597/2010

Utfärdad i Helsingfors den 22 juni 2010

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) 10 § 2 mom., 11 § 1 mom., 20 §, 39 § 6 mom., 68\-70 §, 78 §, 94 § 1 mom., 97 § 2 och 3 mom. och 98 §, av dem 10 § 2 mom., 68–70 §, 94 § 1 mom. och 97 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 81/2009, samt

fogas till 49 § ett nytt 2 mom., till förordningen nya 69 a § och 93 a § som följer:

10 §
Ministeriets utvidgade ledningsgrupp

Ledningsgruppen ska bestå av statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna, avdelningscheferna, administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, rättschefen, chefen för allmänhetstjänster, protokollchefen, chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, inspektören inom utrikesförvaltningen, planerings- och forskningschefen, ekonomidirektören och datadirektören samt representanter som utses av personalorganisationerna.


11 §
Nyckelgruppen

Nyckelgruppen ska förberedelsevis behandla ärenden som gäller besättande av följande tjänster och uppdrag:

1) tjänsterna som statssekreterare som kanslichef, understatssekreterare, administrationsdirektör och kommunikationsdirektör,

2) uppdragen som avdelningschef, rättschef, chef för allmänhetstjänster, protokollchef, biträdande avdelningschef och biträdande protokollchef,

3) uppdraget som inspektören inom utrikesförvaltningen, samt

4) uppdragen som beskickningschef och ambulerande ambassadör med undantag av uppdraget som chef för ett konsulat med utsänd konsul och som chef för ett vicekonsulat.


20 §
Handelspolitiska avdelningens organisation

Vid handelspolitiska avdelningen finns följande enheter:

1) EU:s gemensamma handelspolitik och ekonomiska yttre förbindelser,

2) tillträde till marknaden, och

3) exportövervakning.

39 §
Administrativa tjänster

Till enheten för säkerhet hör säkerhetsärenden.

49 §
Avdelningschefen

Informations- och kulturavdelningen leds av kommunikationsdirektören som i tillämpliga delar har samma uppgifter och beslutanderätt som en avdelningschef.

68 §
Personalplaneringschefens beslutanderätt

Personalplaneringschefen avgör följande ärenden:

1) placering av avdelningssekreterare och tjänstemän i lägre tjänsteställning än dessa vid ministeriets verksamhetsenheter genom beslut om förordnande till uppgift,

2) beviljande av tjänstetitel för tjänstemän och andra anställda som tjänstgör inom utrikesrepresentationen för den tid de tjänstgör vid en bestämd beskickning,

3) anställning och uppsägning av personal i arbetsavtalsförhållande och av praktikanter, hävning av anställningsförhållandet samt placering vid ministeriet, om inte ärendet ska avgöras av någon annan tjänsteman,

4) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal och av behovsprövad tjänstledighet för tjänstemän samt beviljande av motsvarande befrielse för andra anställda, med undantag av statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna och utrikesråden,

5) ärenden som gäller uppsägning från en tjänstemans eller annan arbetstagares sida och annat upphävande av tjänsteförhållande, arbetsintyg och andra intyg som gäller anställningsförhållandet, och

6) avtal om alterneringsledighet, och

7) beviljande av lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänstekollektivavtal, andra avtal eller bestämmelser som gäller anställningsvillkoren.

69 §
Beslutanderätt för chefen för personaltjänster

Chefen för personaltjänster avgör följande ärenden:

1) förmåner och ersättningar som beror på anställningsförhållandet samt återindrivning av dem, om inte ärendet hör till någon annan tjänsteman,

2) avtal om sparad ledighet eller om byte av semesterpenning till ledighet med lön, och

3) permanent tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor i Finland.

69 a §
Beslutanderätten för chefen för arbetshälsa

Chefen för arbetshälsa avgör ärenden som gäller betalning av ersättningar enligt lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/1987).

70 §
Personalutvecklingschefens beslutanderätt

Personalutvecklingschefen avgör ärenden som gäller användningen av utbildningsanslagen, om inte annat bestäms till någon del.

78 §
Säkerhetschefens beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 64 § avgör säkerhetschefen ärenden som gäller:

1) anskaffning, underhåll och överlåtelse av säkerhetssystem, säkerhetsanordningar och säkerhetsinventarier, och

2) anskaffning av säkerhetstjänster och säkerhetsutbildning.

93 a §
Nationella säkerhetsmyndigheten

Den tjänsteman som har utsetts att sköta utrikesministeriets uppgifter som nationell säkerhetsmyndighet (NSA) är underställd statssekreteraren som är kanslichef. I administrativa ärenden sorterar tjänstemannen dock under administrationsdirektören.

Tjänstemannen avgör ärenden som enligt lagstiftningen och enligt för Finland bindande överenskommelser hör till den nationella säkerhetsmyndighetens beslutanderätt. Därtill har tjänstemannen i tillämpliga delar samma beslutanderätt som en enhetschef.

94 §
Tjänstereseförordnanden vid ministeriet

Förordnanden om tjänsteresor utfärdas av

1) ministern för statssekreterare och för statssekreteraren som är kanslichef,

2) statssekreteraren som kanslichef för understatssekreterare, inspektören inom utrikesförvaltningen samt planerings- och forskningschefen,

3) statssekreteraren som kanslichef eller understatssekreterare inom sitt ansvarsområde för avdelningschefer, för tjänsternas chefer och för ekonomidirektören,

4) avdelningschefer, administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, rättschefen, chefen för allmänhetstjänster och protokollchefen för biträdande avdelningschefer, enhetschefer och övriga direkt underlydande tjänstemän, och

5) andra verksamhetsenheters chefer för underlydande tjänstemän.


97 §
Fastställande av semester

Statssekreteraren som kanslichef och understatssekreterare inom sitt ansvarsområde fastställer semestern för avdelningschefer, för tjänsternas chefer och för ekonomidirektören.

Avdelningschefer, administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, rättschefen, chefen för allmänhetstjänster och protokollchefen fastställer semestern för biträdande avdelningschefer, enhetschefer och övriga direkt underlydande tjänstemän.


98 §
Tjänstemännens ställföreträdare

Ställföreträdare när statssekreteraren som kanslichef har förhinder är understatssekreterarna och administrationsdirektören i den ordning statssekreteraren som kanslichef förordnar.

Ställföreträdare när en understatssekreterare har förhinder är chefen för en avdelning eller en tjänst inom ansvarsområdet eller chefens ställföreträdare, enligt vad understatssekreteraren förordnar.

Ställföreträdare när en avdelningschef har förhinder är biträdande avdelningschefen. Avdelningschefens övriga ställföreträdare och ställföreträdarna i enheterna underställda avdelningschefen fastställs i avdelningens arbetsordning eller genom separat beslut av avdelningschefen.

Ställföreträdarna för administrationsdirektören, rättschefen, chefen för allmänhetstjänster, protokollchefen och för tjänsternas enhetschefer fastställs i tjänsternas arbetsordningar eller genom separat beslut av chefen för respektive tjänst.

I andra än de fall som anges i 1\-4 mom. bestämmer chefen för respektive verksamhetsenhet om ställföreträdare och skötsel av ärenden när en tjänsteman har förhinder.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Det nya 49 § 2 mom. träder dock i kraft den 15 oktober 2010. Beslut om ställföreträdare gäller tills nya beslut fattas med stöd av 98 §.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 juni 2010

Utrikesminister
Alexander Stubb

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.