690/2010

Given i Nådendal den 16 juli 2010

Lag om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna lag föreskrivs om det register som ska föras över finska fiske- och vattenbruksfartyg som används till havs till den del det inte föreskrivs om detta i rättsakter om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

2 §
Registrets ändamål

Registret används för att följa och reglera fiskekapaciteten för finska fiskefartyg och för att övervaka, forska i, utveckla och statistikföra det kommersiella fisket och vattenbruket i enlighet med bestämmelserna om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och de nationella bestämmelser som utfärdats för att genomföra dem.

Registret kan också användas för att övervaka sjötrafiken och bränslebeskattningen och för övervakning som avses i lagstiftningen om livsmedel och för att stödja räddningsverksamheten i anslutning till färd på vatten, den allmänna beredskapsplaneringen, planeringen av användningen av vattenområden och upprätthållandet av gränssäkerheten.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fiskefartyg fartyg som utrustats för eller används för kommersiellt fiske av fisk och andra levande akvatiska resurser i havet,

2) finskt fiskefartyg ett fartyg enligt 1 punkten som enligt 1 kap. 1 § i sjölagen (674/1994) är finskt,

3) kommersiellt fiske verksamhet där levande akvatiska resurser fångas för försäljning eller där de akvatiska resurser som fångats eller en del av dem säljs,

4) vattenbruksfartyg ett fartyg som används till havs uteslutande inom vattenbruket,

5) fiskekapacitet fiskefartygets dräktighet i bruttoton (GT) och maskineffekt i kilowatt (kW),

6) fartygets totallängd ett fartygs längd enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets förordning (EEG) nr 2930/86 om definition av fiskefartygs egenskaper,

7) registerutrymme det utrymme i registret uttryckt i fiskekapacitet inom vilket fiskefartyg kan registreras i enlighet med de av Europeiska unionen fastställda bestämmelserna om fiskekapaciteten för Finlands fiskefartyg och i enlighet med 6 § 2 mom.,

8) registreringstillstånd tillstånd att få ett fiskefartyg som motsvarar den angivna fiskekapaciteten infört eller en ökning av fiskekapaciteten införd i registret,

9) registrering införande i registret av ett fiskefartyg eller vattenbruksfartyg eller av en ökning av fiskekapaciteten.

4 §
Registeransvariga

Registret förs av jord- och skogsbruksministeriet och de närings-, trafik- och miljöcentraler som har sitt verksamhetsområde vid kusten av finskt havsområde.

Dessa närings-, trafik- och miljöcentraler beslutar om registrering och avregistrering av fartyg inom sitt verksamhetsområde, beviljar registreringstillstånd som avses i 10 § och gör registeranteckningar om fiske- och vattenbruksfartyg inom sitt verksamhetsområde.

Jord- och skogsbruksministeriet administrerar registerutrymmet och gör registeranteckningar om fartygsgruppernas registerutrymme och svarar för den tekniska driften av registret.

Varje registeransvarig svarar för att de införda uppgifterna är riktiga.

2 kap.

Registreringsförfarande

5 §
Behörig registeransvarig

Behörig registeransvarig är den närings-, trafik- och miljöcentral enligt 4 § 1 mom. inom vars verksamhetsområde fartygets ägare har sin hemkommun.

Om fartygets ägare har sin hemkommun någon annanstans än inom verksamhetsområdet för en närings-, trafik- och miljöcentral som avses i 4 § 1 mom., är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland behörig registeransvarig.

6 §
Gruppering av fartyg

Fartyg registreras i följande fartygsgrupper:

1) fiskefartyg med en totallängd under tolv meter (kustfartyg),

2) fiskefartyg med en totallängd om minst tolv meter (högsjöfartyg), eller

3) vattenbruksfartyg.

Bestämmelser om registerutrymmets maximistorlek för varje fartygsgrupp utfärdas genom förordning av statsrådet. I förordningen ska hänsyn tas till kraven på hållbart fiske och balansen mellan fiskefartygens fiskekapacitet och fiskresurserna.

