529/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 13 c § 5 mom. och 203 §, sådana de lyder, 13 c § 5 mom. i lag 605/2009 och 203 § i lag 700/1994, samt

ändras 13 a § 1 mom., 26 f §, 72 k § 1 och 4 mom., 128 § 1 och 2 mom., 130 § 4 mom., 130 a § 5 mom., 133 c § 1 mom., 133 f § 1―3 mom., 133 g § 1 och 4 mom., 133 h § 1 och 5 mom., 133 k § 2 mom., 133 n § 2 mom., 133 o §, 133 s § 1 mom., 147 § 3 mom., 149 c § 1 mom., 157 § 1―3 mom., 158 §, 162 c § 1 och 3―6 mom., 164 §, 165 § 1 mom., 167 §, 168 § 1 mom., 168 a § 1 mom., 169 § 1 mom., 170 § 1 mom., 170 a och 171 §, 171 a § 2 mom., 173 § 1 mom., 173 a § 1 mom., 174 § 1 mom., 174 a och 175 §, 176 § 1 och 2 mom., 177 § 1 och 2 mom., 179 § 2 mom., 180 § 2 mom., 182 § 4 mom., 185 §, 188 § 5 mom., 188 a § 1 mom., 189 §, 190 § 1, 4 och 5 mom., 190 a §, 192 § 1 mom., 193 § 1 mom., 193 a §, 194 § 1―3 mom., 195 §, 198 § 1, 3 och 4 mom., 201 och 206 §, 209 § 2 mom., 209 e §, 209 h § 10 punkten och 209 m §,

av dem 13 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1265/1997, 26 f §, 133 c § 1 mom. och 174 a § sådana de lyder i lag 1486/1994, 72 k § 1 och 4 mom. samt 128 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1767/1995, 130 § 4 mom. och 130 a § 5 mom. sådana de lyder i lag 1457/2001, 133 f § 1―3 mom., 133 g § 1 och 4 mom., 133 h § 1 och 5 mom. och 133 o § sådana de lyder i lag 971/2002, 133 k § 2 mom., 169 § 1 mom., 193 § 1 mom. och 194 § 1 mom. sådana de lyder i lag 246/2008, 133 n § 2 mom., 133 s § 1 mom., 147 § 3 mom., 149 c § 1 mom., 162 c § 1 och 3―6 mom., 164 §, 165 § 1 mom., 176 § 1 och 2 mom., 177 § 1 och 2 mom., 179 § 2 mom., 180 § 2 mom., 182 § 4 mom., 185 §, 188 a § 1 mom., 192 § 1 mom. samt 206 och 209 e § sådana de lyder i nämnda lag 605/2009, 158 § sådan den lyder i lagarna 377/1994 och 1123/1996, 168 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 168 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 915/2001, 170 § 1 mom., 171 § samt 171 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 350/1995, 170 a §, 209 h § 10 punkten och 209 m § sådana de lyder i lag 1061/2007, 173 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1103/2006, 175 § sådan den lyder i nämnda lagar 377/1994 och 246/2008, 188 § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag 377/1994, 190 § 1, 4 och 5 mom. och 190 a § sådana de lyder i lag 542/1996, 193 a § sådan den lyder i lag 1072/2003, 195 §, 198 § 1 och 3 mom. samt 201 § sådana de lyder i nämnda lag 700/1994, 198 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1381/1997 samt 209 § 2 mom. sådant det lyder i lag 325/2003, som följer:

13 a §

Skatteförvaltningen kan på ansökan av två eller flera näringsidkare bestämma att dessa när lagen tillämpas ska behandlas som en enda näringsidkare (skattskyldighetsgrupp). Näringsidkarna ska ha sin hemort eller ett fast driftställe i Finland.


26 f §

Skatteförvaltningen beslutar på ansökan av en sådan köpare som avses i 26 c § 2 mom. 2 punkten att köparens förvärv ska betraktas som gemenskapsinterna förvärv, även om förvärvens värde inte överstiger det belopp som nämns i lagrummet i fråga.

