628/2010

Given i Helsingfors den 24 juni 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §

För arbets- och näringsministeriets prestationer enligt kärnenergilagen (990/1987) för övervakning av användningen av kärnenergi tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning.

2 §

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) arbets- och näringsministeriets tillståndsbeslut enligt kärnenergilagen och behandling av tillståndsansökan vid arbets- och näringsministeriet,

2) beslut om förhandsbesked som avses i 8 § 3 mom. i kärnenergilagen,

3) beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet,

4) beslut om upphörande av ombesörjningsskyldighet,

5) beslut om obligatoriskt samarbete vid avfallshantering, samt

6) annan övervakning än de beslut som nämns i 1―5 punkten och som sammanhänger med övervakningen av kärnavfallshanteringen och reserveringen av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen.

3 §

För de prestationer som nämns i 2 § tas avgifter ut enligt en prislista som finns som bilaga.

För en ansökan om ändring av tillståndsvillkoren som avses i 25 § 2 mom. i kärnenergilagen tas tre fjärdedelar ut av den avgift som nämns i prislistan.

3 a §

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. beslutar arbets- och näringsministeriet med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 och gäller till och med den 28 februari 2011.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggörs efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 24 juni 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Eriika Melkas

Prislista

1. Tillstånd att använda kärnenergi
1.1. Tillstånd att ingå och fullgöra ett privaträttsligt avtal 440,-
1.2. Tillstånd att temporärt använda kärnanläggning i transportmedel på finskt område 8 410,-
2. Förhandsbesked om tillståndsplikt enligt 8 § 3 mom. i kärnenergilagen 250,-
3. Lämnande av tillståndsansökan utan prövning 250,-
4. Kärnavfallshantering
4.1. Årlig övervakningsavgift för kärnavfallshantering
4.1.1. Avfallshanteringsskyldiga, vilkas ombesörjningsskyldighet omfattar nedläggning av en kärnanläggning med stor allmän betydelse 6 220,-
4.1.2. Övriga avfallshanteringsskyldiga 1 350,-
4.2. Beslut om överföring av ombesörjningsskyldighet 6 060,-
4.3. Beslut om att ombesörjningsskyldighet upphör 6 060,-
5. Reservering av medel för kostnader för kärnavfallshanteringen
5.1. Årlig övervakningsavgift för kärnavfallshantering
5.1.1. Avfallshanteringsskyldiga, vilkas ombesörjningsskyldighet omfattar nedläggning av en kärnanläggning med stor allmän betydelse 8 000,-
5.1.2. Övriga avfallshanteringsskyldiga 1 700,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.