604/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 19 december 2008 om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 4 mom. 2 punkten,

ändras 4 § 2 mom. 13 punkten och 3 mom., 13 § 1 mom. 1 punkten, 27 § 5 mom. och 28 § 2 mom. samt

fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 301/2010, en ny 14 punkt som följer:

4 §
Tillsynsobjekt

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag


13) i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) avsedda filialer till utländska värdepappersföretag som auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

14) centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Med auktoriserade tillsynsobjekt jämställs vid tillämpningen av 3 kap. i denna lag också försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), försäkringskassor enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992), pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags och försäkringsföreningars holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), enligt vad som föreskrivs i det nämnda kapitlet.


13 §
Direktionens behandling av ärenden som hör till direktören

Direktionen ska informeras om beslut som direktören har för avsikt att fatta, om de gäller

1) beviljande av verksamhetstillstånd till tillsynsobjekt, återkallelse av verksamhetstillstånd, begränsning av tillståndsenlig verksamhet, indragning en utländsk EES-filial eller begränsning av dess verksamhet eller, om någon annan myndighet är behörig att fatta beslutet, förslag till återkallelse av verksamhetstillstånd eller till begränsning av verksamheten,


27 §
Begränsning av verksamheten

Vad som i denna paragraf föreskrivs om begränsning av verksamheten tillämpas också på begränsning av försäkringsföreningars stadgeenliga verksamhet. I lagen om försäkringsförmedling föreskrivs om förbud mot försäkringsförmedling. Denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.


28 §
Begränsning av ledningens verksamhet för viss tid

Vad som i föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt fondbörser, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor samt kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags, försäkringsföreningars och finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag samt företag som avses i 3 kap. 16 § 5 mom. i värdepappersmarknadslagen. Vad som i 1 mom. föreskrivs om verkställande direktör och dennes ställföreträdare gäller på motsvarande sätt en pensionsstiftelses ombudsman och dennes ställföreträdare.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009
EkUB 6/2010
RSv 40/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.