72 k §

Tillstånd till hållande av skattefritt lager beviljas av Skatteförvaltningen på ansökan. I tillståndsbeslutet fastställs villkoren för hållande av lagret. Skatteförvaltningen kan kräva att en säkerhet ska ställas för betalning av skatt.


Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om villkoren för hållande av lagret.

128 §

Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas till utrikesministeriet för varje kvartal under kalenderåret och senast inom ett år efter betalningsdagen för den faktura som bifogas ansökan. Utrikesministeriet fastställer om sökanden på basis av ömsesidighet, sökandens ställning samt ändamålet med varan eller tjänsten har rätt till skatteåterbäring. Skatteförvaltningen kontrollerar övriga förutsättningar för återbäring och återbär skatten.

Skatteförvaltningen bestämmer närmare vilka uppgifter som ska ingå i ansökan och vilka handlingar som ska fogas till ansökan.


130 §

Kommunerna ska för Skatteförvaltningen uppge de sammanlagda skatteåterbäringarna för kalenderåret enligt 1 mom. senast före utgången av den andra månaden efter kalenderåret till den del uppgifter inte har uppgetts tidigare. Med stöd av 6 § 2 mom. får avdrag för den skatt som ska betalas under kalenderåret göras från det uppgivna beloppet.

130 a §

Kommunerna ska för Skatteförvaltningen uppge de sammanlagda återbäringarna av kalkylerad skatt som med stöd av 1 och 2 mom. återbärs. Dessa uppgifter ska ges för kalenderåret senast före utgången av den andra månaden efter kalenderåret till den del uppgifter inte har uppgetts tidigare.

133 c §

Återbäring enligt 133 a och 133 b § ska sökas skriftligt hos Skatteförvaltningen. Ansökan ska göras inom ett år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till skatteåterbäring uppkom.


133 f §

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och som väljer Finland som registreringsmedlemsstat ska på elektronisk väg till Skatteförvaltningen göra anmälan om att i 133 d § avsedd verksamhet inleds.

Skatteförvaltningen ska på elektronisk väg underrättas om ändringar av de uppgifter som lämnats i inledningsanmälan samt om att verksamheten upphör eller ändras så att den skattskyldige inte längre är berättigad att använda den särskilda ordningen.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i anmälan om att verksamheten inleds samt om sättet för att lämna de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.


133 g §

En i 133 f § 1 mom. avsedd skattskyldig införs i ett identifieringsregister och tilldelas ett individuellt identifieringsnummer. Skatteförvaltningen meddelar på elektronisk väg den skattskyldige identifieringsnumret.


Skatteförvaltningen underrättar på elektronisk väg en i 1 mom. avsedd skattskyldig om registrering som avses i denna paragraf, om avregistrering och om att vederbörande, med avvikelse från anmälan, inte införts i registret eller inte avregistrerats.

133 h §

En skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen och vars registreringsmedlemsstat är Finland ska på elektronisk väg avge skattedeklaration för varje skatteperiod oberoende av om elektroniska tjänster har sålts under skatteperioden eller inte. Deklarationen ska avges till Skatteförvaltningen.


Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om sättet för att avge de elektroniska deklarationer som avses i 1 mom.


133 k §

På begäran ska i 1 mom. avsedda uppgifter på elektronisk väg ställas till Skatteförvaltningens förfogande, om Finland är registreringsmedlemsstat eller konsumtionsmedlemsstat. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur elektroniska uppgifter ska lämnas.


133 n §

Om en skattskyldig som använder den särskilda ordningen inte kan göra sådana avdrag som avses i 78 § till fullt belopp när den skatt som ska redovisas till Finland för en skatteperiod beräknas, ska det oavdragna beloppet hänföras till följande skatteperioder. Skatteförvaltningen återbär efter räkenskapsperiodens utgång på ansökan eller på basis av någon annan inlämnad utredning den skatt som inte avdragits för räkenskapsperioden. Om den skattskyldige efter räkenskapsperiodens utgång har fått den oavdragna skatten som återbäring, får den inte dras av under följande räkenskapsperioder.

