681/2010

Given i Helsingfors den 1 juli 2010

Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 36 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant det lyder i lag 495/2005:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de allmänna kraven på informationssäkerhet i fråga om hanteringen av handlingar hos en statsförvaltningsmyndighet samt om grunderna för klassificeringen av handlingar och de krav på informationssäkerhet som motsvarar klassificeringen och som ska iakttas vid hanteringen av handlingar.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) finns bestämmelser om myndighetshandlingars offentlighet och om behandlingen av en begäran om att få ta del av en handling samt om allmänna skyldigheter i anknytning till god informationshantering. I 6 § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) finns bestämmelser om sekretess i fråga om en handling som har säkerhetsklassificerats i enlighet med internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet.

Denna förordning tillämpas på hanteringen av en handling som en statsförvaltningsmyndighet mottagit av en myndighet i ett annat land eller av ett internationellt organ, om inte något annat följer av en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerhet.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) statsförvaltningsmyndighet statliga förvaltningsmyndigheter och andra statliga ämbetsverk och inrättningar samt domstolar och andra rättskipningsmyndigheter,

2) informationssäkerhet administrativa, tekniska och andra åtgärder och arrangemang som genomförs för iakttagande av sekretessen och åtkomstbegränsningarna samt säkerställandet av uppgifternas tillgänglighet, integritet och användbarhet,

3) sekretessbelagd handling en i 5 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet avsedd handling som enligt nämnda lag eller någon annan lag är sekretessbelagd,

4) hantering av en handling mottagande, upprättande, registrering, läsning, ändring, utlämnande, kopiering, överföring, förmedling, förstöring, bevarande och arkivering av handlingar samt åtgärder som vidtas i fråga om en handling med hjälp av automatisk databehandling, ljud- och bildåtergivningsutrustning eller andra hjälpmedel eller på något annat sätt,

5) internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet förpliktelser som Finland ska iaktta och som grundar sig på internationella fördrag eller författningar och gäller hanteringen av sekretessbelagda handlingar,

6) känsliga personuppgifter personuppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999),

7) biometriska identifikationsuppgifter specificerande uppgifter som används för att identifiera en person och som grundar sig på en fysisk persons fysiologiska egenskap eller på personens beteende.

2 kap.

Allmänna krav på informationssäkerheten

4 §
Grunderna för planeringen av informationssäkerheten

En statsförvaltningsmyndighet ska se till att planeringen av informationssäkerheten i överensstämmelse med god informationshantering grundar sig på myndighetens utredningar och bedömningar av de myndighetshandlingar som den har i sin besittning samt av betydelsen av uppgifterna i handlingarna. Statsförvaltningsmyndigheten ska också se till att kravet på genomförande av en god offentlighets- och sekretesstruktur i informationssystemen beaktas vid planeringen och att informationssäkerhetsåtgärderna dimensioneras så att betydelsen av de uppgifter som ska skyddas och deras användningsändamål samt riskfaktorer som riktas mot handlingarna och informationssystemen och kostnaderna för informationssäkerhetsåtgärderna beaktas.

5 §
Tillgodoseende av informationssäkerhetens basnivå

För att tillgodose informationssäkerheten ska en statsförvaltningsmyndighet se till att

1) de informationssäkerhetsrisker som hänför sig till myndighetens verksamhet kartläggs,

2) myndigheten till sitt förfogande har tillräcklig sakkunskap för att garantera informationssäkerheten och att uppgifterna och ansvaret gällande skötseln av informationssäkerheten anges,

3) uppgifterna och ansvaret gällande hanteringen av handlingar anges,

4) rätten att få uppgifter och uppgifternas användbarhet i olika situationer tryggas och att förfaranden upprättas för att hantera exceptionella situationer,

5) sekretessen i fråga om handlingarna och uppgifterna i dem samt annat skydd garanteras genom att åtkomst till handlingarna endast ges personer som behöver sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter i personregister för att kunna sköta sina arbetsuppgifter,

