526/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 39 § 2 mom. och 42 § samt

ändras 3 § 2 mom., 11 § 4 mom., 15 a § 3 mom., 25 § 4 mom., 27 § 5 mom., 28 § 1 mom., 29 § 2 och 3 mom., 30 § 1―3 och 5 mom., 31 § 1 och 3 mom., 32 §, 33 § 1 mom., 34, 35 och 38 §, 39 § 1 och 5 mom., 40 § 1 mom., 41 §, 43 § 1 mom., det inledande stycket i 43 c § 1 mom., 43 c § 5 mom., 44 §, 47 § 1, 3 och 4 mom., 48―50 och 56 § samt 56 b § 3 mom.,

av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 356/1998, 15 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 956/2007, 38 § samt 47 § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 244/2008, det inledande stycket i 43 c § 1 mom. och 43 c § 5 mom. sådana de lyder i lag 171/2007 samt 56 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 1085/2005, som följer:

3 §
Skattefrihet enligt internationella avtal

Skatt ska inte betalas, om förvärvaren är en institution inom Europeiska unionen som är placerad i Finland och egendomen förvärvas för institutionens officiella bruk. En förutsättning för skattefriheten är att en behörig institution inom Europeiska unionen har utfärdat ett intyg över att överlåtelsen sker för ovan nämnt ändamål. Ett intyg över överlåtelse av fastighet ska visas upp för inskrivningsmyndigheten då lagfart eller inskrivning söks och ett intyg över överlåtelse av aktier ska visas upp för Skatteförvaltningen.

11 §
Skattefrihet för första bostad

När förvärvaren söker lagfart eller inskrivning ska ett utlåtande som Skatteförvaltningen utfärdat om förutsättningarna för skattefrihet företes.

15 a §
Överlåtelse av värdepapper som är föremål för offentlig handel

Om förvärvarens förmedlare eller part i överlåtelsen är någon annan än en sådan värdepappershandlare som avses i 22 § 3 mom. i denna lag krävs för skattefrihet att den skattskyldige förvärvaren gör en anmälan enligt 30 § om överlåtelsen inom två månader från överlåtelsen eller att förmedlaren lämnar årsdeklaration om överlåtelsen till Skatteförvaltningen enligt 15 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).


25 §
Skattefrihet för första bostad

I fråga om förutsättningarna för skattefrihet ska förvärvaren inom den tid som anges i 21 § till Skatteförvaltningen lämna en utredning på en blankett som Skatteförvaltningen fastställer. I de fall som avses i 21 § 3 mom. ska utredningen ges värdepappershandlaren, auktionsförrättaren eller fastighetsmäklaren i samband med att överlåtelseavtalet ingås.

27 §
Betalning av skatten

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om betalningen, vilken kvitteringsanteckning som ska göras på handlingen, kvitton som ska bifogas handlingen samt om övriga detaljer i förfarandet.

28 §
Skattetillägg som skall betalas på eget initiativ

Om skatten betalas på eget initiativ efter det att den tid som angetts för betalning av skatten har gått ut, ska på skatten samtidigt betalas skattetillägg från den dag som följer på den angivna betalningsdagen och fram till betalningsdagen enligt vad som bestäms i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Betalas skattetillägget inte på eget initiativ, debiterar Skatteförvaltningen skattetillägget.


29 §
Utredning som skall företes om överlåtelse av fastighet

Är vederlaget för den överlåtna egendomen annat än pengar eller en penningfordran, ska sökanden dessutom förete ett utlåtande av Skatteförvaltningen om vederlagets gängse värde vid överlåtelsetidpunkten. I de fall som avses i 4 § 4 mom. ska utlåtande ges om den överlåtna egendomens gängse värde.

Skatteförvaltningen ger också annars utlåtanden om omständigheter som påverkar skattens belopp.


30 §
Anmälan om överlåtelse av värdepapper och byggnader

Den som förvärvar värdepapper ska inom den tid som anges för betalning av skatten till Skatteförvaltningen lämna en utredning om att skatten är betald samt anmäla överlåtelseobjektet, parterna, köpeskillingen samt övriga upplysningar och utredningar som Skatteförvaltningen bestämmer.

Förvärvaren av en byggnad som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten ska inom den tid som anges för betalning av skatten lämna en utredning om att skatten är betald och ge de uppgifter som nämns i 1 mom. i denna paragraf till Skatteförvaltningen.

Anmälan samt övriga uppgifter och utredningar ska lämnas på en blankett som Skatteförvaltningen fastställer, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat.


I de fall som avses i 21 § 3 mom. 3 punkten lämnas anmälan av fastighetsmäklaren. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om när och hur anmälan ska lämnas.

31 §
Redovisnings- och anmälningsplikt för den som är skyldig att bära upp skatten

En värdepappershandlare ska till Skatteförvaltningen betala den skatt som han har uppburit under en kalendermånad före den 15 dagen i följande kalendermånad samt lämna in anmälan enligt 30 §. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om när och hur anmälan ska lämnas.


Den som är skyldig att bära upp skatten ska ge förvärvaren ett intyg över den skatt som uppburits. Skatteförvaltningen utfärdar närmare bestämmelser om lämnande av intyget.

