659/2010

Given i Helsingfors den 1 juli 2010

Statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 21, 26 och 28 § i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010):

1 §
Preliminär bedömning av översvämningsrisker

Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker förorsakade av förhöjt vattenstånd i vattendrag ska utföras för varje avrinningsområde. Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker som beror på förhöjt havsvattenstånd ska utföras inom närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområden.

Den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna i avrinningsområden och i kustområden omfattar

1) kartor utarbetade i ändamålsenlig skala, av vilka framgår höjdförhållandena för avrinningsområden och kustområden, genomförd och planerad markanvändning samt övriga uppgifter som behövs med tanke på bedömningen av översvämningsrisker,

2) beskrivning av tidigare översvämningar, deras omfattning och eventuella ogynnsamma följder enligt 8 § 1 mom. i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010), om likartade översvämningar och ogynnsamma följder av dem kan anses vara möjliga,

3) en bedömning av hur stora områden eventuella framtida översvämningar kommer att täcka och av i 2 punkten avsedda ogynnsamma följder av sådana översvämningar.

Den bedömning som avses i 2 mom. 3 punkten utförs med hjälp av höjdmodeller och geografiska datamängder med beaktande av vattendragens läge och hydrologiska och geomorfologiska egenskaper, effektiviteten hos konstruktioner för vattenreglering och översvämningsskydd och övriga medel för hantering av översvämningsrisker samt, inberäknat förhållandenas utveckling på lång sikt, klimatförändringens inverkan på förekomsten av översvämningar.

Vid den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 2 och 3 mom.

2 §
Kartor över översvämningshotade områden

Kartor över översvämningshotade områden som gäller översvämningar från förhöjt vattenstånd i vattendrag och förhöjt havsvattenstånd ska utvisa områden som blir täckta av vatten samt vattenståndet och vattendjupet vid översvämning och vid behov vattenföringen och strömningshastigheten vid översvämning när det gäller följande typer av översvämningar:

1) översvämningen inträffar med 2 procents årlig sannolikhet eller återkommer i genomsnitt en gång på 50 år,

2) översvämningen inträffar med 1 procents årlig sannolikhet eller återkommer i genomsnitt en gång på 100 år,

3) översvämningen är möjlig under särskilda förhållanden eller den årliga sannolikheten för översvämning är synnerligen liten.

Kartor över översvämningshotade områden som gäller dagvattenöversvämningar ska utvisa områden som blir täckta av vatten samt vattenståndet och vattendjupet vid översvämning med beaktande av lokala förhållanden och de sannolikheter för nederbörd som är ändamålsenliga vid bedömningen av dagvattenöversvämningar.

3 §
Kartor över översvämningsrisker

Av kartorna över översvämningsrisker ska framgå följande uppgifter i fråga om de översvämningsområden som avses i 2 §:

1) uppskattat invånarantal,

2) särskilda objekt såsom sjukhus, läroanstalter och daghem,

3) infrastruktur såsom vägar, energinät, datakommunikationsnät och vattentjänstverkens anordningar,

4) ekonomisk verksamhet som är betydande med tanke på tryggandet av samhällets vitala funktioner,

5) i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar avsedda anläggningar vilkas verksamhet kan medföra plötslig förorening av miljön i händelse av översvämning, samt i 4 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) avsedda särskilda områden där sådan förorening kan orsaka skada,

6) kulturarv som skyddas med stöd av lag eller som ska skyddas med stöd av en plan,

7) andra behövliga uppgifter såsom områden där en översvämning kan medföra risk för att is eller annat fast ämne transporteras på ett skadligt sätt, betydande markerosion eller risk för ras eller betydande risk för förorening av miljön.

4 §
Uppgifter som används för kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker

De uppgifter som används för kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker ska stämma överens med motsvarande uppgifter som används vid planeringen av vattenvården. Kartorna över översvämningshotade områden och kartorna över översvämningsrisker ska samordnas med de bedömningar av vattnens särdrag, mänsklig påverkan på vatten och ekonomiska analyser av vattenanvändning som ingår i planeringen av vattenvården. Kartorna och bedömningarna kan också kombineras.

