666/2010

Utfärdat i Åbo den 7 maj 2010

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 2 kap. 9 § 3 mom., 12 § 2 mom., 16 och 17 § samt 15 kap. 10 § 1 och 4 mom.,

av dem 2 kap. 12 § 2 mom. sådant det lyder i kyrkomötets beslut 855/1999, 16 § sådan den lyder delvis i beslut 1202/2002 och 17 § sådan den lyder i beslut 948/2005 samt 15 kap. 10 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i beslut 898/1997, som följer:

2 kap.

Kyrkans heliga handlingar

9 §

Nattvard får under kyrkoherdens tillsyn tillfälligt firas även någon annanstans än i en kyrka eller på en plats som godkänts enligt 2 mom. Inom försvarsmaktens kyrkliga arbete får nattvard förutom i en kyrka eller på en plats som godkänts enligt 2 mom. under fältbiskopens tillsyn firas även någon annanstans.

12 §

Kyrkoherden kan bevilja en sådan medlem av evangelisk-lutherska kyrkan som är konfirmerad och känd för sin kristna övertygelse rätt att biträda vid utdelning av nattvarden. Inom försvarsmaktens kyrkliga arbete beslutar fältbiskopen om rätten att biträda vid utdelning av nattvarden.


16 §

Den som döps ska ha åtminstone två faddrar som är konfirmerade medlemmar av en evangelisk-luthersk kyrka. Förutom dessa kan också den vara fadder som hör till någon sådan kristen kyrka eller något sådant kristet religionssamfund som godkänner ett dop som förrättats av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Av särskilda skäl kan dop förrättas trots att den som döps har endast en fadder som är konfirmerad medlem av en evangelisk-luthersk kyrka. Beslutet om förrättande av dop fattas av kyrkoherden i den församling i vilken den som döps upptas som medlem.

Av särskilda skäl kan barnet efter dopet få ytterligare högst två faddrar. Beslut om att utse ytterligare faddrar fattas av kyrkoherden i barnets församling på förslag av barnets vårdnadshavare. En anteckning om att en fadder har utsetts ska göras i kyrkböckerna i den församling där barnet har döpts eller skrivits in som medlem i kyrkan.

17 §

Dopet förrättas i en kyrka, i ett kapell, hemma eller någon annanstans enligt vad prästen och de som saken gäller kommer överens om. Minst två faddrar eller andra vittnen ska vara närvarande vid dopförrättningen.

När dopet har förrättats ska man be för den döpta vid söndagens högmässogudstjänst.

15 kap.

Församlingens ekonomi

10 §

Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige utser för granskning av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar deras mandatperiod antingen minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller i stället för dessa en revisionssammanslutning. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara CGR-revisorer godkända av Centralhandelskammarens revisionsnämnd, GRM-revisorer godkända av en handelskammares revisionsutskott eller OFR-revisorer godkända av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin. En revisionssammanslutning ska vara en CGR-, GRM- eller OFR-sammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en CGR-, GRM- eller OFR-revisor till huvudansvarig revisor.


Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige kan frånta en revisor, revisorssuppleant eller revisionssammanslutning uppgiften under mandatperioden. En revisor, revisorssuppleant eller revisionssammanslutning kan frånträda sin uppgift under mandatperioden genom att meddela om det till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2010.

Beslutet tillämpas vad gäller 15 kap. 10 § 1 och 4 mom. första gången när de kyrkofullmäktige som väljs år 2010 utser revisorer för sin mandatperiod.

Åbo den 7 maj 2010

För kyrkomötet


Jukka Paarmaärkebiskop


Katri Kuuskoskikyrkomötets generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.