644/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), sådan paragrafen lyder i lag 1471/2009, ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Övervakning

Behöriga myndigheter för att övervaka att kommissionens förordning (EG) nr 2065/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande konsumentinformation inom sektorn för fiskeri- och vattenbruksprodukter iakttas är Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvaltningsverken och de kommunala myndigheterna för livsmedelstillsyn.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 275/2009
JsUB 11/2010
RSv 96/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.