133 o §

Skatteförvaltningen handlägger ärenden angående skattskyldiga som använder den särskilda ordningen.

133 s §

Skatteförvaltningen ger en skattskyldig som använder den särskilda ordningen ett meddelande om obetald skatt som denne deklarerat och som ska betalas till Finland.


147 §

En skattskyldig vars skatteperiod förkortas på det sätt som avses i 162 c § 2 mom. mitt under en skatteperiod, ska betala den skatt som ska redovisas för den del av skatteperioden som föregick ändringen senast den andra kalendermånaden efter den kalendermånad då den deklaration som avses i 162 c § 1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som föreskrivs i 11 § 1 mom. i skattekontolagen, eller vid en senare tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer.

149 c §

Har en skattskyldig fått för stor lättnad på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter som han lämnat, ska Skatteförvaltningen bestämma att den skattskyldige ska betala det överstora belopp som han fått till godo inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden avser.


157 §

Skatteförvaltningen utövar allmän tillsyn över beskattningen.

Skatteförvaltningen har till uppgift att påföra och återbära skatt, övervaka betalningen av skatt och sköta skatteuppbörden.

Skatteförvaltningen avgör frågor som gäller rätten till återbäring enligt 122 § och sköter övriga uppgifter i anslutning till återbäringen.


158 §

Ärenden som gäller en skattskyldig, en skattskyldighetsgrupp som avses i 13 a § eller en renbeteslagsgrupp som avses i 13 c § behandlas av Skatteförvaltningen.

162 c §

Den skattskyldige ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen om att de villkor som föreskrivs i 162 a § 2―4 mom. sannolikt inte kommer att uppfyllas under kalenderåret eller det följande kalenderåret.


Om Skatteförvaltningen på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. konstaterar att villkoren enligt 162 a § 2―4 mom. inte uppfylls under kalenderåret, betraktas som den skattskyldiges skatteperiod från ingången av kalenderåret i fråga en skatteperiod som motsvarar de korrekta uppgifterna. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de förutsättningar under vilka de åtgärder som avses i detta moment inte behöver vidtas.

Skatteförvaltningen kan bestämma att som skatteperiod för en sådan skattskyldig som väsentligt försummar eller som på grunder som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd eller på motsvarande grunder kan antas väsentligt försumma sina skyldigheter enligt 26 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd i fråga om beskattningen, betraktas i stället för ett kalenderår eller kalenderårskvartal en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga.

En skattskyldig vars skatteperiod förkortas mitt under en skatteperiod på det sätt som avses i 2 mom. ska lämna in skattedeklaration för den del av skatteperioden som föregick ändringen senast den andra kalendermånaden efter den kalendermånad då den anmälan som avses i 1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen och med iakttagande av det förfarande som föreskrivs i 7 § i den lagen, eller vid en senare tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer.

Skatteförvaltningen ska meddela beslut i ett ärende som avses i 4 mom. och på den skattskyldiges begäran beslut i ett ärende som avses i 3 mom.

164 §

Skattedeklarationen och sammandragsdeklarationen lämnas till Skatteförvaltningen.

En sammandragsdeklaration som har lämnats på något annat sätt än på elektronisk väg anses vara inlämnad när den har kommit in till Skatteförvaltningen på det sätt som föreskrivs i 18 § i förvaltningslagen (434/2003).

En sammandragsdeklaration som har lämnats på elektronisk väg anses vara inlämnad när den har kommit in till Skatteförvaltningen på det sätt som föreskrivs i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

165 §

Den som är deklarationsskyldig ska underteckna de deklarationer enligt 162 e § och andra handlingar som är avsedda för Skatteförvaltningen. Ett samfunds deklarationer och handlingar ska vara undertecknade av personer som har rätt att teckna firman.


