638/2010

Given i Helsingfors den 21 juni 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer samt om de avgifter som ska tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter eller avgifter som bygger på tidsanvändningen är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning

1) köttbesiktning samt övervakning av slakterier och anläggningar inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till dessa,

2) godkännandet av planen för egenkontroll vid anläggningar inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till slakterier,

3) övervakningen av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, samt

4) förvaringen av levande djur medan kontrollen av djuren pågår eller medan djuren väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destination.

Avgift för övervakningen av ekologisk produktion enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning tas dock inte ut vid övervakning av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel, om livsmedlen framställs i samband med ekologisk produktion på en gårdsbruksenhet och det vid framställningen i huvudsak används råvaror som producerats på gårdsbruksenheten i fråga. Dessutom tas avgift enligt avgiftstabellen inte ut för införande av 4H-medlemmars odlingar i registret över ekologisk produktion, om odlingarna är mindre än 0,15 hektar, och avgift tas inte heller ut för övervakningen av dessa odlingar.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,40 euro i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras. Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 1,00 euro i fast avgift per djur för en i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006) avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 1,00 euro i fast avgift för sådan anmälan av får och getter till får- och getregistret som avses i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG när ett nytt djur registreras. Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 0,30 euro i fast avgift per djur för en i 13 § (356/2008) i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.

4 §
Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas lika stora avgifter ut, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Om ett beslut som Livsmedelssäkerhetsverket meddelar genom en och samma handling innehåller flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning.

För offentligrättsliga beslut tas inte ut kungörelseavgifter eller andra handläggningsavgifter särskilt. För en handling som sänds som telefax tas ut samma avgift som för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna förordning sänds till kunden per post, tas ingen postavgift ut.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer för vilka Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster som utförs på beställning,

3) andra utbildnings- och konsulttjänster än sådana som anknyter till myndighetsövervakningen,

4) publikationer, förteckningar, adresslistor och informationsmaterial och användarrättigheter i anslutning till dessa,

5) överlåtande av användarrättigheter till forskningsmetoder och andra metoder som utvecklats vid verket,

6) användning av de lokaler och den apparatur som verket förfogar över,

7) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra kopior samt sändande av dessa,

8) övriga intyg och prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag och som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Avgiftsfria prestationer är dock undersökningar och andra prestationer som i enlighet med lagstiftningen om djursjukdomar betalas med statsmedel eller som behövs för övervakning och klarläggande av läget i fråga om djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs mellan djur och människor eller som är nödvändiga för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Avgiftsfri är även undersökningen av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagstiftningen har sänt in.

Livsmedelssäkerhetsverket beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

6 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 och gäller till den 31 december 2012.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, EGT nr L 165, 30.4.2004, s. 1

Helsingfors den 21 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Tanja Viljanen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

Höjning av avgift:

