548/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag (1600/2009) 3 § och

ändras 11 § som följer:

11 §
Revision och verksamhetsgranskning

Bestämmelserna om verksamhetsgranskning i den nya lagen tillämpas på granskningen av en räkenskapsperiod som inleds efter den nya lagens ikraftträdande. Om ett bostadsaktiebolag inte enligt lag är skyldigt att välja en revisor som avses i revisionslagen (459/2007), ska bolaget på basis av bestämmelser om revisorer och revision som införts i bolagsordningen före denna lags ikraftträdande välja en verksamhetsgranskare eller en sådan revisor som avses i revisionslagen. Bolagsordningens bestämmelser om revision anses då gälla revisionen eller verksamhetsgranskningen. På motsvarande sätt får ett bolag som andra revisor välja en verksamhetsgranskare, om bolaget är skyldigt att välja revisor och om det i bolagets bolagsordning före denna lags ikraftträdande har införts en bestämmelse om flera revisorer. Om bolaget enligt en bestämmelse som tagits in i bolagsordningen före denna lags ikraftträdande inte är skyldigt att välja revisor, är bolaget inte heller skyldigt att välja verksamhetsgranskare. I stället för en sådan bestämmelse om när bokslutet ska upprättas som införts i bolagsordningen före denna lags ikraftträdande tillämpas bestämmelsen i 3 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) om tid för upprättande av bokslut.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 23/2010
MiUB 7/2010
RSv 80/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.