5 §
Riskhanteringsplaner

I riskhanteringsplaner för avrinningsområden och kustområden ska hänsyn tas till

1) de utredningar som avses i 7 – 9 § i lagen om hantering av översvämningsrisker,

2) möjligheter till användning av vattenreglerings- och andra konstruktioner för översvämningsskydd, högvattenfåror och områden för kvarhållande av svämvattnet,

3) genomfört och planerat nyttjande, skydd och vård av vattenresurser, inberäknat användning av vattendrag och kustområden för rekreation, fiskerihushållning, energiekonomi, sjötrafik och hamninfrastruktur,

4) genomförd och planerad områdesanvändning,

5) områden som har skyddats eller reserverats för naturskyddsändamål enligt naturvårdslagen (1096/1996),

6) uppföljning av vattenläget, prognostisering av översvämningar samt information om översvämningsrisker och om beredskap för sådana,

7) insatser vid fara för översvämning och vid översvämning, inberäknat planer för räddningsväsendet och varningssystem för översvämningar,

8) övrig planering som gäller hantering av översvämningsrisker i samma område.

Utarbetandet och översynen av riskhanteringsplaner ska samordnas med den översyn av förvaltningsplaner som avses i 19 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004).

Av riskhanteringsplanen ska de uppgifter som anges i punkt A i bilagan framgå.

Vid utarbetandet av en riskhanteringsplan för dagvattenöversvämningar iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms ovan i denna paragraf.

6 §
Tillsättning och mandatperiod för översvämningsgruppen

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska sända den framställan som avses i 8 § 3 mom. i lagen om hantering av översvämningsrisker till de landskapsförbund som är verksamma inom det i framställan avsedda avrinningsområdet eller kustområdet. Landskapsförbundet utarbetar framställan om tillsättande av översvämningsgruppen efter att ha förhandlat om detta med berörda kommuner och lokala räddningsväsenden i landskapet och med närings-, trafik- och miljöcentralen. Landskapsförbundet eller landskapsförbunden tillsammans ger in framställan till jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter översvämningsgruppen för högst sex år i sänder. Mandatperioden bör samordnas med mandatperioderna för de i 14 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen avsedda samarbetsgrupper som är verksamma inom samma avrinningsområde.

7 §
Deltagande

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska hålla i 4 § 1 mom. i lagen om hantering av översvämningsrisker avsedda förslag till angivande av områden med betydande översvämningsrisk framlagda i de berörda kommunerna under tre månaders tid och förslag till riskhanteringsplaner under sex månaders tid. Ett förslag till en riskhanteringsplan ska hållas framlagt samtidigt med det utkast till förvaltningsplan som avses i 13 § 3 punkten i lagen om vattenvårdsförvaltningen.

Åsikter om förslagen får framföras under den tid de ska vara framlagda enligt 1 mom.

8 §
Översyn av bedömningar och planer

När preliminära bedömningar av översvämningsrisker och riskhanteringsplaner ses över ska klimatförändringens påverkan på förekomsten av översvämningar beaktas. Av de planer som setts över ska de uppgifter som anges i punkt B i bilagan framgå.

9 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral ska

1) bistå närings-, trafik- och miljöcentralerna samt jord- och skogsbruksministeriet vid skötseln av uppgifter enligt lagen om hantering av översvämningsrisker och vid utarbetandet av behövliga instruktioner och lämnande av information, samt utveckla metoder som behövs för att hantera översvämningsrisker,

2) svara för och utveckla hydrologisk övervakning samt vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten i samarbete med Meteorologiska institutet och närings-, trafik- och miljöcentralerna,

3) sköta den rapportering till kommissionen som krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning,

4) sköta andra uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

10 §
Meteorologiska institutets uppgifter

Meteorologiska institutet ska

1) svara för och utveckla uppföljningen av och prognoserna för havsvattenståndet samt vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten i samarbete med Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralerna,

2) sköta andra uppgifter som kommunikationsministeriet bestämmer.

11 §
Kontaktmyndighet för internationella förvaltningsenheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ska ha hand om det samarbete som avses i 14 § 1 mom. i lagen om hantering av översvämningsrisker i de internationella förvaltningsenheter för översvämningsrisker som bildats med Sverige och Norge.

12 §
Informationssystem

Utöver det som anges i 26 § i lagen om hantering av översvämningsrisker ska följande uppgifter föras in i informationssystemet:

1) uppgifter om resultaten av preliminära bedömningar av översvämningsrisker,

2) behövliga uppgifter om vattenstånd och vattenföring vid översvämning samt om nederbördsmängder,

3) kartor och planer som gäller andra områden med översvämningsrisk än sådana där översvämningsrisken är betydande,

4) rekommendationer om lägsta bygghöjder,

5) andra tillgängliga uppgifter som behövs för riskhanteringsplaneringen för översvämningar, såsom uppgifter om översvämningsskador.