7 §
Registreringsplikt

Ett fiskefartyg ska registreras innan det får användas för kommersiellt fiske. Om fiskekapaciteten för ett registrerat fiskefartyg ökas ska ökningen registreras innan fiskefartyget får fortsätta att användas för kommersiellt fiske.

Ett vattenbruksfartyg ska registreras innan det får användas inom vattenbruket.

8 §
Registreringsansökan

Den som äger ett fartyg ska skriftligen ansöka om registrering och om registreringstillstånd hos den behöriga registeransvariga.

I ansökan ska fartygets ägare redogöra för de omständigheter enligt 9―11 och 21 § som ägaren känner till. På begäran av den behörliga registeransvariga är ägaren och innehavaren av ett fiskefartyg skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att det ska kunna utredas om registreringsvillkoren är uppfyllda.

9 §
Villkor för registrering av fiskefartyg

För registreringen av ett fiskefartyg krävs det att fartyget är finskt och att det i registret finns tillräckligt med registerutrymme för fartyget.

10 §
Särskilda villkor för registrering av högsjöfartyg

Utöver registreringsvillkoren i 9 § gäller följande villkor, om ett högsjöfartyg ska fiska fiskarter där kvoterna fastställts av Europeiska unionen:

1) när innehavaren är en fysisk person: att denne är finsk medborgare eller medborgare i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att innehavaren under de tolv månader som föregår ansökan eller registrering varit befälhavare eller ingått i besättningen på ett fiskefartyg och samtidigt deltagit i minst tio fiskeresor eller varit till sjöss minst tjugo dagar på fiskeresor eller, om dessa villkor för fiskeresor inte uppfylls, att innehavaren på det sätt som avses i 12 § 2 mom. visar att han eller hon kommer att uppfylla dessa villkor inom tolv månader efter registreringen, eller

2) när innehavaren är ett öppet bolag eller kommanditbolag: att majoriteten av bolagsmännen i det öppna bolaget eller de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget är fysiska personer som uppfyller villkoren i 1 punkten eller sammanslutningar enligt denna punkt eller 3 punkten, eller

3) när innehavaren är ett aktiebolag eller ett andelslag: att majoriteten av de röster som aktierna i aktiebolaget eller andelarna i andelslaget ger innehas av fysiska personer som uppfyller villkoren i 1 punkten eller av sammanslutningar enligt denna punkt eller 2 punkten och att minst två tredjedelar av ledamöterna i styrelsen för aktiebolaget eller andelslaget samt ordföranden och vice ordföranden är fysiska personer som uppfyller villkoren i 1 punkten, och

4) att det fiske som bedrivs med fartyget har tillräcklig ekonomisk anknytning till finländsk fiskerinäring.

Det som föreskrivs ovan om andelslag, aktiebolag, kommanditbolag och öppna bolag tillämpas på motsvarande utländska företag.

11 §
Tillräcklig ekonomisk anknytning till finländsk fiskerinäring

Den ekonomiska anknytningen till finländsk fiskerinäring är tillräcklig om

1) minst hälften av fartygets totala fångst under ett år, enligt fångstens totala värde, landas i en hamn i Finland,

2) minst hälften av fartygets årliga fiskeresor börjar i en hamn i Finland, eller

3) minst hälften av besättningen är finska medborgare eller medborgare i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är fast bosatta i Finland.

Ett högsjöfartyg måste också registreras om villkoren i 9 och 10 § uppfylls och ägaren lägger fram andra omständigheter som visar att det fiske som fartyget bedriver har tillräcklig ekonomisk anknytning till finländsk fiskerinäring.

12 §
Registreringstillstånd för fiskefartyg

Tillstånd att registrera ett fiskefartyg eller en ökning av ett fiskefartygs fiskekapacitet kan beviljas före registreringen.

Registreringstillståndet gäller ett år. Av särskilda skäl kan dess giltighet förlängas med högst ett år.

Registreringstillståndet förfaller, om registreringsansökan inte lämnas in till den behöriga registeransvariga inom den tid som anges i tillståndsbeslutet. Registreringstillståndet får inte överföras på någon annan.

