559/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 144 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 507/2008, samt

fogas till lagen ett nytt 9 a kap. som följer:

9 a kap.

Fondandelar som förvaltas av en fondandelsförvaltare

57 a §

Fondandelar som ägs av en utlänning eller av en utländsk sammanslutning eller stiftelse kan antecknas i fondandelsregistret genom att man i registret i stället för fondandelsägaren antecknar en fondandelsförvaltare som på uppdrag förvaltar fondandelarna för fondandelsägarens räkning. I fondandelsregistret ska det införas en uppgift om att en fondandelsförvaltare förvaltar fondandelarna för ägarens räkning och dessutom de uppgifter om fondandelsförvaltaren som avses i 53 § 1 mom.

57 b §

Som fondandelsförvaltare kan verka sådana kreditinstitut och värdepappersföretag enligt kreditinstitutslagen och lagen om värdepappersföretag och sådana fondbolag som har rätt att tillhandahålla förvarings- och förvaltningstjänster för värdepapper, och sammanslutningar som har motsvarande auktorisation i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den värdepapperscentral som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) och motsvarande värdepapperscentraler och depositionsinstitut som verkar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan också verka som fondandelsförvaltare.

57 c §

Ett fondbolag ska ingå ett skriftligt avtal med fondandelsförvaltaren om skötseln av fondandelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar. Avtal kan ingås bara med en part som är tillförlitlig, har gott anseende och är yrkesskicklig i sin verksamhet. I avtalet ska det avtalas att fondandelsförvaltaren ska lämna fondbolaget de uppgifter enligt 53 § som gäller ägarna till de fondandelar som fondandelsförvaltaren förvaltar och andra uppgifter som fondbolaget behöver enligt den lagstiftning som gäller dess verksamhet.

57 d §

En fondandelsförvaltare ska ingå ett skriftligt avtal om skötseln av fondandelarna med den utländska fondandelsägaren eller med ett kreditinstitut eller värdepappersföretag eller en annan part som företräder fondandelsägaren. I avtalet ska fondandelsförvaltarens skyldighet att lämna behövliga upplysningar om fondandelsägaren anges.

Om en fondandelsförvaltare för ett register i någon annan stat beträffande rättigheter som gäller fondandelar, ska lagen i denna stat tillämpas på fondandelsägarens eller någon annan rättsinnehavares rättigheter, om inte något annat följer av anteckningarna i fondandelsregistret.

57 e §

En fondandelsförvaltare har rätt att utöva bara de ekonomiska rättigheter som har samband med de fondandelar som förvaltas.

En fondandelsförvaltare har inte rätt att delta i fondandelsägarstämman med stöd av de fondandelar som förvaltas.

Över fondandelar som har tecknats i en fondandelsförvaltares namn utfärdas det inte andelsbevis.

57 f §

En fondandelsförvaltare är skyldig att ersätta skada som förvaltaren i sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat fondandelsägare eller andra.

57 g §

En fondandelsförvaltare är skyldig att på begäran meddela Finansinspektionen namnet på ägaren till de fondandelar som förvaltas liksom även ägarens hemstat och antalet fondandelar. Alternativt kan Finansinspektionen godkänna att fondandelsförvaltaren meddelar motsvarande uppgifter om fondandelsägarens ombud samt bifogar ombudets skriftliga försäkran om att fondandelsägaren inte är finsk.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om sättet för meddelande av uppgifter enligt denna lag om en fondandelsägare eller dennes ombud och av behövlig information för kundkontrollen i deras fall liksom även föreskrifter om omständigheter som ska beaktas när ett avtal ingås mellan ett fondbolag och en fondandelsförvaltare.

En fondandelsförvaltare ska lämna uppgifter om en fondandelsägare till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifterna.

144 §

Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska ha kännedom om sina kunder. Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska dessutom vid behov känna till kundens verkliga förmånstagare och den person som handlar för kundens räkning. När skyldigheterna enligt detta moment fullgörs kan de system som avses i 2 mom. nyttiggöras.

Ett fondbolag, en fondandelsförvaltare och ett förvaringsinstitut ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för att bedöma de risker som kunderna medför för dess verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 287/2009
EkUB 11/2010
RSv 77/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.