519/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) 2 § 3 och 4 mom. samt 3―5 § som följer:

2 §
Uppgifter som kan skötas med hjälp av servicesystemet

Får arbetsgivarna nya motsvarande förpliktelser eller om arbetsgivarförpliktelserna förändras väsentligt med hänsyn till systemet, föreskrivs genom förordning av statsrådet om vilka andra uppgifter, jämställbara med de förpliktelser som anknyter till de i 1 och 2 mom. avsedda arbetsgivarprestationerna, som sköts med hjälp av systemet. En sådan förordning kan utfärdas, om Skatteförvaltningen och de aktörer som har kommit överens om tillhandahållandet av service lägger fram ett förslag om detta.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter och begränsningar i fråga om de i 1 och 2 mom. avsedda uppgifterna, om det tekniska genomförandet av servicesystemet, de kostnader som uppgifterna föranleder eller avtalsparternas deltagande eller uteblivande förutsätter detta. Föreskrifterna och begränsningarna ska vara godkända av de avtalsparter som har avtalat om tillhandahållandet av service.

3 §
Servicesystemet och därtill anslutna uppgifter

Skatteförvaltningen ska administrera ett sådant system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som består av ett informationssystem där varje serviceanvändare kan föra ett register för skötsel av i 2 § avsedda uppgifter.

Skatteförvaltningen ska i egenskap av den som administrerar systemet sköta om att detta fungerar samt trygga datasäkerheten i fråga om informationssystemet och de uppgifter som registrerats i systemet. Skatteförvaltningen har inte rätt att ur systemet ta fram av serviceanvändaren registrerade uppgifter i större omfattning än vad som behövs för att administrera systemet och för att garantera datasäkerheten. Skatteförvaltningen har inte rätt att använda uppgifter i serviceanvändarens register för att sköta andra uppgifter inom Skatteförvaltningen och inte heller rätt att lämna ut av serviceanvändaren registrerade uppgifter, om inte denne har gett sitt samtycke. Skatteförvaltningen kan avlägsna i registret införda uppgifter då 11 år har förflutit från det att uppgifterna registrerades i serviceanvändarens register.

Serviceanvändaren svarar i egenskap av registeransvarig för att det register som denne för med hjälp av systemet är lagenligt. Skatteförvaltningen ska dock se till att de personuppgifter som serviceanvändaren avses registrera och i övrigt behandla med hjälp av systemet är behövliga på det sätt som avses i bestämmelserna om skydd för personuppgifter.

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

De uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet och det register som bildats av dessa uppgifter utgör inte sådana myndighetshandlingar som omfattas av Skatteförvaltningens bestämmanderätt och som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Den som är anställd hos Skatteförvaltningen eller som verkar på dess uppdrag är skyldig att hemlighålla vad han eller hon i samband med den tekniska administreringen av systemet fått veta om de uppgifter som serviceanvändaren har infört i registret. Bestämmelserna i 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet gäller i fråga om brott mot tystnadsplikten.

Vad som på något annat ställe i lag föreskrivs om myndigheternas rätt att få uppgifter ur Skatteförvaltningens handlingar eller om Skatteförvaltningens rätt eller skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter tillämpas inte heller på uppgifter som serviceanvändaren registrerat i systemet.

5 §
Avgiftsfrihet

Skatteförvaltningen tar inte ut någon avgift för användning av service som avses i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.