För kontroller eller andra prestationer som på kundens begäran görs

- mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent

- mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent

1. Beslut om tillstånd och godkännande euro
1.1 Anläggningar
1.1.1 Slakterier
1.1.1.1 - anläggning vars slaktkapacitet är högst 10 000 000 kg per år 633,00
1.1.1.2 - anläggning vars slaktkapacitet är över 10 000 000 kg per år 1 266,00
1.1.2 Behandling av ansökan om godkännande av en anläggning inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till ett slakteri 633,00
En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar från anläggningar som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgift som fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar läggs 50 % av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.1.3 I livsmedelslagen avsett förnyande av godkännande av slakterier och av anläggningar inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till dessa, per timme 76,00
1.1.4 Behandling av tillståndsansökningar som gäller ändringar i verksamheten vid slakterier och anläggningar i anslutning till dessa, per timme 76,00
1.1.5 Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordningen
1.1.5.1 - anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 456,00
1.1.5.2 - anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001―8 000 m3 per år 1 140,00
1.1.5.3 - anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 2 280,00
1.1.5.4 - förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen, per timme 76,00
1.1.5.5 - behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme 76,00
1.1.5.6 - vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som behandlingen pågått, per timme 76,00
1.1.6 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgiften som fastställs för behandlingen av ansökningar läggs 50 % av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.1.7 Godkännande av institutioner som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel (GEP-utvärdering) 3 422,00
1.1.7.1 - förnyat godkännande 1 272,00
1.1.7.2 - granskningsavgift per gång 570,00
1.2 Verksamhetsidkare
1.2.1 Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, per timme 76,00
1.2.2 Behandling av ansökan som gäller införande av verksamhetsidkare i registret över ekologisk produktion/verksamhetsidkare 105,00
1.2.3 Beslut om tillstånd för utsädespackeri
1.2.3.1 - nytt 350,00
1.2.3.2 - utvidgning 74,00
1.2.4 Godkännande av ansökan som gäller införande i registret över kompetenstestare 179,00
1.2.5 Registrering av aktörer enligt foderlagen 30,00
1.2.6 Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur
Anläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksamhet (d.v.s. anläggningar som årligen använder minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder)
1.2.6.1 - den första anläggningen som hör till företaget 153,00
1.2.6.2 - följande anläggningar 38,00
Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande
1.2.6.3 - den första anläggningen som hör till företaget 76,00
1.2.6.4 - följande anläggningar 38,00
1.3 Utövare av veterinäryrket
1.3.1 Legitimering av veterinär
1.3.1.1 - slutligt beslut 74,00
1.3.1.2 - beslut om kompensationsåtgärder eller andra kompletterande studier 120,00
1.3.2 Tillstånd som avses i 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
1.3.2.1 - bifallsbeslut 120,00
1.3.2.2 - avslagsbeslut 74,00
1.3.3 Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning av veterinäryrket 239,00
1.4 Laboratorier
1.4.1 Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och köttkontroll samt undersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen 250,00
1.4.2 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av gödselfabrikat och de laboratorier för egenkontroll vid anläggningar som förutsätts enligt biproduktsförordningen 250,00
1.4.2.1 - ändring av godkännande 76,00
1.4.2.2 - återkallande av godkännande 76,00
1.4.3 Godkännande av utsädeslaboratorier 240,00
1.4.3.1 - utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme 76,00
1.5 Växtskyddsmedel
1.5.1 Godkännande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel
1.5.1.1 Biologiska verksamma ämnen (10,5 månadsverken) 119 759,00
1.5.1.2 Kemiska verksamma ämnen (21 månadsverken) 239 518,00
1.5.1.3 Avgift för extra bedömning av verksamma ämnen, per timme 76,00
1.5.2 Godkännande av växtskyddsmedel
1.5.2.1 Tillfälligt godkännande (120 dagar) 1 141,00
1.5.2.2 Visstidsgodkännande 22 811,00
1.5.2.3 Godkännande av preparat
1.5.2.3.1 - preparat som har utvärderats i samband med utvärderingen av det verksamma ämnet (1,5 månadsverken) 17 108,00
1.5.2.3.2 - preparat som inte har utvärderats i samband med utvärderingen av det verksamma ämnet* (6 månadsverken) 68 434,00
