532/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) rubriken för 3 §, 3 § 1 mom., 6 § 1, 4 och 5 mom., 10 § 1 mom., 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1, 2 och 5 mom., 13 och 14 §, rubriken för 15 §, 15 § 2 mom. och 16 § 1 mom.,

av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 919/2008 och 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag 247/2008 samt rubriken för 15 § och 15 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1440/2009, som följer:

3 §
Behörig myndighet

Skatteförvaltningen har hand om accisåterbäring och om tillsynen i anslutning till accisåterbäring.


6 §
Ansökan om accisåterbäring

Ansökan om accisåterbäring ska göras skriftligen hos Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras genom en skattedeklaration för jordbruket eller på någon annan blankett som Skatteförvaltningen har fastställt.


Ansökan ska lämnas in inom den tid som anges i denna paragraf, även om Skatteförvaltningen på sökandens begäran har förlängt inlämningstiden för skattedeklarationen med stöd av 8 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur ansökan ska lämnas in och om ansökningsförfarandet i övrigt.

10 §
Rättelse till sökandens nackdel

Om accis har återburits till sökanden till ett för stort belopp på grund av ett skriv- eller räknefel eller ett med det jämförbart misstag eller på grund av att sökanden har lämnat bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär.


11 §
Rättelseyrkande

Ändring i ett beslut om accisåterbäring, i ett beslut i ett annat ärende eller i ett beslut i ett ärende som avses i 10 § får sökas skriftligen genom rättelseyrkande hos Skatteförvaltningen.

Konstaterar Skatteförvaltningen på grund av ett rättelseyrkande eller av någon annan anledning att accis har återburits till för litet belopp eller inte alls, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut om återbäring, om inte ärendet avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Rättelseyrkandet ska framställas inom tre år från utgången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring söks.


12 §
Ändringssökande

I beslut som Skatteförvaltningen fattat med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol i vars domkrets sökanden har sin hemkommun i enlighet med 5 § i lagen om beskattningsförfarande. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets hemkommunen för den äldre personen hör. Är personerna lika gamla, är förvaltningsdomstolen för den vars personbeteckning har ett lägre individuellt nummer behörig förvaltningsdomstol. Om ingen förvaltningsdomstol skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring ska sökas skriftligen, och besvärsskriften ska inom den besvärstid som nämns i 4 mom. i denna paragraf tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har besvärsrätt på statens vägnar i Skatteförvaltningens beslut.


Besvär som riktats till förvaltningsdomstolen men som borde ha anförts hos Skatteförvaltningen som ett rättelseyrkande, ska behandlas som ett rättelseyrkande. Då ska beslut om avvisande av besvären inte fattas.


13 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som bedriver yrkesmässigt jordbruk ska på uppmaning av Skatteförvaltningen eller besvärsinstansen, utöver de uppgifter som ska lämnas i ansökan, lämna de kompletterande uppgifter och utredningar samt uppvisa de verifikationer som kan behövas vid behandlingen av ansökan eller av ett överklagande som gäller beslutet om accisåterbäring.

14 §
Uppgifternas offentlighet

På de uppgifter enligt denna lag som behandlas inom Skatteförvaltningen tillämpas det som i 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) föreskrivs om sekretessbelagda beskattningsuppgifter.

15 §
Lämnande av uppgifter till Skatteförvaltningen och vissa andra myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Skatteförvaltningen få de uppgifter om mottagarna av återbäring och om återbäringsbeloppen och grunderna för återbäring, som behövs för återbäring av accis som avses i denna lag och för den anknytande tillsynen. De individualiserings- och kontaktuppgifter som ministeriet och de nämnda myndigheterna har rätt att få i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället som anmälts till Skatteförvaltningen.

16 §
Skatteförvaltningens och vissa andra myndigheters rätt att lämna uppgifter på eget initiativ

Om det finns anledning att misstänka att en sökande inte hade haft rätt till stöd som avses i 2 § 2―5 punkten i denna lag kan Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna och närings-, trafik- och miljöcentralerna behövliga uppgifter som gäller mottagare av accisåterbäring enligt denna lag och beviljad accisåterbäring och som hänför sig till tillsynen över riktigheten i återbäringen, för att ministeriet och de nämnda myndigheterna ska kunna fullgöra den tillsynsskyldighet som enligt lag eller förordning ingår i deras arbetsuppgifter. Individualiserings- och kontaktuppgifter som kan lämnas i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället som anmälts till Skatteförvaltningen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.