686/2010

Utfärdad i Nådendal den 16 juli 2010

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 2 § 1 mom., 80 § 2 och 3 mom., 94 § 1 mom. 12 punkten, 102 § 1 mom. 1 punkten, 102 a § 2 mom., 122 § 1 mom. 1 punkten, 131 § 1 mom. 3 punkten, 133 § 4 mom., 140 § 1 och 2 mom., 149 a § 5 mom. 4 punkten och 209 b § 2 mom. 11 punkten,

sådana de lyder, 2 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten och 131 § 1 mom. 3 punkten i lag 940/1999, 80 § 2 och 3 mom. i lag 1486/1994, 94 § 1 mom. 12 punkten och 122 § 1 mom. 1 punkten i lag 1359/2009, 102 a § 2 mom. i lag 605/2009, 133 § 4 mom. i lag 886/2009, 140 § 1 mom. i lag 1767/1995 och 2 mom. i lag 1071/2002, 149 a § 5 mom. 4 punkten i lag 1301/2003 och 209 b § 2 mom. 11 punkten i lag 325/2003, samt

fogas till lagen nya 8 b och 8 c § samt en ny mellanrubrik före dem, till 9 §, sådan den lyder i lagarna 1486/1994 och 886/2009, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. och till 122 §, sådan den lyder i lag 1359/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) på sådan försäljning som nämns i 1 § är den som sålt varorna eller tjänsterna, om inte något annat föreskrivs i 2 a, 8 a―8 c eller 9 §.


Köpare av utsläppsrätter
8 b §

Skattskyldig för försäljningen av en utsläppsrätt är köparen, om köparen har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga.

Med utsläppsrätt avses de utsläppsrätter för växthusgaser som definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG och som kan överlåtas i enlighet med artikel 12 i nämnda direktiv, samt andra enheter som är gångbara i handel med utsläppsrätter och som aktörerna kan använda för att följa ovan nämnda direktiv.

Köpare av byggtjänster
8 c §

Skattskyldig för försäljningen av sådana byggtjänster som avses i 31 § 3 mom. 1 punkten samt för uthyrning av arbetskraft för dessa tjänster är köparen, om

1) köparen är en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer dessa tjänster eller utför fastighetsöverlåtelser enligt 31 § 1 mom. 1 punkten eller 33 §, eller

2) köparen är en sådan näringsidkare som säljer nämnda tjänst till en näringsidkare som nämns i 1 punkten.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas emellertid inte, om försäljningen är skattefri vid tillämpningen av 3 §.

9 §

Vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten tillämpas dock inte i en situation som avses i 8 c §.


80 §

Grunden för skatt på en resebyråtjänst är vinstmarginalen utan skattens andel. Vinstmarginalen är skillnaden mellan vederlaget för försäljningen av resebyråtjänsten och inköpspriset för tjänster och varor som förvärvats av andra näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resande. I inköpsprisen ingår skattens andel.

Om en tjänst eller vara vars inköpspris enligt 2 mom. har dragits av när vinstmarginalen beräknats används för annat ändamål än försäljning som resebyråtjänst, ska det belopp som dragits av läggas till vinstmarginalen.

94 §

Skattefri är import av följande varor


12) varor som är tullfria enligt artiklarna 3―22, 54―56, 59, 60―65, 74―103, 106―113 samt varor som är tullfria enligt artikel 43 och som avses i punkt B i bilaga II i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (tullfrihetsförordningen),


102 §

Den skattskyldige får för skattepliktig rörelse dra av

1) skatten på en vara eller tjänst som han köper av en annan skattskyldig eller den skatt på ett köp som ska betalas enligt 8 a―8 c eller 9 §,


102 a §

Om det är fråga om avdrag av skatt som enligt 2 a, 8 a―8 c eller 9 § ska betalas på ett köp eller av skatt som ska betalas på ett gemenskapsinternt förvärv, är en ytterligare förutsättning att den skattskyldige har fullgjort sin deklarationsskyldighet enligt 162 § eller att skatten har påförts. Får den skattskyldige inte en i 1 mom. avsedd faktura av säljaren, förutsätter avdragsrätten att den skattskyldige själv uppgör en verifikation som i tillämpliga delar innehåller de uppgifter som avses i 209 b § 2 mom. samt anger den skatt som ska betalas och den skattesats som ska tillämpas på köpet eller det gemenskapsinterna förvärvet.


122 §

En utländsk näringsidkare har rätt att få återbäring för den i förvärvet inkluderade mervärdesskatten för en vara eller en tjänst, om näringsidkaren inte har fast driftställe i Finland från vilket affärstransaktioner genomförs och om han inte i form av affärsverksamhet bedriver annan säljning av varor och tjänster i Finland än

1) försäljning enligt 8 a―8 c eller 9 § för vilken köparen är skattskyldig eller där staten är köpare och


En utländsk näringsidkare har dock inte rätt till återbäring när det är fråga om sådana tjänster som avses i 8 c § och han i egenskap av köpare är skattskyldig för dessa tjänster enligt 8 c eller 9 §.

131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med


3) verksamhet för vilken köparen är skattskyldig enligt 8 a―8 c §, eller


133 §

Vad som bestäms i 3 mom. i denna paragraf tillämpas på en person som i Finland inte bedriver annan försäljning än sådan som berättigar till återbäring enligt 131 § och som inte vill använda sin rätt till återbäring endast, om det är fråga om följande försäljningar:

1) försäljning av investeringsguld som avses i 43 b §,

2) försäljning som avses i 72 a §,

3) försäljning av tjänst som beskattas enligt en bestämmelse som motsvarar 65 § där köparen, då denne är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga men inte är näringsidkare, är skyldig att betala skatt i en annan medlemsstat enligt en bestämmelse som motsvarar 9 § 1 mom., eller

4) försäljning av en tjänst för vilken köparen är skattskyldig enligt 8 b eller 8 c §.


140 §

Det inköpspris som avses i 79 k § 2 mom. för en vara som anskaffats under skatteperioden och det inköpspris som avses i 80 § 2 mom. för en vara eller en tjänst som köpts för att direkt utnyttjas av en resande hänförs till den kalendermånad under vilken tjänsten eller varan har tagits emot.

Ett tillägg som enligt 79 k § 4 mom. eller 80 § 3 mom. ska göras till vinstmarginalen hänförs till den kalendermånad under vilken tjänsten eller varan har tagits i annat bruk eller under vilken köparen har debiterats för en vara som avses i 79 h §.


149 a §

Lättnad fås inte


4) i skatt som köpare ska betala enligt 2 a, 8 a―8 c och 9 §, eller


209 b §

En faktura skall innehålla följande uppgifter:


11) när skatt inte ska betalas på försäljningen eller när köparen i enlighet med 2 a, 8 a―8 c eller 9 § är skattskyldig, grunden för skattefriheten eller köparens skattskyldighet eller en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i denna lag eller i momsdirektivet,Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, dock så att 8 b §, 80 § 2 och 3 mom., 94 § 1 mom. 12 punkten samt 140 § 1 och 2 mom. träder i kraft den 1 augusti 2010.

Denna lag tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter lagens ikraftträdande. Denna lag tillämpas dock inte på en tjänst enligt 8 c § som inte är slutförd vid ikraftträdandet och som de facto har börjat utföras innan lagen träder i kraft, utan på den tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 41/2010
FiUB 21/2010
RSv 111/2010

Nådendal den 16 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.