1.5.2.3.3 - preparat som huvudsakligen är avsett för användning i annat syfte än som växtskyddsmedel eller preparat som i Finland är godkänt enligt biociddirektivet 4 562,00
1.5.2.3.4 - preparat som är färdigt utspätt (framställt genom utspädning av ett redan godkänt preparat) 1 141,00
1.5.2.3.5 - godkännande av ett identiskt preparat 228,00
1.5.2.3.6 - ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,8 månadsverken) 9 124,00
1.5.2.3.7 - godkännande av parallellimporterade preparat 798,00
1.5.2.4 Förnyande av godkännande
1.5.2.4.1 - på basis av dokument 2 281,00
1.5.2.4.2 - vid utvärderingen av preparatet används en utvärderingsrapport som har utarbetats i annat medlemsland* (1 månadsverke) 22 811,00
1.5.2.4.3 - utvärderingsrapporten utarbetas i Finland* (4,5 månadsverken) 51 325,00
1.5.2.4.4 - utvärderingsrapporten grundar sig på en utvärdering av det verksamma ämnet som Finland gjort för EU, eller utvärderingsrapporten har utarbetats i samarbete med de andra nordiska och de baltiska länderna, per timme 76,00
1.5.2.5 Utvidgning av användningsområde
1.5.2.5.1 - användningen utvidgas inom samma grupp av användningsområden och med samma bruksmängder och brukstidpunkter 2 281,00
1.5.2.5.2 - användningen utvidgas inom samma grupp av användningsområden, men med olika bruksmängder och brukstidpunkter (1 månadsverke) 11 406,00
1.5.2.5.3 - användningen utvidgas till en annan grupp av användningsområden (3 månadsverken) 34 217,00
1.5.2.5.4 - utvidgat användningsområde (Off-label, 12 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel) 2 281,00
1.5.2.6 Ändring av godkännande
1.5.2.6.1 - liten ändring; t.ex. namnändring eller ändring av innehavaren av godkännandet 228,00
1.5.2.6.2 - stor ändring, t.ex. utvärdering av en ändring av sammansättningen eller av tillverkningsorten 2 281,00
1.5.2.7 Tillstånd för försöksverksamhet
1.5.2.7.1 - försöksruteförsök/preparat 228,00
1.5.2.7.2 - odlingsförsök/preparat 570,00
1.5.2.8 Ansökningar enligt MBL, per timme (artikel 42 i förordningen om bekämpningsmedelsrester 396/2005) 76,00
1.5.3 Annat
1.5.3.1 * Om det växtskyddsmedel som ska godkännas innehåller mer än ett verksamt ämne, tas i samband med godkännandet ut en tilläggsavgift för varje verksamt ämne 5 703,00
Om det har ansökts om visstidsgodkännande för ett nytt preparat innan det godkänns, dras den avgift som tagits ut för visstidsgodkännandet av från avgiften för godkännande av det nya preparatet.
På avgifter över 4 000 euro tas det ut en förskottsavgift på 35 procent. Förskottsavgiften returneras inte i fråga om ansökningar som återkallas eller som avslås på grund av ofullständig ansökan.
Avgifter över 4 000 euro nedsätts med 25 procent från tabelltaxan om det arbete som handläggningen kräver är minst 25 procent mindre än den arbetsmängd (månadsverke) som nämns i tabellen, och höjs med 25 procent om arbetsmängden är minst 25 procent större än den arbetsmängd som nämns i tabellen.
Nedsatta avgifter för godkännande av växtskyddsmedel (53 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel)
- avgiften tas ut nedsatt med 80 procent, om den sammanlagda arealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 2 000 hektar
- avgiften tas ut nedsatt med 50 procent, om den sammanlagda arealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 5 000 hektar
1.6 Övriga beslut
1.6.1 Livsmedel
1.6.1.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten
1.6.1.1.1 - erkännande av mineralvatten 1 055,00
1.6.1.1.2 - förnyande av erkännandet 394,00
1.6.1.2 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av ett sådant provningsorgan som avses i 3 § 2 mom. i förordningen om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (971/2006), per timme 76,00
1.6.2 Ekologisk produktion
1.6.2.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller saluföring av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel och alkoholdrycker som har importerats från ett tredjeland 376,00
1.6.2.1.1 - komplettering av ansökan 25,00
1.6.2.2 Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för användningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker
1.6.2.2.1 - tillstånd 95,00
1.6.2.2.2 - förnyande av tillstånd 25,00
1.6.2.3 Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion 12,00
1.6.2.4 Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion 95,00
1.6.3 Foder, gödselfabrikat och biproduktsförordningen
1.6.3.1 Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen 56,00
1.6.3.2 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till en förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar, per timme 76,00
1.6.3.3 Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 76,00
1.6.4 Lagen om djursjukdomar