13 §
Beviljande av registreringstillstånd samt registrering av fiskefartyg

Registreringstillstånd beviljas och fiskefartyg registreras i den ordning det har antecknats att de inkommit till den behöriga registeransvariga. För ansökningar med samma ankomstdatum bestäms ordningsföljden genom lottdragning.

Om ett fartyg inte kan registreras eller registreringstillstånd inte kan beviljas på grund av att det inte finns registerutrymme för fartygsgruppen, kan ansökan på skriftlig begäran av den sökande hållas kvar i väntan på registerutrymme i ett års tid. På skriftlig begäran av den sökande kan tiden förlängas med högst ett år.

För säkerställande av tillräckligt registerutrymme ska de registeransvariga före beslut enligt 1 mom. få jord- och skogsbruksministeriets bekräftelse för användningen av registerutrymmet.

14 §
Registrering av vattenbruksfartyg

Vattenbruksfartyg registreras i den ordning som ansökningarna har inkommit till den behöriga registeransvariga. För registrering av vattenbruksfartyg krävs det att fartyget används uteslutande inom vattenbruket och att verksamheten bedrivs på Finlands territorialvatten eller inom Finlands ekonomiska zon. Fartyget får dock temporärt användas även på andra vatten.

15 §
Kontroll av att registreringsvillkoren följs

Ägaren och innehavaren till ett fiskefartyg är skyldiga att lämna all den information som den behöriga registeransvariga begär för att utreda om registreringsvillkoren i 9―11 § är uppfyllda och för att kontrollera att de följs.

Innehavaren av ett högsjöfartyg ska visa att han kommer att uppfylla kraven beträffande fiskeresor i 10 § genom att till den behöriga registeransvariga lämna en skriftlig verksamhetsplan för fiskeverksamheten med det fiskefartyg som ska registreras. Av planen ska det framgå att den fysiska person som är innehavare av fartyget eller som har anknytning till innehavaren enligt 10 § 1 mom. 1―3 punkten under de följande tolv månaderna efter registreringen är befälhavare eller hör till besättningen på fartyget på ett sätt som uppfyller kraven beträffande fiskeresor eller dagar till sjöss.

Alltid när innehavaren av ett högsjöfartyg byts eller i övrigt minst en gång per kalenderår ska den behöriga registeransvariga kontrollera att alla registrerade högsjöfartyg som fiskar kvoterade fiskarter uppfyller registreringsvillkoren. Om villkoren i 10 § inte har uppfyllts under det år som föregår granskningstidpunkten, ska den behöriga registeransvariga dra in fiskelicensen tills vidare enligt 29 § 2 mom. Den registeransvariga kan förlänga granskningsperioden på ett år med en tid denne finner rimlig, om innehavaren inte har kunnat uppfylla kravet i 10 § beträffande fiskeresor på grund av sjukdom eller någon annan jämförlig orsak.

3 kap.

Avregistrering av fartyg

16 §
Avregistrering av fiskefartyg

Ett fiskefartyg ska avregistreras, om

1) fartyget inte längre är finskt,

2) avregistreringen förutsätts enligt Europeiska unionens rättsakter,

3) fartyget har förlist eller förstörts på något annat sätt, eller

4) fartygets fiskelicens har varit indragen tre år utan avbrott.

Innan ett beslut fattas ska den ägare och den innehavare av fartyget som antecknats i registret ges tillfälle att bli hörd.

Ett fiskefartyg avregistreras också, om fartygets ägare skriftligen begär det och om den registeransvariga inte känner till några omständigheter som utifrån lag hindrar avregistreringen. Om fartyget innehas av någon annan än ägaren, ska den innehavare som antecknats i registret utan dröjsmål och innan beslutet fattas informeras om ägarens begäran.

17 §
Avregistrering av fiskefartyg på grund av att de inte används för fiske

Ett fiskefartyg kan avregistreras, om fiskefartygets befälhavare inte under innevarande år eller de tre föregående kalenderåren har lämnat några fångstanmälningar för fiskefartyget av vilka det framgår att fartyget används för kommersiellt fiske.