6) olovlig ändring av uppgifterna och annan olovlig eller obefogad hantering förhindras genom ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder som rör förvaltningen av användarrättigheterna och övervakningen av användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna,

7) utrymmena för databehandling och förvaring av handlingar är tillräckligt övervakade och skyddade,

8) det vid behov med hjälp av säkerhetsutredningsförfarande och andra förfaringssätt som med stöd av lag finns att tillgå säkerställs att personalen och övriga personer som sköter uppgifter i anknytning till hanteringen av handlingar är pålitliga,

9) anvisningar och utbildning om behörig hantering av handlingarna och uppgifterna i dem ges personalen och övriga personer som sköter uppgifter i anknytning till hanteringen av handlingar,

10) det övervakas att de utfärdade anvisningarna följs och att behovet av att ändra dem bedöms regelbundet.

Bestämmelser om skyldigheten för en statsförvaltningsmyndighet att sörja för skyddet när sekretessbelagda uppgifter lämnas ut för att ett uppdrag ska bli utfört finns i 26 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelser om hur personuppgifter i ett personregister lämnas ut finns dessutom i 32 § 2 mom. i personuppgiftslagen.

6 §
Beaktande av olika hanteringsskeden

Informationssäkerhetsåtgärderna ska planeras och genomföras så att de täcker handlingens alla hanteringsskeden från upprättandet eller mottagandet av handlingen till arkiveringen eller förstöringen, inbegripet utlämnandet och överföringen av handlingen samt tillsynen över hanteringen. Vid planeringen ska det ses till att de förpliktelser som gäller databehandlingen iakttas även i sådana fall då databehandlingsuppgiften sköts på uppdrag av myndigheten.

7 §
Iakttagande av grunderna för klassificering av handlingar och motsvarande krav på informationssäkerheten

Om en statsförvaltningsmyndighet har beslutat att klassificera sina handlingar i syfte att tillgodose informationssäkerheten, ska de grunder som anges i 3 kap. iakttas vid klassificeringen.

En statsförvaltningsmyndighet ska se till att de krav som anges i 4 kap. iakttas vid hanteringen av sådana klassificerade handlingar som myndigheten har upprättat eller mottagit. Vad som ovan föreskrivs utgör dock inget hinder för att myndigheten i sin egen verksamhet tillämpar högre informationssäkerhetskrav än de som anges i 4 kap.

3 kap.

Klassificering av handlingar

8 §
Grunder för klassificering

Sekretessbelagda handlingar eller uppgifterna i dem kan klassificeras enligt de krav på informationssäkerheten som det är nödvändigt att iaktta vid hanteringen av handlingarna. Klassificeringen kan också utföras så att kraven på informationssäkerhet endast gäller på sådana handlingar eller på sådana hanteringsskeden där specialåtgärder är nödvändiga för det intresse som ska skyddas. Klassificeringen får inte utsträckas till att gälla en handling eller delar av en handling, om det inte för det intresse som ska skyddas är nödvändigt att iaktta de krav som gäller hanteringen.

Andra än sekretessbelagda handlingar kan klassificeras endast i de fall som avses i 9 § 2 mom.

9 §
Skyddsnivåer som utvisar hanteringskraven

Vid klassificeringen av sekretessbelagda handlingar används följande klasser:

1) skyddsnivå I, om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av sekretessbelagda uppgifter i en handling kan orsaka särskilt stor skada för de allmänna intressen som avses i sekretessbestämmelsen,

2) skyddsnivå II, om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av sekretessbelagda uppgifter i en handling kan orsaka betydande skada för de allmänna intressen som avses i sekretessbestämmelsen,

3) skyddsnivå III, om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av sekretessbelagda uppgifter i en handling kan orsaka skada för de allmänna eller enskilda intressen som avses i sekretessbestämmelsen,

4) skyddsnivå IV, om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av sekretessbelagda uppgifter i en handling kan orsaka olägenheter för de allmänna eller enskilda intressen som avses i sekretessbestämmelsen.