1.6.4.1 Importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar 96,00
1.6.4.2 Transporttillstånd enligt lagen om djursjukdomar 96,00
1.6.4.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 96,00
1.6.5 Växtförädlarrätt
1.6.5.1 Ansökningsavgift 400,00
1.6.5.2 Årsavgift 300,00
1.6.5.3 Avgift för ny behandling 120,00
1.6.6 Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 21 g § i läkemedelslagen 96,00
1.6.7 Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i anslutning till dessa 59,00
2. Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
2.1 Utfärdande av sundhetscertifikat och intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker, med undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) 29,00
2.2 Utfärdande av sundhetscertifikat för virke och sågvaror (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 37,00
2.3 Utfärdande av sundhetscertifikat för potatis (annat än utsädespotatis) (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 43,00
2.4 Utfärdande av intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker och som är förhandsifyllda av aktörerna 15,00
2.5 Certifikat för foder och gödselfabrikat
2.5.1 - det första 50,00
2.5.2 - det följande 12,00
2.6 Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsmedel
2.6.1 - det första 24,00
2.6.2 - det följande 3,60
2.7 Nötkreaturspass 11,00
2.8 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 10,20
2.9 OBPR-certifiering av djurvaccin 148,00
2.10 OCABR-certifiering av djurvaccin 680,00
2.11 Garantibevis:
2.11.1 - tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 10,00
2.11.2 - garantibevis för potatis, st. 0,075
2.11.3 - garantibevis för andra växtslag, st. 0,055
2.11.4 - handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis 5,45
3. Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt
3.1 Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden som avses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000) 72,00
3.2 Mottagning av anmälan som avses i 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål (121/2010) 30,00
3.3 Mottagning av anmälan som avses i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010) 65,80
3.4 Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning (762/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter 55,00
3.5 Mottagning av sådan anmälan om utsläppande av modersmjölksersättning på marknaden som avses i kommissionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättningar och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG 122,00
3.6 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 901,00
3.7 Behandling av en sådan ansökan om nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 2 253,00
3.8 Ett sådant yttrande om huvudsaklig överensstämmelse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser 901,00
3.9 Godkännande av identifieringsmärken för nötkreatur, får och getter 225,00
3.10 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av återvinningsprocesser som avses i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 225,00
3.11 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av aktiva förpackningskomponenter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 225,00
4. Examinationer för påvisande av kompetens, examina
4.1 Intyg och kort för hygienisk kompetens 6,00
4.2 Examen gällande användning av växtskyddsmedel (förhör och intyg) 23,00
4.3 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis:
4.3.1 - renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 376,00
4.3.2 - renhet: övriga arter 501,00
4.3.3 - grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader per timme 41,00
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
5.1 Livsmedel
5.1.1 Övervakning av lagring
5.1.1.1 Övervakning av privat lagring av ost, per besök 59,00
5.1.1.2 Övervakning av privat lagring av smör, per besök 95,00
5.1.1.3 - analys per prov 89,00
5.1.2 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
5.1.2.1 Avgift som tas ut hos slakterier och slaktplatser för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött 1,85
5.1.2.2 Avgift som tas ut hos fiskodlingsanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror 1,90
5.1.2.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk 0,80
5.1.2.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg 0,70
5.1.3 Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska livsmedel
5.1.3.1 Avgift för grundbesiktning vid tillsyn över den första ankomstplatsen 277,00
5.1.3.2 Om en grundbesiktning i enlighet med punkt 5.1.3.1 är mer tidskrävande än normalt (över 2 timmar) uttas utöver avgiften för grundbesiktning dessutom per timme 135,00
5.1.3.3 Förnyad besiktning, per timme 153,00
