657/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

ändras i förordningen om patent- och registerstyrelsen (799/1992) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 811/2007, som följer:

3 §

Statsrådet utnämner för tre år i sänder för patent- och registerstyrelsen en direktion, till vilken hör en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem medlemmar. En av direktionens medlemmar företräder arbets- och näringsministeriet. Till direktionsmedlem kan inte den utses som står i anställningsförhållande till ämbetsverket. Patent- och registerstyrelsens personal väljer inom sig en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden.

Direktionen avgör ärenden på föredragning av generaldirektören. När generaldirektören har förhinder föredras ärendet av generaldirektörens ställföreträdare.

Arbets- och näringsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Förordningen tillämpas på den direktion som utnämns efter förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Regeringsråd
Minna Tukiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.