606/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 juli 2004 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 3 § 3 mom. 2 punkten, 20 § 3 mom. och 22 § 8 mom., av dem 3 § 3 mom. 2 punkten och 22 § 8 mom. sådana de lyder i lag 132/2007, och

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 886/2008, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

3 §
Finans- och försäkringskonglomerat

Utöver vad som bestäms i denna paragraf bildas ett konglomerat av


2) institut som hör till den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) och sådana företag i försäkringsbranschen där de instituten ensamma eller tillsammans har sådant bestämmande inflytande som avses i 2 § 1 mom. 8 punkten i denna lag eller som är ett sådant instituts ägarintresseföretag. Vid tillämpning av 3 mom. 2 punkten ska ett försäkringsbolag som inte i betydande utsträckning bedriver annan verksamhet än att det beviljar sammanslutningens medlemskreditinstitut kreditförsäkringar betraktas som ett företag i finansbranschen, och på det tillämpas vad som i den nämnda lagens 19 § föreskrivs om sådana försäkringsbolag.


6 §
Tillämpningsområde

Trots vad som föreskrivs ovan i denna paragraf ska denna lag emellertid tillämpas på konglomerat vars moderföretag är det centralinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, om inte tillsynsmyndigheten i enlighet med 6 mom. beslutar om avvikelse från tillämpning av lagen. Finansinspektionen kan på de grunder som anges i 6 mom. besluta att detta moment inte ska tillämpas, om centralinstitutet hör till ett konglomerat som denna lag tillämpas på enligt 3 § 3 mom.


20 §
Allmänna principer som tillämpas vid beräkningen av ett konglomerats kapitaltäckningskrav

Om kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat överskrider det minimibelopp av kapitalbasen som krävs av företaget, får av denna kapitalbas, till den del minimibeloppet av kapitalbasen överskrids, beaktas endast den andel som de övriga företagen som hör till konglomeratet står för. Sådan kapitalbas som avses i detta moment och som i fråga om utdelningsbarheten har begränsats med stöd av lag, bolagsordning eller stadgar eller myndighetsbeslut eller som i övrigt inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som hör till konglomeratet får inte heller räknas till konglomeratets kapitalbas till den del som företagets kapitalbas överskrider minimibeloppet av kapitalbasen i företaget. Oberoende av detta moment får minoritetsandelen i ett sådant medlemskreditinstitut i sammanslutningen av inlåningsbanker som hör till ett i 3 § 3 mom. 2 punkten avsett konglomerat räknas till konglomeratets kapitalbas enligt vad som föreskrivs om inräkning av minoritetsandelar i kreditinstitutets konsoliderade kapitalbas.


22 §
Begränsningar av kundriskerna

Med avvikelse från vad som föreskrivs i denna paragraf ska på konglomerat som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten tillämpas vad som i 19 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker föreskrivs om medlemsföretagens konsoliderade stora exponeringar mot kunder.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009
EkUB 6/2010
RSv 40/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.