5.1.3.4 Godkännande av plan för egenkontroll och ändring av godkännandet, per timme 138,00
5.2 Veterinär gränskontroll
Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken det lagts till en avgift för varje påbörjat ton.
5.2.1 Animaliska livsmedel
5.2.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.2.1.2
5.2.1.1.1 - högst 100 kg 103,00
5.2.1.1.2 - 101―1 000 kg 155,00
5.2.1.1.3 - 1 001―10 000 kg 345,00
5.2.1.1.4 - 10 001―25 000 kg 440,00
5.2.1.1.5 - över 25 000 kg
5.2.1.1.6 - grundavgift 440,00
5.2.1.1.7 - för varje påbörjat ton 10,00
5.2.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.2.2 Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
5.2.2.1 Alla andra biprodukter (inkl. skinn, hudar, fjäder, ull), foder, hö och halm än produkter enligt punkt 5.2.2.2
5.2.2.1.1 - högst 1 000 kg 106,00
- 1 001―20 000 kg:
5.2.2.1.2 - grundavgift 125,00
5.2.2.1.3 - för varje påbörjat ton 7,00
- 20 001―46 000 kg:
5.2.2.1.4 - grundavgift 290,00
5.2.2.1.5 - för varje påbörjat ton 12,50
5.2.2.1.6 - över 46 000 kg 655,00
5.2.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen
5.2.3 Levande djur och könsceller
Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller enligt 30 och 31 § i förordningen om transport av djur.
5.2.3.1 Importkontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkterna 5.2.3.2―5.2.3.5
5.2.3.1.1 - andra djur än hästar 90,00
5.2.3.1.2 - hästar 127,00
5.2.3.2 Importkontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.2.1 - insekter 64,00
5.2.3.2.2 - andra än insekter 114,00
5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.3.1 - grundavgift 114,00
5.2.3.3.2 - kontrollavgift, per timme 135,00
5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 135,00
5.2.3.5 Importkontroll av djur som får importeras utan veterinär gränskontroll 103,00
5.2.3.6 Importkontroll av varje parti könsceller som kontrolleras
5.2.3.6.1 - könsceller av sällskapsdjur och djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg 64,00
5.2.3.6.2 - könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 106,00
5.2.4 Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra produkter
5.2.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 80,00
5.2.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 150,00
5.2.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1―5.2.3
5.2.4.4 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning
5.2.4.4.1 - första intyg 30,00
5.2.4.4.2 - för följande intyg som utfärdas samtidigt 4,00
5.2.5 Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportlastning och kontroll av de färska fiskerivaror som lossas från fartyg som seglar under ett tredjelands flagg, per timme 135,00
5.2.6 Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per varje påbörjat 1 000 kg och dygn
5.2.6.1 - förvaring utan temperaturkontroll 2,00
5.2.6.2 - temperaturkontrollerad förvaring 3,00
5.2.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1―5.2.4, inklusive de åtgärder, såsom skötsel av djur, som gränsveterinären vidtagit i fråga om ett parti i samband med kontrollen eller efter den, är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme 135,00
5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
5.3 Handelsnormer för frukt och grönsaker
5.3.1 Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspektion, interventionsinspektion eller annan inspektion som görs på begäran) 107,00
5.3.2 Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll för eller i anslutning till egenkontroll) 143,00
5.4 Ekologisk produktion
5.4.1 Inledande kontroll för ekologisk produktion 72,00
5.4.2 Grundavgift för kontroll av ekologisk produktion 72,00
5.4.3 Ekologisk produktion
5.4.3.1 - övervakning av aktörer som är anslutna till kontroll-systemet för ekologiska livsmedel, per timme 95,00
5.4.3.2 - annan övervakning, per timme 76,00
5.4.4 Avgifter för kontroll av olika odlingsväxter per hektar enligt den ekologiskt odlade arealen (areal godkänd som ekologisk areal och areal i övergångsskede):
5.4.4.1 - vall, träda, grönträda eller areal som inte ger skörd under kontrollåret 5,60
5.4.4.2 - strå- och trindsäd, oljeväxter 11,20
5.4.4.3 - potatis, grönsaker, bär, frukt och övriga trädgårdsväxter samt plantuppdrivning i växthus för egen frilandsproduktion 28,10
5.4.4.4 - övriga växter 11,20
5.4.5 Den högsta sammanlagda avgiften som en verksamhetsidkare kan påföras för produktionskontroll gällande gårdens växtproduktion 717,00
5.4.6 Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial:
5.4.6.1 - 1―3 st. 24,00
5.4.6.2 - 4―20 st. 59,00
5.4.6.3 - 21―100 st. 120,00
5.4.6.4 - över 100 st. 239,00
5.4.7 Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionsövervakningssystem för ekologisk produktion, per timme 76,00