Även andra än sekretessbelagda handlingar kan klassificeras på ett sådant sätt att de tillhör den skyddsnivå som avses i 1 mom. 4 punkten, om utlämnande av handlingen enligt lag är beroende av en myndighets prövning eller om uppgifterna i handlingen enligt lag får användas eller lämnas ut endast för det ändamål som angetts och om obehörigt avslöjande av uppgifterna kan orsaka olägenheter för allmänna eller enskilda intressen eller försämra en myndighets verksamhetsförutsättningar.

10 §
Allmänna bestämmelser om klassificeringsanteckningar

I samband med en anteckning som utvisar skyddsnivån kan uppgifter om en handlings sekretess antecknas med beaktande dock av bestämmelserna i 25 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelser om skyldigheten att i en handling föra in en anteckning om sekretess finns i nämnda lagrum.

Anteckningar som avses i denna förordning kan föras in i en separat handling som fogas till handlingen, om det inte är tekniskt möjligt att föra in anteckningar i handlingen eller ändra anteckningen, eller om de krav på hanteringen som svarar mot säkerhetsklassen är nödvändiga endast under en viss kort tid.

En anteckning som utvisar skyddsnivån ska införas tydligt och korrekt i handlingen, och klassificeringen ska bevaras endast så länge som det är nödvändigt för de intressen som ska skyddas. När det inte längre finns några grunder för klassificeringen av handlingen enligt lag eller denna förordning eller när det är nödvändigt att ändra klassificeringen ska en behörig anteckning om slopad eller ändrad klassificering införas i den handling i vilken den ursprungliga anteckningen om klassificering har införts. Senast när en myndighet lämnar ut handlingen till en utomstående ska anteckningens nödvändighet och det krav på skyddsnivå som anteckningen utvisar kontrolleras.

Om en statsförvaltningsmyndighet har mottagit en handling som omfattas av skyddsnivå I―III av en annan statsförvaltningsmyndighet, får klassificeringsanteckningen inte ändras utan att den myndighet som har utfärdat handlingen underrättas om detta.

11 §
Särskilda bestämmelser om anteckningen om säkerhetsklassificering

Om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av en handling eller uppgifter i handlingen kan orsaka skada för internationella relationer, statens säkerhet, försvaret eller andra allmänna intressen på det sätt som avses i 24 § 1 mom. 2 och 7―10 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, kan en särskild anteckning om säkerhetsklassificeringen göras i samband med eller i stället för den anteckning som utvisar handlingens skyddsnivå.

En anteckning om säkerhetsklassificering görs:

1) i en handling som omfattas av skyddsnivå I med anteckningen "ERITTÄIN SALAINEN",

2) i en handling som omfattas av skyddsnivå II med anteckningen "SALAINEN",

3) i en handling som omfattas av skyddsnivå III med anteckningen "LUOTTAMUKSELLINEN",

4) i en handling som omfattas av skyddsnivå IV med anteckningen "KÄYTTÖ RAJOITETTU".

Anteckningen om säkerhetsklass får inte användas i andra fall än de som avses i 1 mom., om anteckningen inte är nödvändig för tillgodoseendet av en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerheten eller om handlingen inte i övrigt hänför sig till internationellt samarbete.

Anteckningen om säkerhetsklassificering görs på svenska i handlingar som har upprättats på svenska eller översatts till svenska. Anteckningen kan göras även i andra fall, om myndigheten anser det vara nödvändigt. Anteckningen "ERITTÄIN SALAINEN" motsvaras då av "YTTERST HEMLIG", anteckningen "SALAINEN" av "HEMLIG", anteckningen "LUOTTAMUKSELLINEN" av "KONFIDENTIELL" och anteckningen "KÄYTTÖ RAJOITETTU" av "BEGRÄNSAD TILLGÅNG".