Den som antecknats som ägare och som innehavare av fartyget ska ges tillfälle att bli hörd innan beslut fattas.

De registeransvariga fattar beslut om avregistrering enligt denna paragraf i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets föreskrifter.

18 §
Kvarhållande av ett fiskefartygs registerutrymme

Om ett fiskefartyg avregistreras på ägarens begäran, har ägaren rätt att hålla kvar det avförda fartygets registerutrymme för att användas för att registrera ett annat fiskefartyg eller öka fiskekapaciteten för ett registrerat fiskefartyg inom samma fartygsgrupp. En skriftlig begäran om kvarhållande av registerutrymmet ska lämnas in samtidigt som begäran om avregistrering av fartyget lämnas in.

På registreringstillstånd som gäller kvarhållande av registerutrymme tillämpas 12 § 2 och 3 mom.

19 §
Avregistrering av vattenbruksfartyg

Ett vattenbruksfartyg avregistreras, om fartygets ägare skriftligen begär det. Den innehavare som antecknats i registret ska informeras om ägarens ansökan innan beslut fattas.

Den registeransvariga har också rätt att avregistrera ett fartyg efter att ha hört ägaren och innehavaren, om fartyget permanent förs utanför Finlands ekonomiska zon.

4 kap.

Registeruppgifter

20 §
Tillämplig lag

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller rättsakterna om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, tillämpas i fråga om de uppgifter som antecknas i registret och uppgifternas offentlighet, utlämnande av uppgifter och avgifter för utlämnandet lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i fråga om personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999) i tillämpliga delar.

21 §
Uppgifter som antecknas i registret

Som basuppgifter antecknas i registret de uppgifter som ska antecknas i registret enligt artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och enligt kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 om registret över gemenskapens fiskeflotta.

Som uppgifter som behövs med tanke på registrets ändamål ska dessutom antecknas

1) fiskelicensens giltighetstid,

2) personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter och språk för fartygets ägare och innehavare,

3) ägaruppgifter som gäller fartyget,

4) uppgifter som gäller innehav av fartyget, för högsjöfartyg också de uppgifter som enligt 10 § krävs om ägarförhållandena i och förvaltningen av sammanslutningar som är innehavare,

5) fartygsgrupp för fartyget enligt 6 §,

6) uppgifter om besiktning av fartyget,

7) uppgifter som gäller fiskelicens och specialtillstånd för fiske som fartyget beviljats,

8) uppgifter om fångstredskap som används på fartyget,

9) uppgifter om registreringstillstånd enligt 12 och 18 §,

10) uppgifter om utmätningsåtgärder, säkringsåtgärder och verkställighetsåtgärder som gäller fartyget,

11) ankomstdatum för registreringsansökan.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses i 2 mom. utfärdas vid behov genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

22 §
Skyldighet att anmäla uppgifter

Ägaren av ett fartyg ska utan dröjsmål skriftligen informera den behöriga registeransvariga om förändringar i registeruppgifterna och samtidigt lägga fram en behövlig utredning om förändringarna. Om den registeransvariga har fått kännedom om förändringen på något annat sätt, kan den registeransvariga efter att ha hört berörd part ändra registeruppgifterna så att de motsvarar de förändrade omständigheterna. För att ändringar som kräver ett registreringsbeslut ska kunna införas i registret krävs det dock alltid en ansökan av fiskefartygets ägare.

Ett fartygs ägare och innehavare är skyldiga att på den registeransvarigas begäran lämna uppgifter som behövs för drivandet av eller ändamålet med registret.

