588/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Statsrådets förordning om skydd av hästar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskyddskrav som ska iakttas vid hållande av hästar, någon annanstans än i djurparker och på cirkus. Bestämmelserna om hållande av hästar i denna förordning gäller också hållande av ponnyer, åsnor och andra motsvarande hovdjur.

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning finns bestämmelser om hållande av hästar i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

De inre ytorna i djurstall, spiltor och boxar avsedda för hästskötsel samt utrustning och anordningar för hästskötsel ska lätt kunna hållas rena och vid behov kunna desinfekteras. I ytbehandlingen får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos hästarna.

Djurstall som är avsedda för hästskötsel samt boxar, spiltor, utrustning och anordningar ska hållas rena och vid behov desinfekteras. De ska hållas i gott skick så att de inte skadar hästarna eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande. Djurstallets gångar ska vara sådana att djuren kan röra sig obehindrat och att risken för att djuren ska halka eller skada sig är så liten som möjligt.

Hästarnas boxar och spiltor ska placeras så att djuren kan se och höra vad som försiggår på platsen och att de har möjlighet till socialt umgänge. Utrustning och anordningar som är avsedda för hästskötsel ska placeras så att de inte medför någon risk för att hästarna ska skada sig. Elledningar och elapparater samt andra anordningar som kan skada hästarna ska vid behov skyddas och placeras så att de är utom räckhåll för hästarna. Kärl och ställningar som är avsedda för vattning och utfodring av hästar ska placeras så att hästarna kan äta och dricka på ett naturligt sätt.

Gnagare och andra skadedjur ska bekämpas i djurstall. Hästarna i ett djurstall ska i nödsituationer snabbt kunna utrymmas från förvaringsutrymmena.

3 §
Väggar och golv

Inomhushöjden i djurstallet ska vara minst hästens mankhöjd multiplicerat med 1,5, dock alltid minst 2,2 meter.

Mellan hästarnas boxar eller spiltor ska det finnas en lämpligt hög och ändamålsenlig mellanvägg som hindrar djur i bredvidliggande boxar eller spiltor att skada varandra.

Golvet i djurstallet ska vara sådant att flytande sekret avlägsnas på ett ändamålsenligt sätt eller absorberas väl i ströet. Hästarnas liggområde ska förses med strö. Golvet får inte vara halt eller sådant att hästarnas hovar kan fastna i det eller skadas på något annat sätt.

4 §
Förhållandena i djurstallet

Djurstallet ska ha en sådan ventilation att luftens fuktighet, dammängd och halt av skadliga gaser inte stiger till en nivå som är skadlig. Temperaturen och belysningen i djurstallet ska vara lämplig för hästarna. Hästarna får inte ständigt vara utsatta för buller som överstiger 65 decibel (dB(A)).

Om ventilationen i djurstallet är i huvudsak maskinell, ska det även vid eventuella fel i anordningen vara möjligt att ordna en ventilation som är tillräcklig med tanke på djurens hälsa och välbefinnande. I en maskinell ventilationsanordning ska det vid behov finnas ett larmsystem som ger larm vid störningar i ventilationen. Larmsystemet ska testas regelbundet.

5 §
Boxar och spiltor

Kraven på utrymmet i en enhästbox anges i punkt 1 i bilagan. Tabellen i bilagan tillämpas inte vid kortvarig och tillfällig förvaring av hästar under tävlings- och utställningsresor eller andra motsvarande resor.

När hästarna hålls i grupp ska det för varje påbörjad grupp om 10 hästar finnas en sjukbox eller något annat ändamålsenligt och vid behov uppvärmbart utrymme för avskiljande och vård av hästarna. Kraven på utrymmet i en gruppbox för hästar som hålls i grupp anges i punkt 2 i bilagan. Kraven på utrymmet i ett lösdriftsstall för hästar som hålls i grupp anges i punkt 3 i bilagan.

Spiltans bredd ska vara minst hästens mankhöjd ökad med 10 centimeter och spiltans längd minst hästens längd ökad med 25 centimeter. Den fasta delen av en spiltskiljevägg ska vara minst lika hög som hästens mankhöjd multiplicerad med 0,9.

6 §
Paddockar och beten

Paddocken och betet samt gångvägarna från djurstallet till paddocken och betet ska vara trygga för hästarna.