5.5 Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter
5.5.1 Grundläggande kontroll av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 76,00
5.5.2 Övervakning av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 101,00
5.5.3 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.3.1 - kontrollavgiftsklass 1 212,00
5.5.3.2 - kontrollavgiftsklass 2 424,00
5.5.3.3 - kontrollavgiftsklass 3 636,00
5.5.3.4 - kontrollavgiftsklass 4 848,00
5.5.4 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av foder (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.4.1 - kontrollavgiftsklass 1 127,00
5.5.4.2 - kontrollavgiftsklass 2 201,00
5.5.4.3 - kontrollavgiftsklass 3 413,00
5.5.4.4 - kontrollavgiftsklass 4 774,00
I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående från en riskbaserad officiell kontrollplan
5.5.5 Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anslutning till kontrollen av foder, per prov 60,00
5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
5.6.1 Importkontroller
5.6.1.1 Minimiavgiften för kontroll av växters sundhet, med undantag av barrträdsvirke som importeras från Ryska federationen 63,00
5.6.1.2 Sticklingar, unga plantor samt buskar, träd (utom fällda julgranar), övriga plantskoleväxter, också skogsodlingsmaterial (utom frön), blomlökar, blomknölar och rotstockar för utplantering, rotknölar, sättlökar, frön och cellodlingar:
5.6.1.2.1 - för varje påbörjat 100 kg 5,60
5.6.1.2.2 - för kontroll av plantmaterial dessutom för varje påbörjat 100 kg 2,20
5.6.1.3 Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter:
5.6.1.3.1 - för varje påbörjat 100 kg 5,00
5.6.1.4 Spannmål, för varje påbörjat 1 000 kg 0,65
5.6.1.5 Potatisknölar, för varje påbörjat 25 000 kg 63,00
5.6.1.6 Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 51,00
5.6.2 Importkontroll av virke
5.6.2.1 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska federationen, utom lärkträd och barrträdsvirke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.1.1 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 6,00
5.6.2.1.2 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 7,40
5.6.2.1.3 - fartyg, under 2 000 m3 223,00
5.6.2.1.4 - fartyg, 2 000 m3 eller mera 372,00
5.6.2.1.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 113,00
5.6.2.2 Virke, annat än bark, med undantag av virke som importeras från den europeiska delen av Ryska federationen, gäller dock även lärkträd (Larix) och virke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.2.1 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 68,00
5.6.2.2.2 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 84,00
5.6.2.2.3 - fartyg, under 2 000 m3 223,00
5.6.2.2.4 - fartyg, 2 000 m3 eller mera 372,00
5.6.2.2.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 113,00
5.6.2.3 Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25 000 kg 19,70
5.6.2.3.1 - för varje ytterligare parti om 1000kg utöver det ovannämnda 0,80
5.6.2.3.2 - maximiavgift 158,00
5.6.2.4 Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 19,70
5.6.2.5 Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 48,00
5.6.3 Exportkontroller
5.6.3.1 Växters sundhet och plantmaterial, minimikontrollavgift 54,00
5.6.3.2 Levande växter och växtdelar, också för fortsatt uppodling eller förökning, för varje påbörjat 1 000 kg 7,40
5.6.3.3 Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svamp o.d., ej för fortsatt odling, för varje påbörjat 1 000 kg 0,95
5.6.3.4 Exportpartier av potatis som inte odlats på gård med exportberedskap 143,00
5.6.3.5 Kontroll av virke och sågvaror per exportparti, om partiet inte härstammar från en s.k. exportberedskapsinspekterad produktionsanläggning, varvid kontrollavgiften ingår i avgiften för virkets sundhetsintyg 107,00
5.6.3.6 Spannmål, för varje påbörjat 100 t 1,00
5.6.3.7 Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
5.6.3.7.1 - sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna för beviljande av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15) 311,00
5.6.3.8 Frilandsodling, utom potatis:
5.6.3.8.1 - grundavgift 107,00
5.6.3.8.2 - inspektionsavgift högst 484,00
5.6.3.8.3 - under 10 ha, för varje påbörjad hektar 18,00
5.6.3.8.4 - för den del som överskrider 10 ha, för varje påbörjad hektar 8,90
5.6.3.9 Potatisodling och potatisskörd:
5.6.3.9.1 - odlingsinspektion/ha (nematoder, växtskiften) 41,00
5.6.3.9.2 - kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd) 66,00
5.6.3.10 Växthusodlingar:
5.6.3.10.1 - grundavgift 59,00
5.6.3.10.2 - inspektionsavgift högst 243,00
5.6.3.10.3 - för varje påbörjad 100 m2 18,00
5.6.3.11 Förnyad exportkontroll och kontroll av exportberedskap, per timme kontrolltid 51,00