13 §
Tidsfrister

Preliminära bedömningar av översvämningsrisker ska göras första gången och områden med betydande översvämningsrisk anges första gången senast den 22 december 2011. Bedömningarna och de angivna områdena ska första gången ses över i behövlig omfattning senast den 22 december 2018.

Kartorna över översvämningshotade områden och kartorna över översvämningsrisker ska utarbetas första gången så att de är klara senast den 22 december 2013.

Riskhanteringsplanerna ska upprättas första gången så att de kan godkännas och offentliggöras senast den 22 december 2015.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG, EUT nr L 288, 6.11.2007, s. 27

Helsingfors den 1 juli 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Pekka Kemppainen

Bilaga

A) Uppgifter som ska framgå av riskhanteringsplanen

1. En karta över det avrinningsområde, det kustområde eller det område med dagvattenöversvämningar som utgör föremål för planen. Av kartan ska framgå områden med betydande översvämningsrisk och övriga resultat av den preliminära bedömningen av översvämningsrisker samt en beskrivning av avrinningsområdet, dess hydrologi och nyttjandet av vattenresurser.

2. Kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker, bedömningar av ogynnsamma följder av översvämningar samt slutledningar utgående från kartor och bedömningar.

3. Mål för hanteringen av översvämningsrisker som ställts upp för områden med betydande översvämningsrisk.

4. Ett sammandrag av de åtgärder som har valts i syfte att uppnå målen för hanteringen av översvämningsrisker, deras effekter, kostnader och nytta, beskrivning av åtgärdernas samordning med miljömålen i ifrågavarande förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för vattenvårdsförvaltningen samt en miljörapport.

5. En beskrivning av insatserna inom ett avrinningsområde vid fara för översvämning och vid översvämning, av de särskilda planer som är kopplade till insatserna samt hur hanteringen av översvämningsrisker är organiserad.

6. Ett sammandrag av hur översvämningsriskerna och behövliga åtgärder för hantering av dem har beaktats i det område som utgör föremål för planen i de förfaranden som avses i följande författningar:i) lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004),

ii) markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

iii) räddningslagen (468/2003),

iv) dammsäkerhetslagen (494/2009),

v) hälsoskyddslagen (763/1994)

vi) lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994),

vii) lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005),

viii) lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

7. Om en sådan finns att tillgå, en beskrivning av metoder för en analys av kostnader och nytta som används för utvärdering av sådana åtgärder som vidtas inom gränsöverskridande avrinningsområden och som har effekter inom en annan stats territorium.

8. Ett sammandrag av hur deltagande och information enligt 17 § i lagen om hantering av översvämningsrisker har ordnats, samt en redogörelse för ställningstaganden under beredningen och mellanstatliga överläggningar och hur dessa har inverkat på de mål som ställts i riskhanteringsplanen, på de åtgärder som har valts och på planens innehåll i övrigt.

9. En beskrivning av och motivering för åtgärdernas prioritetsordning och beräknade kostnader, de aktörer som har meddelat intresse för att genomföra åtgärderna, finansieringsmöjligheterna samt av metoderna för att följa upp verkställandet av planen.

10. En förteckning över behöriga myndigheter och, i behövlig omfattning, en beskrivning av samordningen av planeringen inom en internationell förvaltningsenhet för översvämningsrisker eller inom något annat avrinningsområde som överskrider Finlands gränser.

B) Uppgifter som ska framgå av riskhanteringsplaner som har setts över

1. Ett sammandrag av de ändringar som gjorts i planen efter offentliggörandet av den föregående versionen, inberäknat den översyn som avses i 20 § i lagen om hantering av översvämningsrisker.

2. En bedömning av de framsteg som gjorts när det gäller att uppnå målen för hanteringen av översvämningsrisker och genomföra åtgärder i anslutning till dem.

3. Ett sammandrag av sådana åtgärder i den föregående riskhanteringsplanen som inte har genomförts samt en redogörelse för orsakerna till detta.

4. En beskrivning av övriga åtgärder som har genomförts sedan den förra versionen av riskhanteringsplanen offentliggjordes.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.