625/2010

Given i Helsingfors den 23 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i vägtrafikförordningen (182/1982) den punkt i 16 § som gäller märkena 361 och 363, 36 a, 37 och 44 a § samt 51 § 1 mom.,

sådana de lyder, den punkt i 16 § som gäller märkena 361 och 363 samt 51 § 1 mom. i förordning 1133/1998, 36 a § i förordning 415/1997, 37 och 44 a § i förordning 163/1992, och

fogas till 13 §, sådan den lyder i förordningarna 328/1994 och 961/2008, en ny punkt som gäller märke 141 a och till 40 §, sådan den lyder i förordning 163/1992, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

13 §

Märke 141 a

Med märket kan varnas för fartgupp, upphöjd skyddsväg eller annan motsvarande konstruktion.


141 a. Fartguppar

16 §

Märke 361

Talet på märket anger ett fordons största tillåtna hastighet i kilometer per timme. Märket gäller på vägen i fråga fram till följande märke 361-363, 572, 573 eller 575. Märket upphör att gälla även vid märke 571, om inte en ny hastighetsbegränsning har angetts med ett vägmärke omedelbart efter märke 571.

På en väg där hastighetsbegränsningen är högst 30 km/h kan det finnas fartguppar, upphöjda skyddsvägar eller andra motsvarande konstruktioner, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner som sänker hastigheten och som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt.

Märke 361 och tilläggsskylten "Allmän begränsning" kan vid behov ange övergång från en väg eller ett område med hastighetsbegränsning till ett område med allmän hastighetsbegränsning. Märke 361 och tilläggsskylten "Zon" kan vid behov ange övergång från en sådan väg inom en hastighetsbegränsningszon, på vilken hastighetsbegränsningen har angetts med märke 361, tillbaka till zonen.


361. Hastighetsbegränsning

Märke 363

Talet på märket anger fordons högsta tillåtna hastighet i kilometer per timme inom det område som begränsas av märken. Inom området kan om största tillåtna hastighet föreskrivas något annat med märkena 361, 573 eller 575. På ett område där hastighetsbegränsningen är högst 30 km/h kan det finnas fartguppar, upphöjda skyddsvägar eller andra motsvarande konstruktioner, för vilka inget vägmärke varnar särskilt, eller andra konstruktioner som sänker hastigheten och som inte särskilt anges med trafikanordningar eller på något annat motsvarande sätt.


363. Hastighetsbegränsningszon

36 a §

Mellan cykelfält och annat körfält används en körfältslinje eller spärrlinje som är bredare än normalt. Längdförhållandet mellan körfältslinjens dellinje och mellanrum är 1:1.

Cykelfält anges med sådan vägmarkering enligt 45 § som anger den del av körbanan som är avsedd för cykeltrafik. Cykelfältet får användas av alla fordon som ämnar gruppera sig för att svänga. Cykelfältet får även användas för körning till fastigheter, parkeringsplatser och busshållplatser.

I en trafikljusreglerad korsning kan en väntplats för cyklister och mopedister markeras i kombination med ett cykelfält. På väntplatserna används den vägmarkering enligt 45 § som anger den del av vägen som är avsedd för cykeltrafik.

37 §

En skyddsväg kan anges med vit randning i körbanans riktning.

En cykelbanas fortsättning markeras med två vita streckade linjer. Markeringen anger platsen där en cyklist eller mopedist, som kommer från en cykelväg, ska korsa körbanan. Markeringen kan också användas på andra platser där cyklister eller mopedister ska korsa körbanan.

Om en cykelbanas fortsättning markeras parallellt med eller i mitten av en skyddsvägsmarkering ska ingen streckad linje markeras på den sida där skyddsvägen finns.

Skyddsväg

En cykelbanas fortsättning

40 §

På en enkelriktad körbana kan färdriktningen på körfältet anges med körfältspil.


Körfältspil

Körfältspil på cykel- eller gångbana

44 a §

Fartgupp, upphöjd skyddsväg eller annan motsvarande konstruktion markeras med en vit rutmarkering.

Fartgupp

Upphöjd skyddsväg

51 §

Hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar får arrangeras endast på avstängda vägar. För avstängning av en väg krävs tillstånd. Kommunstyrelsen beviljar tillstånd för trafikleder som ingår i en detaljplan. I övriga fall beviljas tillståndet av den polisinrättning inom vars verksamhetsområde körrutten eller huvuddelen av den är belägen. Tillståndsmyndigheten ska höra väghållaren innan den beviljar tillstånd.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Sådana vägmärken och vägmarkeringar som varnar för fartguppar samt sådana vägmarkeringar för fortsättning på cykelbana som motsvarar de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande får användas till utgången av 2017.

Helsingfors den 23 juni 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Mikko Karhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.