12 §
Säkerhetsklassificeringens motsvarighet vid tillgodoseende av internationella förpliktelser som gäller informationssäkerheten

Om inte annat följer av internationella förpliktelser som gäller informationssäkerheten, motsvaras säkerhetsklassificeringsanteckningen "YTTERST HEMLIG" av klassen "TOP SECRET" enligt den internationella förpliktelse som gäller informationssäkerheten eller av motsvarande uttryck på något annat språk. Anteckningen "HEMLIG" motsvaras av "SECRET" eller motsvarande uttryck på något annat språk, anteckningen "KONFIDENTIELL" motsvaras av "CONFIDENTIAL" eller motsvarande uttryck på något annat språk och anteckningen "BEGRÄNSAD TILLGÅNG" av "RESTRICTED" eller motsvarande uttryck på något annat språk.

4 kap.

Krav på hanteringen av klassificerade handlingar

13 §
Hanteringsrättigheterna och förteckningen över dem

Användningsrättigheter till en handling som omfattas av skyddsnivå I―III kan endast ges den som på grund av sina arbetsuppgifter har behov av att få uppgifter ur handlingen eller på annat sätt hantera handlingen och som är förtrogen med förpliktelserna i fråga om hanteringen av handlingar. Samma gäller sådana handlingar i ett personregister som innehåller känsliga personuppgifter eller biometriska identifikationsuppgifter som omfattas av skyddsnivå IV.

Om inte annat följer av en internationell förpliktelse som gäller informationssäkerheten, ska en statsförvaltningsmyndighet föra förteckning över de arbetsuppgifter i vilka en person har rätt att hantera handlingar som omfattas av skyddsnivå I eller II eller handlingar som omfattas av skyddsnivå III eller IV och som har registrerats i ett personregister. En statsförvaltningsmyndighet kan även föra förteckning över dem som har rätt att hantera sådana handlingar som avses ovan.

En statsförvaltningsmyndighet ska se till att de som inte längre arbetar i sådana arbetsuppgifter som rätten att hantera klassificerade handlingar grundar sig på returnerar handlingarna eller förstör dem på behörigt sätt.

Bestämmelser om upprättandet av personsäkerhetsutredningar och andra åtgärder för att säkerställa personalens pålitlighet utfärdas särskilt.

14 §
Krav på säkerheten i utrymmen för förvaring och hantering av handlingar

En statsförvaltningsmyndighet ska se till att

1) utrymmen där klassificerade handlingar förvaras eller på annat sätt hanteras skyddas på behörigt sätt med lås, passagekontroll och andra åtgärder för att förhindra olovligt tillträde till lokalerna och handlingarna i lokalerna,

2) de personer kan identifieras som beviljas tillträde till utrymmen där handlingar som omfattas av skyddsnivå I eller II förvaras eller på annat sätt hanteras,

3) handlingar som omfattas av skyddsnivå I och II förvaras i ett sådant kassaskåp eller något annat låsbart skåp, valv eller utrymme som förhindrar olovligt tillträde till uppgifterna i handlingen,

4) de personer kan identifieras som beviljas tillträde till arkiv eller datacentraler eller andra utrymmen som är betydelsefulla med tanke på upprätthållandet av informationssystemen eller datakommunikationens funktion och där handlingar som omfattas av skyddsnivå III eller handlingar i ett riksomfattande personregister som omfattas av skyddsnivå IV förvaras eller hanteras.

15 §
Hantering av en handling utanför myndighetens lokaler

Klassificerade handlingar får inte förvaras eller på annat sätt hanteras utanför en statsförvaltningsmyndighets lokaler, om inte något annat följer av ett tillstånd, ett uppdrag eller anvisningar av myndigheten.