167 §

Skatteförvaltningen ska på begäran ge ett intyg över att en handling har tagits emot.

168 §

Den som har underlåtit att inom föreskriven tid lämna in skattedeklaration eller sammandragsdeklaration eller som har lämnat in en bristfällig deklaration ska på uppmaning av Skatteförvaltningen fullgöra sin skyldighet.


168 a §

Om en skattskyldig utan giltig orsak har underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig eller felaktig deklaration, kan Skatteförvaltningen ålägga den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 80 och högst 1 700 euro.


169 §

Den skattskyldige ska på uppmaning av Skatteförvaltningen för granskning i Finland visa upp sin bokföring och sina anteckningar samt allt det material och all den egendom som hör till verksamheten och annat material och annan egendom som kan behövas för hans beskattning eller vid behandlingen av ändringssökande som gäller hans beskattning.


170 §

Var och en ska på uppmaning av Skatteförvaltningen på basis av namn, bankkontonummer, kontotransaktion eller annan motsvarande identifikation lämna sådana uppgifter som kan behövas för beskattning av någon annan skattskyldig eller behandling av en ändringsansökan och som framgår av handlingar som han har i sin besittning eller som han annars känner till, om han inte enligt lag har rätt att vägra vittna i saken. Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.


170 a §

Den som säljer investeringsguld ska på uppmaning av Skatteförvaltningen visa upp i 209 o § avsett material för granskning och lämna uppgifter om det.

171 §

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentliga samfund ska på begäran av Skatteförvaltningen lämna eller för granskning förete sådana uppgifter som kan behövas för beskattning eller ändringssökande och som framgår av handlingar som myndigheten eller det offentliga samfundet har i sin besittning eller annars känner till, om uppgifterna inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt lag inte får avges. Ingen får dock vägra lämna sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.

171 a §

Om en statlig eller kommunal myndighet lämnar ut omfattande uppgifter i form av massutlämnande till Skatteförvaltningen, ska Skatteförvaltningen till myndigheten betala de kostnader som denna i genomsnitt åsamkas, med undantag av allmänna förvaltningskostnader, kapitalkostnader, hyreskostnader för maskiner och anläggningar samt lokalkostnader.

173 §

Skatteförvaltningen inför den skattskyldige i registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen inleds. Den skattskyldige kan likväl införas i registret redan från den tidpunkt då han börjar skaffa varor och tjänster för en skattepliktig rörelse.


173 a §

En förutsättning för att en ansökan enligt 12 § 2 mom. ska godkännas är att det utses ett av Skatteförvaltningen godkänt ombud med hemort i Finland, om utlänningen inte har sin hemort eller ett fast driftställe i en annan medlemsstat eller i en stat med vilken Finland har ett sådant rättsligt instrument för ömsesidigt bistånd mellan myndigheter som till sitt tillämpningsområde motsvarar rådets direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder och rådets förordning (EG) nr 1798/2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92. Skatteförvaltningen kan därtill kräva att det ställs säkerhet för att skatten betalas.


174 §

Skatteförvaltningen avför den skattskyldige ur registret från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen har upphört. Den skattepliktiga rörelsen kan anses fortsätta så länge som näringsidkaren eller konkursförvaltningen säljer rörelsetillgångar som näringsidkaren har anskaffat. Om konkursförvaltningen dock självständigt fortsätter med näringsidkarens rörelse, ska näringsidkarens skattskyldighet alltid anses ha upphört senast när han försattes i konkurs.


174 a §

Ett beslut som Skatteförvaltningen fattat med stöd av 26 f § är i kraft under den tid köparen uppgett, dock minst två kalenderår.

175 §

Skatteförvaltningen ska underrätta den skattskyldige om att han införts i eller avförts ur registret, om bildande eller upplösning av skattskyldighetsgrupp enligt 13 a § samt om att han inte, med avvikelse från anmälan eller ansökan, har införts i registret eller avförts ur det eller att en skattskyldighetsgrupp inte har bildats eller upplösts.