5.6.4 Kontroll av företag som använder växtpass eller plantintyg, kontroll av förutsättningarna för registrering eller rätten att använda märkning gällande växters sundhet, beviljande av växtpass och befullmäktigande av leverantör av plantskolematerial
5.6.4.1 - plantproduktion på friland under 0,5 ha, plantproduktion av växthusväxter under 500 m2 43,00
5.6.4.2 - plantproduktion på friland 0,5―2 ha, plantproduktion av växthusväxter 500―2 500 m2 96,00
5.6.4.3 - plantproduktion på friland 2,1&horbar5 ha, plantproduktion av växthusväxter 2 501―5 000 m2 167,00
5.6.4.4 - plantproduktion på friland över 5 ha, plantproduktion av växthusväxter över 5 000m 2 334,00
5.6.4.5 Plantbutiker, grossister, importörer och exportörer, förmedlare och lager 84,00
5.6.4.6 Innehavare av rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15 84,00
5.6.5 Certifierat plantmaterial
5.6.5.1 Inspektion av produktionsställets förutsättningar:
5.6.5.1.1 - produktionsareal under 10 ha 131,00
5.6.5.1.2 - produktionsareal 10 ha eller mera 186,00
5.6.5.2 Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden, sammanlagt:
5.6.5.2.1 - moderplantor, högst 1 000 plantor 215,00
5.6.5.2.2 - moderplantor, över 1 000 plantor 519,00
5.6.5.2.3 - moderplantor, över 3 000 plantor 896,00
5.6.5.2.4 - moderplantor, över 15 000 plantor 1 074,00
5.6.5.2.5 - förnyade inspektioner 50 % av priserna ovan
5.6.5.3 Granskning av ett nytt odlingsskifte:
5.6.5.3.1 - i samband med annan granskning 54,00
5.6.5.3.2 - särskild granskning, granskning av interna arbetsanvisningar 107,00
5.7 Skogsodlingsmaterial
5.7.1 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme 54,00
5.7.1.1 - kontroller från prover av att de kloner som används vid fröodling är riktiga:
5.7.1.2 - tall 19,00
5.7.1.3 - gran 23,00
5.7.2 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial:
5.7.2.1 - fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager 65,00
5.7.2.2 - separat ställe för fröpackning 27,00
5.7.2.3 - plantskola och plantlager:
5.7.2.4 - växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion 43,00
5.7.2.5 - växthusareal 5 000―10 000 m2 98,00
5.7.2.6 - växthusareal över 10 000 m2 258,00
5.7.3 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial 195,00
5.7.4 Separat plantlager 65,00
5.8 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
5.8.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång: 57,00
5.8.1.1 - odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 8,75
5.8.1.2 - odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde 12,00
5.8.2 Odlingsgranskning av stamutsäde för utsädespotatis, om man vid samma inspektionsbesök granskar minst tio odlingar är grundavgiften per odling och inspektionsbesök 16,00
5.8.2.1 - odlingsgranskning per hektar 8,75
5.8.3 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen 100,00
5.8.4 Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet 15,00
5.8.4.1 - analys av potatiscystnematod från jordprov 23,00
5.8.5 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift: 51,00
5.8.5.1 - provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 9,55
5.8.5.2 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov 66,00
5.8.5.3 - virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 215,00
5.8.5.4 - virustest av utsädespotatis per prov, 2 virus 135,00
5.8.6 Grundavgift för virus- och ringröteprovtagning av stamutsäde av utsädespotatis per prov, då man vid samma besök tar prov från minst 10 partier i samma lager 32,00
5.8.7 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som provtas 50,00
5.8.8 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som kontrolleras 98,00
5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
5.9.1 Beslut om granskning av utsädesodling 25,00
5.9.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti 15,00
5.9.3 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 30,00
5.9.4 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier 70,00
5.9.5 Grundavgift för syn av utsädespackeri 339,00
5.9.5.1 - tilläggsavgift för varje påbörjad timme 73,00
5.10 Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ursprungssorter
5.10.1 Kontroll av utsäde genom provodling på fält 290,50
5.10.2 Kontroll av underhållsparti av ursprungssort genom provodling på fält 105,00
5.10.3 Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registrering som ursprungssort 181,50
5.10.4 DUS-test, alla växtslag 1 020,00
5.10.5 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 460,00
5.10.6 Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering som ursprungssort 305,00
5.10.7 Odlingsgranskning av underhållsodling av ursprungssort
5.10.7.1 - grundavgift 52,70
5.10.7.2 - dessutom per hektar 8,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.