16 §
Upprättande, registrering och bearbetning av en elektronisk handling

En statsförvaltningsmyndighet kan tillåta att en handling som omfattas av skyddsnivå I eller II registreras elektroniskt på ett datamedium eller någon annan anordning som

1) inte har kopplats till något datanät, om handlingen registreras starkt krypterad eller om den på något annat sätt är starkt skyddad, eller

2) är kopplad endast till ett sådant myndighetsdatanät som förenar den anordning som använts för registrering och förvaring av handlingen med andra anordningar i samma särskilt övervakade utrymme som är i myndighetens besittning, om en förbindelse från andra datanät inte har upprättats till det datanät som förenar anordningarna och om hanteringen av handlingen i övrigt är starkt skyddad.

En statsförvaltningsmyndighet kan tillåta att en handling som omfattas av skyddsnivå II registreras elektroniskt på ett datamedium eller någon annan anordning som är kopplad till ett sådant myndighetsdatanät där begränsad tillgång gäller, om handlingen registreras starkt krypterad eller den i övrigt är starkt skyddad och myndigheten även i övrigt har försäkrat sig om att datanätet och databehandlingen i dess helhet uppfyller kraven på den höga informationssäkerhetsnivå som normalt tillämpas.

En statsförvaltningsmyndighet kan tillåta att en handling som omfattas av skyddsnivå III registreras på en anordning som är kopplad till myndighetens datanät, om tillgången till nätet är begränsad, och handlingen registreras krypterad eller på något annat sätt skyddad så att datanätet och databehandlingen i dess helhet uppfyller de krav på förhöjd informationssäkerhetsnivå som normalt tillämpas. Samma gäller en handling i ett personregister som innehåller känsliga personuppgifter eller biometriska identifikationsuppgifter som omfattas av skyddsnivå IV.

Vid upprättande av en handling som omfattas av skyddsnivå I―III i elektronisk form och vid bearbetning av handlingen ska det ses till att de olägenheter som beror på diffus strålning kan minskas i tillräcklig utsträckning. Om anordningen har kopplats till datanätet, ska datanätet dessutom uppfylla de krav som anges i 1 mom. 2 punkten eller i 2 eller 2 momenten.

17 §
Kopiering av en handling

En handling som omfattas av skyddsnivå I får inte kopieras utan tillstånd av den myndighet som har upprättat handlingen. Kopiorna av en handling som omfattas av skyddsnivå I eller II ska förtecknas. Vid elektronisk kopiering av en handling på ett datamedium ska dessutom bestämmelserna i 16 § om förutsättningarna för elektronisk registrering av en handling beaktas.

På kopian av en klassificerad handling ska samma anteckning göras som på den ursprungliga handlingen, om inte klassificeringen i övrigt redan framgår av kopian av handlingen. En statsförvaltningsmyndighet kan besluta att det inte är nödvändigt att göra en anteckning på en handling som omfattas av skyddsnivå III eller IV, om handlingen inte lämnas ut till utomstående och de som hanterar handlingen inom myndigheten har kännedom om de krav som ska iakttas när handlingen hanteras.

18 §
Förmedling av en handling

En handling som omfattas av skyddsnivå I eller II ska för förmedling packas på ett ändamålsenligt sätt och levereras personligen eller på något annat, av myndigheten godkänt, tryggt sätt till mottagaren.

Sändande och mottagande av en handling som omfattas av skyddsnivå I eller II ska rekommenderas.

19 §
Överföring av en handling i datanätet

En handling som omfattas av skyddsnivå I eller II får inte överföras i datanätet. En handling som omfattas av denna skyddsnivå får emellertid överföras i ett sådant myndighetsdatanät som förenar den anordning som använts för registrering och förvaring av handlingen med andra anordningar i samma särskilt övervakade utrymme, som är i myndighetens besittning, om en förbindelse från andra datanät inte har upprättats till det datanät som förenar anordningarna och om hanteringen också i övrigt är starkt skyddad.