På begäran av den som saken gäller eller av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska Skatteförvaltningen meddela beslut i registerärenden samt i ärenden som gäller bildande eller upplösning av en skattskyldighetsgrupp.

176 §

Skatteförvaltningen ska med avvikelse från skattedeklarationen, eller om skattedeklaration saknas, påföra den skatt som har uppgetts till ett för litet belopp som ska betalas eller till ett för stort belopp som ska återbäras.

Någon skatt påförs inte om saken har avgjorts tidigare genom Skatteförvaltningens beslut. Om ett ärende lämnar rum för tolkning eller är oklart och om den skattskyldige har handlat i god tro i enlighet med myndighetens praxis eller anvisningar, ska ärendet till denna del avgöras till den skattskyldiges fördel, om inte särskilda skäl föranleder annat.


177 §

Har den skattskyldige helt och hållet låtit bli att deklarera skatt eller uppenbart deklarerat för lite i skatt och har han inte trots uppmaning lämnat uppgifter som behövs för påförande av skatt, ska Skatteförvaltningen påföra skatten enligt uppskattning.

I samband med en uppmaning enligt 7 § 4 mom. i skattekontolagen delger Skatteförvaltningen den skattskyldige uppgifter om det uppskattade beloppet av den skatt som påförs och grunderna för påförandet av den och ger den skattskyldige tillfälle att avge förklaring.


179 §

Skatten anses ha påförts inom föreskriven tid, om Skatteförvaltningens beslut därom har fattats innan tidsfristen löpt ut.

180 §

Skatten ska påföras inom ett år från utgången av det kalenderår då bouppteckningen inlämnades till Skatteförvaltningen. Skatten kan inte påföras om den tidsfrist som avses i 179 § har löpt ut.

182 §

Kan skatten inte höjas så som avses ovan, kan Skatteförvaltningen bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att den skattskyldige trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig anmälan eller deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteförvaltningen kan bestämma att skatteförhöjning ska betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldigheten också när den har påfört skatten genom uppskattning och på grundval av en utredning som senare tillställts den har rättat beslutet så att skatt inte påförs.


185 §

Anser Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att en skattskyldig ska påföras skatt eller skatteförhöjning, ska Skatteförvaltningen på enhetens begäran fatta ett beslut i saken och foga en besvärsanvisning till beslutet.

188 §

De personer som är ansvariga för skatten ska antecknas i Skatteförvaltningens beslut. Har en person eller näringsidkare som avses i 2 eller 3 mom. och som är ansvarig för skatten inte antecknats i beslutet, ska Skatteförvaltningen efter att ha hört personen eller näringsidkaren i fråga bestämma att han ansvarar för betalningen av skatten solidariskt med den skattskyldige.

188 a §

Skatteförvaltningen ger en skattskyldig som avses i 147 § 2 mom. ett meddelande om obetald skatt som denne deklarerat.


189 §

Skatteförvaltningen ger handledning i ärenden som gäller mervärdesbeskattningen.

190 §

Är saken viktig för sökanden, ska Skatteförvaltningen på skriftlig ansökan meddela ett förhandsavgörande om hur lagen ska tillämpas på hans transaktion. Förhandsavgörande meddelas inte, om centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Förhandsavgörande som gäller skatten på import av en vara meddelas av Tullstyrelsen. I fråga om meddelande av förhandsavgörande och om dess giltighetstid gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om förhandsavgörande som Skatteförvaltningen meddelat.

190 a §

Centralskattenämnden får på ansökan meddela förhandsavgörande om hur lagen ska tillämpas på sökandens transaktion, så som lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) föreskriver.

