung person lämnas ut till andra myndigheter endast med den unga personens samtycke. Om den unga personen är minderårig, krävs också vårdnadshavarens samtycke. Uppgifterna ska förstöras omedelbart när de inte längre är nödvändiga för skötseln av uppgiften.

Den som arbetar med det uppsökande ungdomsarbetet får inte för utomstående röja vad han eller hon i samband med skötseln av uppgifter som avses i denna lag har fått veta om den unges personliga förhållanden, hälsotillstånd eller ekonomiska situation eller om förmåner eller stödåtgärder som han eller hon åtnjuter.

13 §
Övriga statsunderstöd

I statsbudgeten kan årligen tas in ett anslag för forskning som hänför sig till ungdomsarbete och ungdomspolitik samt för internationellt ungdomssamarbete och för byggande, grundläggande renovering och utrustning av lokaler för ungdom, för ungdomsverkstäder, för uppsökande ungdomsarbete samt för verksamhet för att utveckla ungdomsarbetet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 1/2010
KuUB 5/2010
RSv 105/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.