647/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 12 §, sådan den lyder i lag 1234/2005,

ändras 35 och 35 a §, 37 § 1 mom. och det inledande stycket i 60 b § 1 mom. samt 60 b § 1 mom. 3 punkten underpunkt e, sådana de lyder, 35 § i lagarna 1204/1996, 1358/2004, 1234/2005 och 1359/2007, 35 a § i lag 1365/2004, 37 § 1 mom. i lag 723/2002 och det inledande stycket i 60 b § 1 mom. samt 60 b § 1 mom. 3 punkten underpunkt e i lag 1359/2007, samt

fogas till lagen nya 35 c―35 g § och till 60 b § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 1359/2007, en ny underpunkt f, och till 60 b §, sådan den lyder i lagarna 1367/2006 och 1359/2007, nya 8 och 9 mom. som följer:

35 §

Ett försäkringsbolag ska ha kalkyleringsgrunder för försäkringspremierna i vilka det bestäms hur försäkringspremierna kalkyleras (premiegrunder). Grunderna ska godkännas av bolagets styrelse. Premiegrunderna ska tillämpas på samma sätt på alla försäkringstagare. Premiegrunderna ska innehålla entydiga beräkningsformler för försäkringspremierna och av dem ska framgå metoderna för att bestämma försäkringspremierna. Av informationen om metoderna ska det också framgå hur premiegrunderna ska tillämpas i samband med särskilda eller förändrade omständigheter som gäller försäkringstagaren.

Premiegrunderna kan ändras under försäkringsperioden på grund av ett tekniskt fel i premiegrunderna eller på grund av en omständighet som väsentligt inverkar på premienivån och som inte beror på försäkringsbolaget. En ändring av premiegrunderna ska tillämpas på alla försäkringstagare från och med ingången av försäkringsperioden i fråga.

Premiegrunder ska utarbetas särskilt för obligatorisk försäkring enligt denna lag, för frivillig försäkring för arbetstiden enligt 57 § 1 och 4 mom. och för fritidsförsäkring enligt 57 § 2 och 3 mom. Premiegrunderna ska utarbetas så att försäkringspremierna står i skälig proportion till kapitalvärdet av de förväntade kostnaderna för försäkringarna. När försäkringspremierna bestäms ska tryggandet av de försäkrade förmånerna och risken för olycksfall och yrkessjukdom beaktas.

Om omfattningen av det arbete som försäkringstagaren låtit utföra är tillräckligt stor med beaktande av den statistiska tillförlitligheten hos bedömningen av risken för olycksfall (försäkringstagare med specialpremiegrunder), ska försäkringstagarens ersättningar på grund av försäkringarna beaktas när försäkringspremien bestäms. I övriga fall ska försäkringstagarens försäkringspremie grunda sig på den riskklassificering som tillämpas i försäkringsbolaget (försäkringstagare med tariffpremiegrunder). Om flera försäkringstagare hör till samma ekonomiska sammanslutning, kan sammanslutningen behandlas som en enda försäkringstagare på det sätt som anges i premiegrunderna.

När försäkringspremien bestäms i fråga om en försäkringstagare med tariffpremiegrunder ska också arbetsgivarens dokumenterade förebyggande arbetarskyddsarbete beaktas.

35 a §

När ett försäkringsbolag har fått en begäran om offert på försäkring av en försäkringstagare som har angett att lönebeloppet är minst 150 000 euro om året, har bolaget rätt att av det försäkringsbolag där försäkringen är eller har varit tecknad avgiftsfritt få löne- och skadeuppgifterna för varje obligatorisk försäkring som är föremål för offertbegäran. Rätten till uppgifter omfattar de fem senaste fulla försäkringsperioderna samt den aktuella försäkringsperioden (statistiksammanställning). Försäkringsbolaget ska utan dröjsmål lämna statistiksammanställningen, dock senast två veckor efter det att det försäkringsbolag som lämnar en offert har begärt den.

När en försäkringstagare överför sin försäkring till ett annat försäkringsbolag, ska det försäkringsbolag där försäkringen upphör lämna de löneuppgifter för varje obligatorisk försäkring som ska anges i statistiksammanställningen till det övertagande försäkringsbolaget. Löneuppgifterna ska lämnas för den senaste fulla och den aktuella försäkringsperioden inom två veckor från den sista dag för uppsägning som avses i 32 § 1 mom.

När försäkringstagaren har överfört sin försäkring till ett annat försäkringsbolag, ska det övertagande försäkringsbolaget utan dröjsmål av tidigare försäkringsbolag begära statistiksammanställningen över de försäkringar som överförts i fråga om en försäkringstagare med specialpremiegrunder enligt bolagets egna premiegrunder. Försäkringsbolaget ska överlämna statistiksammanställningen inom tre månader från begäran.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i statistiksammanställningen och bestämmelser om hur och i vilken form uppgifterna ska lämnas.

