522/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 1 § 1 mom., 3 § 2 mom., 10 §, 13 § 1 mom. och 17 § 2―4 mom.,

av dem 17 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1166/2002 samt 17 § 4 mom. sådant det lyder i lag 659/2004, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på handlingar som gäller en enskild skattskyldig och som för verkställande av beskattning har lämnats till Skatteförvaltningen eller satts upp inom den (beskattningshandlingar) samt på uppgifterna i sådana handlingar (beskattningsuppgifter). Vad som i denna lag föreskrivs om skattskyldiga gäller också andra som är skyldiga att lämna deklaration eller uppgifter, samt sammanslutningar.


3 §
Beskattningsuppgifters offentlighet och rätt att få uppgifter

Var och en har rätt att ta del av en offentlig beskattningshandling som innehas av Skatteförvaltningen enligt vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av denna lag.

10 §
Användning och behandling av beskattningsuppgifter inom Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får också för att utföra andra uppgifter som avses i 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) använda och behandla beskattningsuppgifter som den tagit emot eller satt upp för ett visst beskattningsärende, utan att bestämmelserna om skydd för personuppgifter och sekretessbeläggning av handlingar hindrar det.

13 §
Utlämnande av uppgifter i syfte att tillgodose en enskild persons intressen och rättigheter

Skatteförvaltningen kan trots sekretesskyldigheten lämna ut uppgifter ur en bouppteckning som förvaras av Skatteförvaltningen till den som behöver uppgifterna för att se till sina intressen, rättigheter eller skyldigheter.


17 §
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen för verkställande av förskottsinnehållning på alla allmänt skattskyldiga personers skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, försäkringsbaserade prestationer och andra motsvarande förmåner på begäran lämna ut behövliga uppgifter till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa, en försäkringsanstalt eller någon annan instans som betalar ut sådana förmåner. Uppgifter som behövs för att verkställa förskottsinnehållning är den skattskyldiges personbeteckning, förskottsinnehållningsprocenter och uppgifter om den inkomstgräns som har bestämts utifrån årsinkomsterna. Uppgifterna kan lämnas också med hjälp av teknisk anslutning.

Uppgifterna kan lämnas ut under förutsättning att den som begär dem har lagt fram en godtagbar utredning över hur användningen av uppgifterna övervakas och hur det säkerställs att uppgifterna inte används för något annat ändamål än verkställande av förskottsinnehållning. Skatteförvaltningen kan till ett beslut foga föreskrifter om användning, övervakning och skydd av uppgifterna. Onödiga uppgifter ska utplånas varje år och Skatteförvaltningen underrättas om att uppgifterna har utplånats, om inte något annat följer av Skatteförvaltningens föreskrifter.

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen till serviceanvändare som identifierats med hjälp av det system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som är tillgängligt via ett allmänt datanät lämna ut sådana uppgifter om de av serviceanvändaren specificerade skattskyldiga som behövs för att verkställa förskottsinnehållning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.