Paddockarna och betena ska vara tillräckligt stora med beaktande av hästarnas ras, storlek, ålder, kön och hur aktiva hästarna är samt antalet hästar. Terrängen, växtligheten och marken ska vara lämplig för hästar. Miljön ska vara tillräckligt lugn och bullerfri.

En häst som står lägre på flockens sociala rangskala ska i paddocken eller på betet ha möjlighet att dra sig undan en häst som är aggressiv och som står högre på rangskalan.

Vid behov ska det finnas skydd för hästarna i paddocken och på betet mot ogynnsamma väderleksförhållanden.

7 §
Stängsel runt paddockar och beten

Paddockarnas och betenas stängsel ska vara trygga för hästarna och av ett material som är lämpligt för hästarna. Inhägnaden får inte ha alltför trånga eller spetsiga vinklar. Stängslet ska vara sådant att hästarna lätt upptäcker det.

Stängslen och därtill anslutna konstruktioner ska hållas i gott skick så att hästarna inte skadar sig på dem. Stängslets skick ska kontrolleras regelbundet, och fel ska avhjälpas utan dröjsmål.

Paddockarna och betena får inte vara ingärdade med taggtråd.

8 §
Omsorg om djurens välbefinnande

Hästens behov av motion, frisk luft och socialt umgänge ska tillfredsställas dagligen. Plötsliga förändringar i den dagliga skötseln ska undvikas.

Det ska fästas särskild uppmärksamhet vid inspektionen av hästens hälsa och välbefinnande när hästen utsätts för kraftig ansträngning, vid stora förändringar i vårdförhållandena, när hästen är högdräktig och vid fölning. Om någonting avvikande upptäcks vid inspektionen ska omedelbara åtgärder vidtas för att reda ut och avhjälpa situationen.

Vid sammanslagning av djurgrupper eller när nya djur tillförs gruppen ska särskild uppmärksamhet fästas vid eventuella beteendeproblem som kan uppstå till följd av omställningar i de sociala relationerna. Hästar som förhåller sig fientligt till varandra eller som annars kan tänkas skada varandra ska hållas åtskilda.

Utrustning som behövs vid skötsel och användning av hästen ska hållas ren och i gott skick. En hästs hovar ska verkas regelbundet och skos vid behov. Vid halka ska hästskorna förses med broddar eller andra tillbehör som förhindrar halka.

9 §
Utfodring av häst

Foder som ges till hästar ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.

10 §
Hantering och behandling av hästar

Grimmor som används för att binda hästen ska vara av material som inte skadar hästen. En bunden häst ska kunna äta, ligga och vila på ett naturligt sätt.

I paddockar och på beten får hästen hållas bunden endast tillfälligt och under en kort tid och så att den hela tiden är under uppsikt.

11 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav vid hållande av hästar (985/1998).

Ett djurstall som har tagits i bruk före den 1 januari 2001 ska den 1 januari 2014 uppfylla kraven enligt 3 § 1 mom. om djurstallets inomhushöjd.

Ett djurstall som har tagits i bruk före den 1 januari 2001 ska den 1 januari 2014 uppfylla utrymmeskraven i fråga om enhästboxar enligt punkt 1 i bilagan samt utrymmeskraven i fråga om hästar som hålls i grupp enligt punkt 2 och 3 i bilagan.

Rådets direktiv 98/58/EG (31998L0058); EGT nr L 221, 8.8.1998, s. 23

Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Bilaga

1. Minimistorleken på en enhästbox

Hästens mankhöjd (m) Boxens area (m2)
Högst 1,08 4,0
Över 1,08 men högst 1,30 5,0
Över 1,30 men högst 1,40 6,0
Över 1,40 men högst 1,48 7,0
Över 1,48 men högst 1,60 8,0
Över 1,60 9,0

2. Minimistorleken per häst på en gruppbox för hästar som hålls i grupp

Vuxen häst Arean i en enhästbox
Unghäst 12-24 månader 75 % av arean i en enhästbox
Föl under 12 månader 50 % av arean i en enhästbox

3. Minimistorleken per häst på ett lösdriftsstall för hästar som hålls i grupp

I ett lösdriftsstall som innefattar en ligghall utan utfodring ska det finnas utrymme för varje häst som hålls där:

Vuxen häst 80 % av arean i en enhästbox
Unghäst 12-24 månader 60 % av arean i en enhästbox
Föl under 12 månader 40 % av arean i en enhästbox

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.