652/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 2 kap. i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) en ny 12 a § som följer:

2 kap.

Utsökningsgrunder

Domars laga kraft
12 a §
Tingsrättens dom vid överklagande direkt hos högsta domstolen

Bestämmelserna i 3―8 § gäller också ett sådant icke lagakraftvunnet avgörande av tingsrätten som överklagas direkt hos högsta domstolen i enlighet med 30 a kap. i rättegångsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 105/2009
LaUB 4/2010
RSv 49/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.