32 §
Tillsyn

Skatteförvaltningen utövar tillsyn över att bestämmelserna i denna lag om skyldighet att betala skatt iakttas. Handlingar som behövs för tillsynen samt övrig behövlig utredning ska på begäran företes för Skatteförvaltningen.

33 §
Debitering

Har skatten inte betalts inom den tid som anges i 7 eller 21 §, debiterar Skatteförvaltningen skatten samt förhöjning och skattetillägg av den som är ansvarig för betalning av skatten.


34 §
Debitering av skatt hos den som är skyldig att bära upp skatten

Har den som är skyldig att bära upp skatten inte inom den tid som anges i 31 § betalt den skatt som han har burit upp av förvärvaren, ska Skatteförvaltningen inom fem år från utgången av det år under vilket skatten har uppburits debitera skatten samt förhöjning och dröjsmålspåföljder av den uppbördsskyldige.

35 §
Debitering enligt uppskattning

Har betalning av skatt eller inbetalning av uppburen skatt försummats eller är det uppenbart att ett alltför lågt belopp har betalts i skatt och har den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten trots uppmaning låtit bli att ge de upplysningar som behövs för debiteringen, ska Skatteförvaltningen debitera skatten enligt uppskattning så som anges i 33 och 34 §.

38 §
Beslut på begäran av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Anser Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt att en skattskyldig ska påföras skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, ska Skatteförvaltningen på enhetens begäran fatta beslut i saken.

39 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala överlåtelseskatt samt om skattens belopp.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

40 §
Betalning av skatt utan grund

Har någon betalt skatt utan grund eller till ett för stort belopp, ska Skatteförvaltningen på ansökan av den som saken gäller återbära den överbetalda skatten.


41 §
Återbäring av skatt med anledning av att gåvoskatt har påförts

Har även gåvoskatt påförts för en överlåtelse för vilken har betalts överlåtelseskatt, ska Skatteförvaltningen på ansökan av den som saken gäller återbära den överbetalda överlåtelseskatten.

43 §
Överlåtelse av fastighet eller värdepapper i samband med verksamhetsöverlåtelse

Har i de fall som avses i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet en fastighet eller värdepapper som hör till den överlåtna verksamheten överlåtits till ett samfund som har bildats för att fortsätta verksamheten, ska Skatteförvaltningen på ansökan återbära den skatt som har betalts på förvärvet. Har ansökan gjorts och utredning om att de villkor som nämns ovan är uppfyllda företetts redan innan skatten betalas, kan Skatteförvaltningen besluta att ingen skatt ska betalas. Ett lagakraftvunnet beslut om detta ska iakttas vid ansökan om lagfart och inskrivning om sökanden yrkar det.


43 c §
Temporär skattefrihet vid vissa strukturarrangemang inom utbildningen

Skatteförvaltningen återbetalar på ansökan betalad skatt, om


Om ansökan har gjorts och utredning har lämnats om att villkoren för skattefri överlåtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalts, kan Skatteförvaltningen besluta att skatt inte ska betalas.


44 §
Återbäring av skatt som har betalts på första bostad

Om förutsättningarna för skattefrihet enligt 11 eller 25 § uppfylls först efter att skatten redan har betalts, ska Skatteförvaltningen på ansökan återbetala skatten. Skatt återbärs dock inte till högre belopp än vad skatten på överlåtelsen skulle ha uppgått till vid betalning inom den tid som bestäms i 7 eller 21 §.

47 §
Besvär hos förvaltningsdomstolen

Ändring i Skatteförvaltningens beslut söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den fastighet som avses i beslutet är belägen eller inom vars område det samfund vars emitterade värdepapper beslutet gäller har sin hemort. Gäller beslutet både en fastighet och värdepapper, söks ändring hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen. Kan denna grund inte användas, ska besvären lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol. I ett beslut om att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften ska tillställas Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomstolen inom besvärstiden.


Över besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inlämnat och över besvär som en part inlämnat ska Skatteförvaltningen ge respektive motpart tillfälle att inge bemötande och vid behov även genmäle. Besvärsskriften med handlingar, till vilka även Skatteförvaltningens utlåtande ska fogas, ska utan dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen.

Om Skatteförvaltningen enligt 48 § rättar sitt beslut enligt det framställda yrkandet, förfaller besvären. Till den del som Skatteförvaltningen anser att besvären inte ger anledning att rätta beslutet ska den ge sitt utlåtande med anledning av besvären.

48 §
Rättelse

Konstaterar Skatteförvaltningen med anledning av besvär att dess beslut är felaktigt till nackdel för den skattskyldige eller för den som ansvarar för skatten, ska Skatteförvaltningen rätta felet i beslutet och betala tillbaka den överbetalda skatten eller den skatt som inte har återburits, om inte saken har avgjorts genom beslut på besvär.

49 §
Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vid sökande av ändring iakttas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande. Tiden för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet.

50 §
Återbäring eller debitering av skatt med anledning av ändringssökande

När ett beslut som har meddelats med anledning av besvär har vunnit laga kraft ska Skatteförvaltningen återbära skatten med ränta eller debitera skatten med dröjsmålspåföljder.

56 §
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

Vid återbäring av skatt samt uppbörd, indrivning och redovisning av skatt som ska betalas till Skatteförvaltningen iakttas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (609/2005), om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den.

56 b §
Elektronisk kommunikation och signering

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra handlingar ska vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.