668/2010

Utfärdat i Helsingfors den 14 juli 2010

Lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Statsrådet får i enlighet med denna lag ställa statlig proprieborgen för finansieringen av ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument.

Med europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument avses i denna lag aktiebolaget European Financial Stability Facility Société Anonyme, med hemort i Storhertigdömet Luxemburg.

2 §

Statsrådet får utan krav på motsäkerhet ställa statlig proprieborgen som säkerhet för masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser samt andra lån som emitteras eller upptas av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet och för anknytande ränte- och valutaswappar och andra avtal samt för uppfyllandet av villkoren i dem. Borgen får gälla skulder och anknytande avtal till ett värde av högst 7,92 miljarder euro.

Motvärdet av lån i andra valutor än euro beräknas enligt den gällande kurs på euron som Europeiska centralbanken publicerar vid den tidpunkt när borgen ställs.

3 §

Statsborgen enligt denna lag beviljas separat för varje masskuldebrevslån och skuldförbindelse av annat slag eller för annat lån som det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet emitterar eller upptar samt för anknytande ränte- och valutaswappar samt andra avtal eller för masskuldebrevslån och skuldförbindelser av annat slag som ingår i ett emissionsprogram och för andra skulder som ingår i ett motsvarande program samt för anknytande avtal. Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om beviljande av statsborgen.

Innan statsrådet beslutar om beviljande av statsborgen ska riksdagen ges ett meddelande i frågan.

Statsrådet kan besluta att finansministeriet eller Statskontoret ska sköta uppgifter i anslutning till beviljandet av statborgen.

4 §

Lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) tillämpas inte på statsborgen som avses i denna lag.

5 §

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010.

Med stöd av denna lag kan statsborgen ställas i tre år från inrättandet av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet och minst till och med den 30 juni 2013.

RP 71/2010
FiUB 22/2010
RSv 110/2010

Helsingfors den 14 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.