518/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 5 § 1 mom., 13 § 1, 2 och 4 mom., 13 b § 1 mom. samt 17 § 1 och 5 mom.,

sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag 1119/1996, 13 § 1 mom. i lag 1114/2005, 2 mom. i lag 1263/2006 och 4 mom. i lag 609/2009, 13 b § 1 mom. i nämnda lag 1114/2005 samt 17 § 1 mom. i lag 252/2008 och 5 mom. i lag 613/1978, som följer:

5 §

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivares socialskyddsavgift till Skatteförvaltningen i samband med betalningen av förskottsinnehållning och på det sätt som avses i 12 § i lagen om förskottsuppbörd.


13 §

En arbetsgivare har rätt att från Skatteförvaltningen få tillbaka en socialskyddsavgift som har betalts utan grund eller till för högt belopp och en socialskyddsavgift som har betalts på grundval av semesterlön eller semesterersättning som avses i 14 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen.

En arbetsgivare som på basis av lön som han har betalat på ansökan har fått en dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen eller dagpenning enligt en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring eller arbetspension, rehabiliteringspenning eller invalidpension och därtill hörande rehabiliteringstillägg enligt arbetspensionslagarna, är berättigad att av Skatteförvaltningen få tillbaka den socialskyddsavgift som arbetsgivaren har betalat till den del socialskyddsavgiften motsvarar den dagpenning, pension, rehabiliteringspenning eller det rehabiliteringstillägg som betalats till arbetsgivaren.


En arbetsgivare som betalar lön regelbundet eller tillfälligt ska till Skatteförvaltningen lämna in en deklaration över avdrag som avses i 3 mom. på det sätt som föreskrivs i 32 § i lagen om förskottsuppbörd.

13 b §

Skatteförvaltningen ska rätta ett beslut som den har gett med stöd av 13 a §, om beslutet innehåller ett räknefel eller ett därmed jämförligt misstag eller om återbetalningen i övrigt konstateras helt eller delvis sakna grund.


17 §

Nöjer sig den som saken gäller eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inte med Skatteförvaltningens beslut med stöd av denna lag, får vederbörande genom besvär söka ändring i det hos den förvaltningsdomstol till vilken den betalningsskyldiges hemkommun hör. Innan besvär anförs ska rättelse i beslutet yrkas så som avses i 48 § i lagen om förskottsuppbörd. Besvären ska tillställas förvaltningsdomstolen eller Skatteförvaltningen inom den tid som föreskrivs i 50 § i lagen om förskottsuppbörd.


Beslutet är verkställbart trots att besvär anförts. Beslut med anledning av besvär ska, även i det fall att besvär anförts över Skatteförvaltningens i 8 § avsedda avgörande, tillämpas även i fråga om socialskyddsavgift som erlagts eller borde ha erlagts innan beslutet gavs.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.