590/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Statsrådets förordning om skydd av hjortar i hägn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskyddskrav som ska iakttas vid hållande av hjortar i hägn någon annanstans än i djurparker.

Bestämmelser om hållning av hjortar i hägn finns förutom i denna förordning också i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) hjort vitsvanshjort, dovhjort, skogsvildren, rådjur, sikahjort och kronhjort,

2) hjorthägn ett inhägnat område där hjortdjur hålls.

3 §
Allmänna krav på hjorthägn

Hjorthägnets terräng, växtlighet och mark ska vara lämpliga för hållning av hjortar i hägn. Minst 10 procent av hjorthägnets yta ska bestå av skog eller buskmark. Antalet hjortar ska stå i lämplig proportion till hägnets storlek, terräng och växtlighet.

En hjort som står lägre ner på flockens sociala rangskala ska ha möjlighet att fly undan och gömma sig för en hjort som står högre upp på rangskalan. I hägnet ska det vid kalvningstiden finnas skyddade gömställen för modern och kalven.

I hjorthägnet eller i anslutning därtill ska det finnas trygga och ändamålsenliga utrymmen där hjortarna kan undersökas, behandlas och skötas på annat sätt samt isoleras.

4 §
Uppsättning av stängsel

Hjorthägnet ska ha ett tillräckligt starkt och högt stängsel som under alla årstider effektivt hindrar hjortarna från att rymma ur hägnet samt hjortar, älgar, hundar och andra motsvarande djur utanför hägnet från att ta sig in. Stängslet och stängselkonstruktionen ska vara sådana att hjortarna inte skadar sig. Inhägnaden får inte ha alltför trånga eller spetsiga vinklar. Djuren ska lätt kunna upptäcka stängslet.

Stängslets lodräta stolpar ska vara av ett hållbart material. När stängselmaterialet eller de lodräta stolparna behandlas får träskyddskemikalier, målarfärger eller andra medel inte användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos hjortarna.

Stängselmaterialet ska vara sådant att det motstår de spänningar som markytans form och temperaturvariationer ger upphov till. Stängslet ska dessutom vara sådant att tyngden av is eller snö inte sänker dess höjd.

Stängslen och konstruktionerna i anslutning till dem ska hållas i gott skick så att de inte skadar hjortarna eller äventyrar deras hälsa och välbefinnande. Stängslets skick ska kontrolleras regelbundet och felen avhjälpas utan dröjsmål. Träd i stängslets närhet ska avlägsnas, om deras tillstånd är sådant att det finns en väsentlig risk för att de faller över stängslet och skadar det.

5 §
Uppföljning av välbefinnandet

Välbefinnandet hos hjortar som hålls i hägn ska kontrolleras tillräckligt ofta, dock utan att djuren störs i onödan. Under tillskottsutfodringsperioden ska hjortarna tillses i samband med den dagliga utfodringen.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas tillsynen över hjortarnas hälsa och välbefinnande under dräktighetens senare del, vid kalvningstiden eller när väsentliga förändringar i omständigheterna inträffar. Hjortar ska inspekteras individuellt om det är nödvändigt på basis av en allmän inspektion. Om det vid tillsynen observeras något som avviker från det normala ska omedelbara åtgärder vidtas för att reda ut och avhjälpa situationen.

6 §
Vattning och utfodring

Utfodringen ska ordnas så att de djur som rör sig i samma grupp kan äta samtidigt. En hjort högre upp på den sociala rangskalan får inte tillåtas dominera hela foderplatsen. Varje hjort i hägnet ska ha tillfälle att äta i lugn och ro.

Vid tillskottsutfodringen ska plötsliga förändringar i fodrets sammansättning eller mängd undvikas. Hjortfodret får inte onödigt förorenas. Hjortarnas foder- och vattenbehållare ska hållas rena.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav gällande hållning av hjortar i hägn (242/1997).

Rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23

Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.