35 c §

Försäkringspremien ska bestämmas enligt de premiegrunder som gäller i början av försäkringsperioden. När försäkringsperioden upphör ska försäkringsbolaget se över försäkringspremien genom att tillämpa de premiegrunder som fastställts för försäkringsperioden i fråga samt de senaste tillgängliga uppgifter om försäkringstagaren som förutsätts i premiegrunderna. Om försäkringspremien avviker från den försäkringspremie som redan tagits ut, ska försäkringsbolaget kräva skillnaden av försäkringstagaren eller återbära den (utjämningspremie).

Utjämningspremien förfaller till betalning vid en tidpunkt som försäkringsbolaget bestämmer, dock senast ett år efter det att försäkringsperioden upphörde eller, om försäkringen har upphört under försäkringsperioden, efter det att försäkringen upphörde, om inte något annat följer av 37 § 2 mom. I fråga om försäkringstagare med specialpremiegrunder får dock tiden för betalning av utjämningspremien vara längre, om så har avtalats med försäkringstagaren, dock högst fyra år. I försäkringsvillkoren kan försäkringsbolaget fastställa beloppet av den minsta utjämningspremie som tas ut eller återbärs.

35 d §

Försäkringsbolaget ska tillämpa premiegrunderna så att försäkringstagaren kan få en korrekt och tillräcklig bild av de faktorer som inverkar på försäkringspremien. Försäkringstagare med specialpremiegrunder ska få tillräcklig information även om försäkringspremiens utveckling på längre sikt.

35 e §

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund ska ha en riskklassificering av risken för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom, som grundar sig på uppgifter i registret över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar enligt 64 § 2 mom. om bransch eller om arbete som försäkringstagaren låtit utföra. Oberoende av den riskklassificering som tillämpas i försäkringsbolaget ska bolaget ordna statistiken så att de uppgifter som förutsätts enligt den riskklassificering som Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund tillämpar finns tillgängliga för förbundet i enlighet med 64 § 3 mom.

35 f §

Finansinspektionen ska årligen lägga fram en rapport om utfallet av försäkringarna enligt denna lag i varje försäkringsbolag under en period som minst omfattar de fem föregående kalenderåren.

35 g §

Av en försäkringspremie för obligatorisk försäkring enligt denna lag ska 1,75 procent användas för främjande av arbetarskyddet enligt vad som bestäms i lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979). Försäkringsbolaget ska betala detta belopp till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, som sedan redovisar det till arbetarskyddsfonden enligt vad som bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

37 §

Arbetsgivaren är skyldig att vid tecknande av försäkring samt därefter årligen ge försäkringsbolaget för fastställande av försäkringspremien och skötseln av försäkringen nödvändiga uppgifter om sin bransch, mängden arbete som arbetsgivaren låtit utföra, utbetalda löner för varje art av arbete, företagets ägarförhållanden och om det arbetarskyddsarbete som avses i 35 § 5 mom. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om uppgifternas innehåll samt om när och i vilken form uppgifterna ska lämnas.


60 b §

Försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt denna lag ska varje år delta i finansieringen av de kostnader som avses i denna paragraf i proportion till premieinkomsten på det sätt som anges i 2―9 mom. (fördelningssystemet). Med premieinkomst avses i denna paragraf en sådan premieinkomst för en försäkring enligt denna lag som ingår i försäkringsbolagets resultaträkning. De kostnader som finansieras är


3) kostnader som försäkringsbolagen betalar varje kalenderår och som består av


e) kostnader som avses i 14 § 4 mom. och som ersatts i samband med misstanke om en i underpunkt d avsedd yrkessjukdom,

f) ersättningar för stora skador enligt vad som bestäms i 9 mom.


I 1 mom. 3 punkten underpunkt f avses med stor skada ett skadefall som är begränsat i tid och rum eller en serie av händelser med samma ursprung, varav följer att ersättningar enligt denna lag betalas till en eller flera arbetstagare till ett belopp på sammanlagt över 75 000 000 euro (gräns för stor skada).

Ersättningar för stor skada ska beaktas endast till den del ersättningarna överskrider gränsen för stor skada. Försäkringsbolagets andel av en stor skada utgörs av de ersättningar som försäkringsbolaget betalar efter det att de ersättningar som alla försäkringsbolag sammanlagt har betalat för samma stora skada överskrider gränsen för stor skada. Som ersättningar beaktas dock inte de ersättningar som avses i 1 mom. 3 punkten underpunkterna a―e eller de ersättningar som försäkringsbolaget får med stöd regressrätten enligt 61 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Lagen tillämpas på en försäkringsperiod som börjar under denna lags giltighetstid. Det inledande stycket i 60 b § 1 mom. samt 60 b § 1 mom. 3 punkten underpunkterna e och f samt 8 och 9 mom. i lagen träder dock i kraft den 1 januari 2011.

RP 55/2010
ShUB 11/2010
RSv 88/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.