23 §
Den registeransvarigas rätt att få uppgifter av myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har den registeransvariga rätt att få följande uppgifter som är nödvändiga för drivandet av och ändamålet med registret:

1) av de myndigheter som ansvarar för befolknings-, företags- och organisationsdataregister: personbeteckningar och företags- och organisationsnummer, nationalitets-, adress- och hemkommunsuppgifter om fiskefartygs och vattenbruksfartygs ägare och innehavare och anställda på fiskefartyg samt uppgifter om personers död och uppgifter om att juridiska personer upplösts eller att deras verksamhet upphört,

2) av de myndigheter som för fartygsregister: uppgifter om anteckningar om dem som äger och innehar registrerade fiskefartyg,

3) av gränskontrollmyndigheterna: uppgifter ur besättningsförteckningar för fiskefartyg,

4) av utmätningsmyndigheterna: uppgifter om utmätningsåtgärder, säkerhetsåtgärder och verkställighetsåtgärder som gäller fiskefartyg och vattenbruksfartyg,

5) av de myndigheter som utför besiktning av fartyg: uppgifter om besiktning av fiskefartyg och vattenbruksfartyg.

Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt.

24 §
Utlämnande av uppgifter som innehåller personuppgifter

Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får sådana uppgifter i registret som innehåller personuppgifter lämnas ut i form av kopior och utskrifter eller med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt

1) till tullmyndigheterna för i lag angivna tillsynsuppgifter, förebyggande av brott, förundersökning, beskattning och övervakning av beskattningen,

2) till gränsbevakningsväsendet och polisen för övervakning av fisket, upprätthållande av gränssäkerheten, övervakning av sjötrafiken, förebyggande av brott, förundersökning, undersökning av oljeutsläpp och räddningsverksamhet,

3) till Trafiksäkerhetsverket för styrning av sjöfarten, tillsyn över sjösäkerheten och upprätthållande av fartygsregister,

4) till arbetarskyddsmyndigheterna för övervakning av arbetsförhållandena ombord på fiskefartyg,

5) till utmätningsmyndigheterna för att de ska kunna utföra sina verkställighetsuppgifter,

6) till myndigheterna för livsmedelstillsyn för tillsynen av att livsmedelslagstiftningen följs,

7) till Ålands landskapsregering för övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken följs och för registrering av sådana finska fartyg som har sin hemort i landskapet Åland,

8) till myndigheterna i medlemsstater i Europeiska unionen eller i stater som tillträtt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till Europeiska kommissionen, till Gemenskapens kontrollorgan för fiske och till de myndigheter som avses i internationella överenskommelser för fullgörande av de förpliktelser som följer av unionens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland,

9) till Centralen för undersökning av olyckor för räddningsundersökning och undersökning av olyckor,

10) till Statistikcentralen och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet för upprättande av statistik och för forskning,

11) till universiteten och högskolorna för upprättande av statistik och för forskning,

12) till rådgivnings- och intressebevakningsorganisationerna inom fiskerinäringsbranschen för information och rådgivning som gäller fiskerinäringen,

13) till dem som godkänts av den registeransvariga, för utrednings-, forsknings- och planeringsändamål som hänför sig till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning eller gäller fiskerinäringen.

Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning ska den som begär uppgifterna visa att de skyddas enligt 32 § i personuppgiftslagen.

25 §
Utlämnande av uppgifter på basis av fartygets yttre identifieringsbeteckning

Var och en har rätt att på basis av fartygets yttre identifieringsbeteckning enskilt få en utskrift eller kopia av de offentliga uppgifterna om ett registrerat fartyg samt de offentliga namn- och adressuppgifterna och den övriga kontaktinformationen om fartygets ägare och innehavare.

Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt.

26 §
Utlämnande av personuppgifter till områden utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Av grundad anledning får ur registret enskilt lämnas ut personuppgifter till myndigheter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för fullgörande av myndighetsuppgifter där, om de villkor för utlämnande av uppgifter som anges i 22 och 22 a eller 23 § i personuppgiftslagen uppfylls.

Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller annars elektroniskt.

27 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om utlämnande av uppgifter som antecknats i fiskefartygsregistret. I andra än de situationer som avses i 26 § kan också den behöriga registeransvariga besluta om utlämnande av personuppgifter och andra uppgifter som gäller ett enskilt fartyg.