192 §

Konstaterar Skatteförvaltningen på ansökan av den skattskyldige, med anledning av besvär eller annars att dess beslut är felaktigt till nackdel för den skattskyldige, ska Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och den skattskyldige har rätt att som återbäring få skatt som på grund av felet påförts till för högt belopp eller skatt som enligt beslutet inte återbärs, om inte ärendet har avgjorts genom beslut på besvär.


193 §

Ändring i beslut om mervärdesbeskattning som Skatteförvaltningen har fattat med stöd av denna lag söks genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Besvärsskriften ska tillställas Skatteförvaltningen inom besvärstiden.


193 a §

Beslut som gäller beskattningen och andra handlingar ska delges den skattskyldige. Delgivning ska dock ske med den skattskyldiges lagliga företrädare eller befullmäktigade, om en företrädare eller befullmäktigad som sköter skatteärenden på den skattskyldiges vägnar har anmälts som ombud till Skatteförvaltningens kundregister.

194 §

Skatteförvaltningen ska i fråga om besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har anfört ge den skattskyldige, och i fråga om besvär som en skattskyldig har anfört, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, tillfälle att bemöta besvären samt att vid behov lämna ett genmäle.

Rättar Skatteförvaltningen så som avses i 192 § sitt beslut enligt den skattskyldiges yrkande, förfaller besvären.

Till den del Skatteförvaltningen anser att det yrkande som den skattskyldige har framställt i sina besvär inte ger anledning till rättelse av beslutet, ska Skatteförvaltningen ge utlåtande över besvären och ge den skattskyldige tillfälle att inom utsatt tid bemöta utlåtandet.


195 §

Förvaltningsdomstolen kan överföra delgivningen av sina beslut på Skatteförvaltningen.

198 §

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Besvärstillstånd kan beviljas även så att det gäller endast en del av det överklagade beslutet av förvaltningsdomstolen.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol.

201 §

Av högsta förvaltningsdomstolens beslut ska ett exemplar ges ändringssökanden, och dessutom ska kopior av beslutet i två eller, då ändring sökts på statens vägnar, i tre exemplar tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol.

206 §

Har förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ändringssökande ansett någon vara skattskyldig eller höjt skattens belopp eller minskat det belopp som en skattskyldig har varit berättigad att få som återbäring, ska en kopia av beslutet tillställas Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål bestämma en efterbetalningstid för betalningen av skatten och delge den skattskyldige beslutet.

209 §

En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig ska föra sådana anteckningar att de uppgifter som behövs för fastställande av skatten kan fås ur dem. Anteckningarna ska basera sig på daterade och numrerade verifikationer med beaktande av vad som i denna lag bestäms om verifikationer. Närmare bestämmelser om anteckningarna utfärdas genom beslut av Skatteförvaltningen.

209 e §

I samband med granskning eller återbäring eller påförande av skatt kan Skatteförvaltningen godkänna ett avdrag som gjorts trots att den skattskyldige inte har någon faktura, utredning eller annan verifikation som motsvarar kraven i lagen, om den skattskyldige på annat sätt förmår visa att han är berättigad till avdrag på basis av 102, 102 a, 102 c, 103, 106 eller 111―113 §.

209 h §

Av den utredning som avses i 209 g § ska framgå


10) andra uppgifter som föreskrivs av Skatteförvaltningen och som behövs för att bestämma rättigheten eller skyldigheten för överlåtaren eller mottagaren att justera avdrag.

209 m §

Med avvikelse från 209 j § 3 mom. och 209 l § ska den som är skattskyldig förvara fakturor och verifikationer som anknyter till en fastighetsinvestering samt utredningar som avses i 103 § 2 mom., 209 g och 209 i § i 13 år från utgången av det kalenderår under vilket justeringsperioden har börjat. Efter den tid som anges i 209 j § 3 mom. kan fakturorna och verifikationerna ersättas med en utredning varav framgår de uppgifter som föreskrivs av Skatteförvaltningen och som behövs för att bestämma rättigheten eller skyldigheten att justera avdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.