611/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 14 § 1 mom. 1 och 2 punkten, sådana de lyder, 1 punkten i lag 52/2000 och 2 punkten i lag 1482/2007, som följer:

14 §
Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen

Skatt betalas inte, om

1) överlåtaren är staten och överlåtelsen sker med stöd av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) eller skoltlagen (253/1995) för ändamål som avses i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller i skoltlagen,

2) förvärvaren för förvärv av en fastighet eller en del därav har beviljats lån enligt de lagar som avses i 1 punkten för ändamål som anges i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar eller i skoltlagen, eller räntestödslån i samband med stöd enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), eller omDenna lag träder i kraft den 30 juni 2010.

På överlåtelseskatt på överlåtelse av en fastighet eller en del därav som förvärvats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Om förvärvaren för förvärv av en fastighet eller en del därav senast den 31 december 2009 har beviljats räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket, ska de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på överlåtelseskatten på överlåtelsen.

RP 47/2010
FiUB 18/2010
RSv 78/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.