524/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 7 §, 8 § 4 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 15 § 1 och 4 mom., 16 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 22―24 §,

av dem 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 612/2009, 15 § 1 och 4 mom. samt 16 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag 544/1996 samt 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 243/2008, som följer:

7 §
Skattemyndighet

Skatteförvaltningen övervakar att lotteriskatten deklareras och betalas samt utför andra uppgifter i anslutning till lotteribeskattningen.

8 §
Betalning av skatt och deklarationsskyldighet

På begäran av Skatteförvaltningen ska den skattskyldige inlämna en särskild redovisning, av vilken ska framgå de uppgifter som Skatteförvaltningen bestämmer.

11 §
Debitering enligt uppskattning

Har den skattskyldige låtit bli att deklarera skatt eller uppenbart har deklarerat för litet i skatt och har han inte trots uppmaning gett begärda uppgifter, ska Skatteförvaltningen uppskatta den skatt som inte deklarerats och påföra den skattskyldige skatten. Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången av det kalenderår där den kalendermånad ingår för vilken deklarationen borde ha lämnats in.


12 §
Rättelse av debitering

Har ett räknefel eller något annat med det jämförbart misstag skett vid debiteringen eller konstateras debiteringen i övrigt vara helt eller delvis utan grund, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen.


15 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av den som anordnar ett lotteri meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala lotteriskatt.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som Skatteförvaltningen har fattat med stöd av denna lag får sökas hos förvaltningsdomstolen av den skattskyldige och på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt med iakttagande av förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas dock från dagen för beslutet.

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Tiden för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet.


I ett beslut genom vilket Skatteförvaltningen har beslutat att inte meddela förhandsavgörande får ändring inte sökas genom besvär.

Bestämmelserna om grundbesvär i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

22 §
Skyldighet att lämna uppgifter samt granskning av bokföringen

Den som anordnar ett lotteri ska på uppmaning av Skatteförvaltningen lämna uppgifter samt för granskning förete sin bokföring och övriga handlingar som kan behövas för verkställande av lotteribeskattningen eller skattegranskningen eller vid behandling av ansökan om ändring i hans beskattning.

23 §
Myndigheternas skyldighet att lämna uppgifter

Den myndighet som beviljar tillstånd att anordna lotteri ska underrätta Skatteförvaltningen om tillståndet.

24 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av finansministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.