En handling som omfattas av skyddsnivå II får dessutom överföras i ett sådant myndighetsdatanät, där begränsad tillgång gäller, om handlingen är starkt krypterad eller den i övrigt är starkt skyddad och om statsförvaltningsmyndigheten även i övrigt har försäkrat sig om att datanätet och databehandlingen i dess helhet uppfyller kraven på den höga informationssäkerhetsnivå som normalt tillämpas.

En statsförvaltningsmyndighet kan tillåta att en handling som omfattas av skyddsnivå III överförs i myndighetens datanät, där begränsad tillgång gäller, om myndigheten har försäkrat sig om att datanätet och databehandlingen i dess helhet uppfyller kraven på den förhöjda informationssäkerhetsnivå som normalt tillämpas. Detsamma gäller överföring i datanätet av känsliga personuppgifter eller biometriska identifikationsuppgifter som registrerats i ett riksomfattande personregister och omfattas av skyddsnivå IV. Andra handlingar som omfattas av skyddsnivå IV får överföras på ett sätt som bestäms av statsförvaltningsmyndigheten.

20 §
Dokumentation av hanteringen

Hanteringen av handlingar som omfattas av skyddsnivå I―III samt av handlingar i ett personregister som innehåller känsliga personuppgifter eller biometriska uppgifter och som omfattas av skyddsnivå IV ska dokumenteras i en elektronisk logg, ett datasystem, ett ärendehanteringssystem, ett manuellt diarium eller en handling.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte sådana versioner från de olika skedena i beredningen av handlingen som endast den som har upprättat handlingen har tillgång till.

21 §
Arkivering och förstöring

Bestämmelser om arkivering av klassificerade handlingar finns i arkivlagen (831/1994).

En kopia av en handling som omfattas av skyddsnivå I eller II och som inte längre behövs ska förstöras, om den inte returneras till den myndighet som har upprättat handlingen. Handlingen får förstöras endast av en person som myndigheten har förordnat att sköta denna uppgift. Versioner från de olika skedena i beredningen av handlingen får emellertid förstöras av den som har upprättat dem.

En handling i pappersform ska förstöras på ett sätt som motsvarar skyddsnivån. En handling som registrerats elektroniskt ska på motsvarande sätt förstöras i en anordning, ett datamedium eller ett informationssystem. Det ska dessutom ses till att tillfälliga filer som uppkommit vid användningen av informationssystemet tas bort tillräckligt ofta, om de inte utplånas automatiskt ur informationssystemet.

5 kap.

Ikraftträdande

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Genom denna förordning upphävs 2 och 3 § i förordningen av den 12 november 1999 om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999).

23 §
Övergångsbestämmelser

Handlingar som har klassificerats innan förordningen träder i kraft hanteras i enlighet med kraven på motsvarande skyddsnivå i denna förordning, om det inte är uppenbart att det inte längre finns några grunder för klassificering enligt förordningen.

Bestämmelserna i 10 § 3 mom. om den anteckning som görs om ändrad eller slopad klassificering tillämpas på klassificering som gjorts innan förordningen träder i kraft endast i det fall att den klassificerade handlingen lämnas ut till en utomstående.

En myndighets databehandling ska motsvara de informationssäkerhetskrav på basnivå som anges i 6 § i förordningen inom tre år från det att förordningen trätt i kraft.

Myndigheten ska se till att hanteringen av klassificerade handlingar överensstämmer med kraven i 4 kap. inom fem år från det att myndigheten har beslutat klassificera sina handlingar.

En statsförvaltningsmyndighets lokaler som används när förordningen träder i kraft ska uppfylla de krav på lokalernas säkerhet som uppställts i förordningen inom fem år från det att förordningen träder i kraft. Samma gäller lokaler som har tagits i bruk innan två år har förflutit från det att förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 juli 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Anna-Riitta Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.