28 §
Bevarande av personuppgifter i registret

De personuppgifter som införts i registret med stöd av denna lag ska avföras ur registret genast när de blivit obehövliga med tanke på registrets ändamål.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Fiskelicens

Den behöriga registeransvariga beviljar, drar in och återkallar fiskelicenser som avses i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 och i kommissionens förordning (EG) nr 1281/2005 om förvaltning av fiskelicenser och de uppgifter som åtminstone måste ingå i sådana licenser. Licens för ett fiskefartyg beviljas i samband med fartygets registrering och den återkallas när fartyget avförs ur registret. När fartyget får ny ägare eller innehavare ska licensuppgifterna uppdateras. Ett fiskefartyg får inte användas för kommersiellt fiske, om det inte har en giltig licens med riktiga uppgifter.

Fiskelicenser ska dras in tills vidare eller för viss tid på de villkor som föreskrivs i lag eller Europeiska unionens lagstiftning. Innan en licens dras in ska ägaren och innehavaren ges tillfälle att bli hörda. Ett beslut om indragning av en fiskelicens får verkställas innan det har vunnit laga kraft. Indragningen ska återkallas genast när orsaken till indragningen försvinner.

30 §
Fartygens yttre identifieringsbeteckning

Bestämmelser om fartygens yttre identifieringsbeteckningar finns i kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg. Fartygets distriktsbeteckning ska målas på fartyget med bokstäver och siffror.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om fartygens yttre identifieringsbeteckningar och om storleken, platsen och färgen för anteckningarna på fartyget.

31 §
Fiskefartygsregisterförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar sin registreringsplikt enligt 7 §,

2) låter bli att tillställa den registeransvariga den underrättelse eller utredning om förändringar i registeruppgifterna som avses i 22 § 1 mom., eller

3) underlåter att inom en skälig tid lämna de uppgifter som den registeransvariga begärt med stöd av 15 § 1 mom. eller 22 § 2 mom. och som behövs för att utreda om registreringsvillkoren är uppfyllda eller för att kontrollera att de följs eller för upprätthållandet av och ändamålet med registret,

ska för fiskefartygsregisterförseelse dömas till böter.

Om en förseelse som avses ovan med hänsyn till omständigheterna är ringa, behöver den registeransvariga inte anmäla förseelsen till förundersökningsmyndigheten.

32 §
Hänvisningar till strafflagen

I strafflagen (39/1889) finns bestämmelser om registeranteckningsbrott i 16 kap. 7 §, om dataintrång i 38 kap. 8 § och om personregisterbrott i 38 kap. 9 §.

33 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som den registeransvariga har meddelat med stöd av denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

34 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs 4 a § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), sådan paragrafen lyder i lag 1008/2002.

35 §
Övergångsbestämmelser

Ett fiskefartyg som finns registrerat i fiskefartygsregistret när denna lag träder i kraft ska utan någon särskild ansökan antecknas i den fartygsgrupp enligt 6 § som den på basis av sin längd tillhör.

De registreringstillstånd som den registeransvariga beviljat och de beslut om reservering av registerutrymme som den registeransvariga fattat före ikraftträdandet gäller den tid som angetts i besluten.

Ett år efter det att denna lag har trätt i kraft ska bestämmelserna i 10 § 1 mom. 1―3 punkten och 15 § 2 och 3 mom. tillämpas på högsjöfartyg som har registrerats i fiskefartygsregistret innan denna lag träder i kraft. Ett år efter det att lagen har trätt i kraft ska fartygets ägare lägga fram information som visar att villkoren i 10 § är uppfyllda.

Den tidsfrist som anges i 17 § börjar räknas från lagens ikraftträdande.

Ett fartygs ägare ska inom ett år från det att denna lag har trätt i kraft ansöka om registrering för ett sådant fartyg vars registrering inte var obligatorisk när denna lag trädde i kraft.

Registeransökningar för vilka det inte har meddelats något beslut före denna lags ikraftträdande ska behandlas i enlighet med denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 17/2009
GrUU 19/2009
JsUB 7/2010
RSv 72/2010

Nådendal den 16 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.