655/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 994/2008 och 532/2009, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

7 kap.

Allmänna förutsättningar för erhållande av dagpenningsförmåner

4 §
Arbetsgivares rätt till dagpenningsförmån

En dagpenningsförmån betalas till arbetsgivaren till den del arbetsgivaren på grundval av ett anställningsförhållande har betalat den försäkrade lön för tiden för arbetsoförmåga och arbetsoförmågan beror på en donation för transplantation av organ, vävnader eller celler enligt lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001). Dagpenningsförmånen betalas inte till den försäkrade för samma tid till den del förmånen motsvarar lönen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

RP 276/2009
ShUB 13/2010
RSv 94/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.